فرهنگستان
وقتی دردی آزارت نمیدهد نمیتوانی دست به قلم ببری!چون وظیفه هر قلمی دردمندانه نوشتن است نه نوشتن!

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390
 

باسمه‌تعالی

مشخصات

كلی

شماره طرح درس: 5 مجری: نام الگو: دریافت مفهومنام درس: قرآن پایه: سوم راهنمایی تاریخ اجرا: تعداد فراگیر: نفرموضوع: آموزش قاعده تمرین 4 (بخش مفاهیم) مدت اجرا: 10 الی 12 دقیقه

موقعیت یابی

از این الگو در چه شرایطی می توان استفاده كرد؟هنگامی كه بخواهیم نحوه‌ی تفكر دانش‌آموزان را بررسی كنیم و با دست یافتن به مفاهیم، آن مفاهیم را توصیف كنند و به كارآمدی بیشتری با تغییر در شیوه‌ها و آموختن با استفاده از شیوه‌های جدید و مقایسه دست‌ یابند و با تغییر نحوه‌ی ارایه اطلاعات و با قدری تغییر در الگو می‌توانیم بر نحوه‌ی پردازش اطلاعات دانش‌آموزان اثر بگذاریم. استفاده از این الگو به فعالیت‌های یادگیری خاص شكل می‌دهد و به سرعت بخواهیم عمق فهم دانش‌آموزان را آشكار سازیم و دانش قبلی آنان را تقویت كنیم و با تفسیرهای متعددی از نمونه‌ها و مثال‌ها آنان را تشویق به مباحثه كرده تا انگیزه‌ای قوی برای كاوش‌گری بیشتر درباره‌ی هر موضوع درسی در آنان ایجاد شود.

گام اول: ارایه مثال‌های سازمان‌دهی شده توسط معلم و تنظیم آن در یكی از دو ستون آری یا خیر:

گام دوم: ارایه مثال‌ها توسط معلم و آوردن نشانه در ستون آری یا خیر توسط فراگیران:

گام سوم: ارایه مثال‌ها و نشانه‌ها توسط فراگیران: با توجه به درس 2 صفحه دوم و درس 7 صفحه اول

آری

خیر

آری

خیر

آری

خیر

وَ ما ارسلناك من قبلك

-

و ما كان لی علیكم من سلطان

و ما كان علیهم من سلطان

-

ما علی المحسنین من سبیل

-

-

وَ النَّبیون من رَبِّهم

-

-

وَ منْهم مَن حقَّت علیه الضلالة

-

و هَو فی‌الاخرةَ مِنَ الخاسِرین

و ما اسئلَكُم علیه من اجر

و ما ارسلنا من رسول

-

-

هل مِن خالق غیر الله

-

-

اَنّی اَخْلُقُ لكُم مِن الطین و منَ المُقرَّبیِن

-

و ما لهم من ناصرین

و ما كان من المشركین

-

-

گام چهارم: ارایه حدسیات و شرح و بسط آنها و جمع‌بندی توسط معلم: چه نتیجه‌ای گرفتیم؟

فراگیران: من در جملاتی كه منفی باشد هیچ معنی می‌شود و این در ترجمه عبارات و تركیبات قرآنی به ما كمك می‌كند كه به ترجمه‌ی صحیح برسیم.

معلم: پس از این به بعد با فراگیری این مطلب كه در جملات منفی من (هیچ) معنی می‌شود، سعی بر این شود كه در ترجمه‌ی عبارات و تركیبات قرآنی به این روش و قاعده‌ی ترجمه توجه شود. اكنون تمرینات تمرین 4 صفحه‌ی 47 را با توجه به این قاعده ترجمه كنید. اول به‌صورت فردی و بعد به‌صورت گروهی

برای جلسه‌ی آینده علاوه بر حل انس با قرآن، اگر می‌توانید از قرآن یك نمونه از این قاعده ترجمه را پیدا كرده و بنویسید.

سیستم اجتماعی

میزان فعالیت معلم به دانش‌آموز (پرساخت، میان‌ساخت، كم‌ساخت)

این الگو با توجه به اینكه معلم كنترل كننده‌ی مراحل الگو است و با توجه به آزاد بود مكالمه در تمامی گام‌ها و تشویق فراگیران به ابتكار عمل بیشتر برای تفكر استقرایی (از جزء به كل) از سیستم میان‌ساخت برخوردار است.

اصول واكنش

كارهایی كه معلم انجام می‌دهد تا دانش‌آموزان فعال شوند:

1- با تأكید بر ماهیت فرضیه‌2- ای مباحثات باید فراگیران را حمایت كرد.

3- معلم باید به فراگیران كمك كند تا تیك فرضیه (حدس) را با فرضیه‌4- ای دیگر موازنه كنند.

5- توجه به نمودهای خاص مثال‌6- ها متمركز شود.

7- فراگیران را در مباحثه و ارزشیابی راهبردهای تفكر یاری كند.

سیستم حامی

وسایل آموزشی: كتاب درسی، گچ رنگی یا وایت‌برد و ماژیك

سایر موارد: گزینش دقیق و سازمان‌دهی مطالب در شكل واحدهای جداگانه‌ی مثال‌ها و نمونه‌ها و اطلاعات قبلی فراگیران

آثار آموزشی

1- فراگیران؛

2- با الگوی ترجمه تمرین 4 آشنا می‌3- شوند.

4- الگوی یادگرفته را در ترجمه عبارات و تركیبات قرآنی به‌5- كار می‌6- برند.

7- با ماهیت مِن و چند جانبه بودن معنی آن در ترجمه آشنا می‌8- شوند.

9- بین ترجمه‌10- های عبارات قرآنی با وجود كلمه ینْ فرق می‌11- گذارند.

هنگام ترجمه عبارات و تركیبات قرآنی با توجه به چند جانبه بودن كمله من دقت بیشتری می‌كنند.

آثار پژوهشی

1- فراگیران؛

2- استدلال استقرایی (از جزء به كل رسیدن) را می‌3- آموزند و به آن علاقه‌4- مند می‌5- شوند.

6- قدرت تفكر و حدس زدن در فراگیران بالا می‌7- رود.

8- جرأت بیان نظر و ابراز وجود پیدا می‌9- كنند.

10- به مباحثه علاقه‌11- مند می‌12- شوند.

13- از ترجمه‌14- ی صحیح خود لذت می‌15- برند.

سعی در یادگیری بیشتر اسلوب ترجمه می‌نمایند.
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390
 

باسمه‌تعالی

 

نام درس: فارسی سال سوم راهنمایی تحصیلی موضوع: شگفتی‌های طبیعت (درس چهارم) مدت اجرا: 60 دقیقه

مجری: نام آموزشگاه: تعداد فراگیران:

هدف كلی: فراگیران با شگفتی‌های جهان خلقت و قدرت پروردگار جهان آشنا می‌شوند.

هدف دینی: (شعر، حدیث، آیه)

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هر كه فكرت نكند نقش بود بر دیوار

افلاینظرون الی الابل كیف خلقت

هدف رفتاری: فراگیر در مورد علاقه‌ی مرغ آلاچیق به هنر و نقاشی صحبت كند.

فراگیر زندگی زیرزمینی موریانه‌ها را نقاشی كند.

فراگیر تعدادی از شگفتی‌های جهان خلفت را نام ببرد.

فراگیر در مورد نحوه‌ی شكار كبك كوهی با توجه به علاقه‌ی او به هنر نقاشی صحبت كند.

فراگیر در مورد شگفتی‌های جهان خلقت انشایی بنویسد.

فراگیر نسبت به شناخت شگفتی‌های آفرینش علاقه نشان دهد.

فراگیر پس از آشنایی با درس جدید آشنایی بیشتر و عمیق‌تری با خدا پیدا كند و بر بندگی خالصانه‌ی خویش بیفزاید.

فراگیر نحوه‌ی كوچ پرستو و شكار ماهی‌ها را از نقاطی كه آب گرم جریان دارد، توضیح ‌دهد.

وسایل آموزشی: تصویر پرندگان در حال كوچ، تصویری از مرغ آلاچیق، لوح فشرده یا فیلمی در رابطه با شگفتی‌های آفرینش كتاب، تخته، گچ، تلویزیون و ویدئو ، مجله‌ی آموزش زیست‌شناسی سال هفدهم شماره 53

ارزشیابی ورودی: چند نمونه از شگفتی‌هایی را كه در جهان وجود دارد نام ببرید.

در میان پدیده‌های جهان چه چیزی شما را بیش از دیگر مسائل شگفت‌زده می‌نماید؟

دقت در پدیده‌های جهان چه تأثیری در بینش و نگرش شما دارد؟

ایجاد انگیزه: بچه‌ها به مدت چند دقیقه فكر كنید و بگویید به‌نظر شما چه چیزی در جهان، بیش از هر چیز دیگری شگفت‌انگیز است؟

پس از این كه دانش‌آموزان مطالب خود را بیان كردند به آنان می‌گوییم: آیا می‌خواهید با موارد جدیدی از عجایب خلقت آشنا شوید؟ سپس به ارائه‌ی درس جدید می‌پردازیم.

اجرای تدریس:جهت اجرای درس به شیوه‌ی الگوی فعال طرح تدریس اعضای تیم معلم باید از شب قبل درس را به تعداد اعضای هر گروه تقسیم كند به نحوی كه مطالعه‌ی هر بند به یكی از دانش‌آموزان واگذار شود.

مرحله‌ی اول:پس از ورود معلم به كلاس و گروه‌بندی تصادفی فراگیران، معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد كه افراد هر گروه روی خود شماره بگذارند. یك نفر شماره‌ی یك، یك نفر شماره ی دو، یك نفر شماره‌ی سه، یك نفر شماره ی چهار، یك نفر شماره‌ی پنج و یك نفر شماره‌ی شش. پس از شماره‌گذاری، معلم مطلب مربوط به هر شماره را ذكر می‌كند.

شماره‌های یك: از «با صبر و حوصله به جست و جو می‌پردازد ......... تا ......... آیا او را می‌شناسید؟»

شماره‌های دو: از «تعداد پرندگانی كه لانه‌سازی می‌كنند ......... تا ......... آن‌ها را به دام انداخت.»

شماره‌‌های سه: از «كوچ پرندگان نیز بسیار شگفت‌انگیز است ......... تا ......... در فصل‌های مختلف مهاجرت می‌كنند.»

شماره‌های چهار: از «آیا شما درخت شاپرك دیده‌اید؟ ......... تا ......... از زمین روییده باشد.»

شماره‌های پنج: از «موریانه‌ها نیز برای خود ......... تا ......... به كار ساختن استحكامات می‌پردازند.»

شماره‌های شش: از «این راز ما را چه كسی كشف كرده‌است؟ ......... تا ......... به روی او نمی‌گشاید؟»

سپس شماره‌های یك تا شش هر گروه، به آرامی به مطالعه‌ی بخش خاص خود می‌پردازند. این مرحله فرصت خوبی است تا معلم شیوه‌ی صحیح مطالعه (یادداشت كردن ـ صامت‌خوانی و ...) را به فراگیران یادآوری نماید.

مرحله‌ی دوم: دراین مرحله افراد هم‌شماره تشكیل یك گروه مجزا را می‌دهند و بخش خاص خود را مورد بحث و بررسی و تبادل‌نظر قرار می‌دهند. «شماره‌های یك، در یك گروه» «شماره‌های دو، در یك گروه و ...».

مرحله‌ی سوم:در این مرحله افراد به گروه اولیه‌ی خود باز می‌گردند و هر فرد به توضیح قسمت خاص خود از جنبه‌های مختلف (روخوانی، درك مطلب، معنی كلمه و ...) می‌پردازد. پس از این كه تمامی افراد به توضیح قسمت خاص خود پرداختند، معلم نسبت به ارزشیابی از دانش‌آموزان اقدام می‌نماید.

لازم به ذكر است كه ارزشیابی به‌صورت صحیح و غلط، تشریحی و كوتاه‌پاسخ و به‌صورت فردی یا گروهی قابل انجام است. پس از انجام ارزشیابی، معلم پاسخ صحیح سؤالات را ارائه می‌دهد و از آنان می‌خواهد كه بعد از نمره‌دادن به خود به نقد و بررسی نمره‌ی خود بپردازند تا مشخص شود، ضعف فراگیران در چه زمینه‌ای می‌باشد.

پس از این مرحله معلم می‌تواند با استفاده از فراگیران به یك جمع‌بندی مناسبی از درس دست یازد. و تصاویر مربوط به مرغ آلاچیق یا شگفتی‌های خلقت را به آنان نشان می‌دهد و مطلب مربوط به تار عنكبوت را نیز برای فراگیران می‌خواند تا فراگیران بیش از پیش به شگفتی‌های جهان خلقت پی ببرند.

تعیین تكلیف: انجام تمرین درس شگفتی‌های طبیعت، كشیدن نقاشی از كوچ پرنده‌ها ، مطالعه‌ی كتاب یا مجله ، ذكر یكی از پدیده‌های خلقت كه مایه‌ی اعجاب همگان است.

 

 
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده

نام‌ درس: نام دبیر: كلاس: اول 1 تاریخ: 30/9/83

صفحه كتاب: 37- 35

مشخصات كلی

آشنایی با مخلوط همگن و ناهمگن

هدف كلی

1- تعریف مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.

2- ویژگی‌3- های مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.

4- بتواند برای مخلوط همگن و ناهمگن مثال بزند.

5- مثال‌6- هایی كه در زندگی روزانه در رابطه با این دو مخلوط می‌7- باشد نام ببرد.

8- بداند نام دیگر مخلوط همگن محلول است.

9- بداند كه جداسازی مخلوط ناهمگن راحت‌10- تر است.

هدف‌های رفتاری

اشاره به این موضوع كه تمام چیزهای اطراف ما را خداوند آفریده از جمله مواد گوناگون و توجه به این مطلب كه هستی و هر چه در آن است برای انسان آفریده شده و خلقت خاك، آب و هوا كه نمونه‌هایی از مخلوط‌های همگن و ناهمگن است بیهوده نبوده و در خدمت انسان و برای بهتر زندگی كردن او و در نهایت به كمال مطلوب رسیدن او می‌باشد.

هدف دینی

كتاب درسی ـ گچ رنگی ـ وسایل آزمایش از قبیل لیوان، آب، نمك، شكر، قاشق، خاك، مقداری نخود و لوبیا و عدس، مقداری آجیل، بشقاب

وسایل كمك آموزشی

سخنرانی ـ بارش مغزی ـ پرسش و پاسخ، انجام آزمایش

روش و شیوه‌ی تدریس

3 دقیقه

سلام، احوالپرسی از دانش‌آموزان، دقت در وضعیت جسمی و حضور و غیاب آنها كنترل تكالیف دانش‌آموزان

قبل از شروع درس

7 دقیقه

قبل از شروع درس برای آماده‌سازی دانش‌آموزان برای درس جدید سؤالاتی از درس گذشته پرسیده می‌شود:

الف) انواع مواد را نام ببرید.

ب) تعریف عنصر چیست؟

ج) تعریف ماده مركب چیست؟

د) ماده‌ی خالص كدام است؟

هـ ) برای عنصر، تركیب و خالص مثال بزنید. و) فرق مخلوط و خالص را بیان كنید.

ارزشیابی تشخیصی

5 دقیقه

برای ایجاد انگیزه دو لیوان برداشته مقداری آب در هر دو می‌ریزیم به یكی مقداری نمك و به لیوان دیگر مقداری خاك اضافه می‌كنیم و هر دو را هم می‌زنیم و از یكی از بچه‌ها می‌خواهیم كه خاك را در آب پیدا كند و نشان دهد و از دانش‌آموز دیگر می‌خواهیم كه نمك را در آب پیدا كند و نشان دهد البته دانش‌آموز دوم نمی‌تواند این كار را انجام دهد پس آیا نمك‌ها كجاست؟ به دانش‌آموز دوم می‌گویم آب را چشیده و هم‌خودش و هم سایر دانش‌آموزان را از وجود نمك مطلع كند سپس به دانش‌آموزان خبر دهد كه آب شور می‌باشد. دانش‌آموزان می‌گویند و می‌پرسند سپس با آنكه آب شور است را دیده نمی‌شود و با همین سؤال درس جدید را ارائه می‌دهیم.

آماده‌سازی و ایجاد انگیزه

7 دقیقه

تدریس درس جدید را به این ترتیب آغاز می‌كنیم: بررسی شكل كتاب صفحه 37- 35 ـ مطالعه كتاب

همان‌طور كه دوستان شما آزمایش را انجام دادند متوجه شدید در هر دو لیوان مخلوط تشكیل شده ولی این دو مخلوط با هم تفاوت دارد. امروز با دو نوع مخلوط و تفاوت آنها آشنا می‌شوید، سپس روی تخته‌سیاه با اشاره دوباره به تعریف مخلوط و تفاوت آن با ماده‌ی خالص انواع مخلوط‌ها را می‌نویسیم و هر دو مخلوط یعنی همگن و ناهمگن را تعریف كرده و اشاره می‌كنیم كه نام دیگر مخلوط‌های همگن محلول است. دوباره برای دریافت بهتر موضوع درس دست به انجام آزمایش می‌زنیم، این‌بار از دو گروه می‌خواهیم كه آزمایش را انجام دهند و در حین آزمایش چك‌لیست مربوط به این دو گروه را هم تكمیل می‌كنیم.

گروه اول آزمایش اول با وسایل آب و لیوان و قاشق و شكر و گروه دوم آزمایش دوم با وسایل بشقاب، مقداری نخود، لوبیا و عدس. گروه اول شكر را در آب حل كرده و هم زده و دیگر شكر دیده نمی‌شود و نمی‌توان آن را تشخیص داد و با چشیدن آب به این نتیجه می‌رسند كه تمام آب شیرین شده و در همه‌جای لیوان شكر وجود دارد. گروه دوم در بشقابی مقداری نخود و لوبیا و عدس را با هم مخلوط كرده و سرگروه به هر یك از اعضای گروه مقداری از این مخلوط را می‌دهد و از آنها می‌پرسد آیا به همه به یك اندازه مخلوط داده است. كه البته پاسخ دانش‌آموزان خیر است و این دانش‌آموزان نتیجه می‌گیرند كه اجزای این مخلوط با چشم دیده شده و قابل تشخیص است و به هر كدام تعداد مساوی این مواد نرسیده و پخش نشده است. پس از اتمام آزمایش با روش بارش مغزی ویژگی‌های این دو مخلوط را به‌طور جداگانه روی تابلو نوشته و در نهایت دانش‌آموزان به این موضوع پی می‌برند كه مخلوط همگن اجزای آن قابل تشخیص نیست و به‌طور یكنواخت پخش شده است و مخلوط ناهمگن اجزای آن قابل تشخیص است و به‌طور یكنواخت پخش نشده است.

برای پایان درس برای اطمینان بیشتر از اینكه دانش‌آموزان درس را متوجه شدند از آنها می‌پرسیم كه آجیل مخلوط ناهمگن است یا همگن و آنها با توجه به ویژگی‌های مخلوط‌ها و با دیدن آجیل و اینكه مقداری آجیل در دست بعضی از دوستان خود مشاهده می‌كنند كه اجزای آن قابل تشخیص است و به‌طور یكنواخت پخش نشده است، پس مخلوط ناهمگن است.

ارائه‌ی درس جدید

5 دقیقه

در این مرحله از درس ارائه شده خلاصه و جمع‌بندی به عمل آمده و در روی تابلو نوشته شده و سپس به‌صورت پرسش از دانش‌آموزان سؤالاتی به‌عمل می‌آید تا درس خلاصه شود:

تعریف مخلوط چیست؟

انواع مخلوط را نام ببرید.

ویژگی‌های مخلوط همگن و ناهمگن چیست؟

برای هر مخلوط مثال بزنید؟

جمع‌بندی و خلاصه

5 دقیقه

برای این مرحله از تدریس از دانش‌آموزان سؤالی پرسیده می‌شود و باید افراد گروه برای جواب مشورت كرده و جواب توسط منشی گروه نوشته شود سپس جواب هر گروه را بررسی كرده و در نهایت همه‌ی گروه‌ها را تشویق و به گروه برتر جایزه داده شود و سؤال این است «آیا هوا مخلوط همگن است یا ناهمگن»

ارزشیابی پایانی

3 دقیقه

پرسیدن فصل 4 تا صفحه‌ی 34

نوشتن 5 سؤالی كه از متن درس پیدا كرده‌اید.

مطالعه‌ی درس آینده برای آمادگی دانش‌آموزان صفحه‌ی 34 تا صفحه‌ی 38

آوردن وسایل برای آزمایش درس جدید

تكلیف شب

 
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390
 

مشخصات كلی :

عنوان درس : ثروت های ملی                                     نام و نام خانوادگی :دوستعلی ابراهیم زاده

روش تدریس :تیمی                                                  دبستان :

مدرك و رشته تحصیلی : دانشجوی لیسانس آموزش ابتدایی          تعداد دانش آموزان : ۲۵ نفر

زمان : ۴۵ دقیقه                                                       كلاس : چهارم ابتدایی

 

 

هدف و مفاهیم درس : آشنایی با ثروتهای ملی ایران - استقاده درست از ثروتهای ملی - دسته بندی ثروتهای ملی - نام بردن ثروتهای ملی محل زندگی خودشان - وظایف آنها نسبت به ثروتهای ملی -

روش یاد دهی : بحث و گفتگو - روشهای فعال و گروهی - الگوی تدریس كارایی تیم -

فعالیتهای قبل از شروع درس : سلام و احوال پرسی - حضور و غیاب - سوال از درس قبلی و رفع اشكال

ارائه درس جدید :

۱- تشكیل تیمها : با توجه به تعداد دانش آموزان كلاس كه ۲۵ نفر می باشند ، ۵ تیم ۵ نفره تشكیل می دهیم و نفرات را از شماره ۱ تا شماره ۵ نام گذاری می كنیم و هنگام تشكیل تیمها و طبقه بندی آنها سطح علمی و توان یادگیری دانش آموزان را در بین اعضای گروه در نظر می گیریم .

۲- آمادگی فردی فراگیران : درس را به ۵ بند تقسیم كرده و بند اول درس را به نفرات اول گروه ها ، و بند ۲ درس را به نفرات دوم گروه ها و بند ۳ درس را به نفرات سوم گروه ها و بند ۴ درس را به نفرات ۴ گروه ها و بند ۵ درس را به نفرات ۵ گروه ها واگذار می كنیم و از آنها می خواهیم كه در مدت ۱۰ دقیقه بندهای مربوط به خودشان را بطور دقیق مطالعه كنند.

۳- كار تیمی : از دانش آموزان گروه ها می خواهیم كه با توجه به شماره های نامگذاری ، شماره هایی كه با هم همشماره هستند مثلا شماره های ۱ در یك گروه و شماره های ۲ در گروه دیگر ... به این ترتیب در كنار هم بنشینند و با هم هم فكری كنند و تبادل نظر نمایند و به هم دیگر بند ها را توضیح دهند و بعد از ۱۵ دقیقه به گروه های اولیه برگردند.

۴- ارائه گزارشها : به گروه ها فرصت می دهیم كه در عرض ۱۵ دقیقه هر ۵ نفر در گروه ها مطالب یادگرفته را به همدیگر توضیح دهند و سپس بصورت گروهی از شماره ۱ تا ۵ درس را كلی برای دیگر دوستان خود در پای تخته توضیح دهند.

۵- تعیین تكلیف : گروهی و فردی

گروهی : بخشی از زندگی یكی از شخصیت های منطقه خود را با دوستانشان بصورت نمایش اجرا كنند.

فردی : درباره ثروتهای ملی و آثار باستانی و یا سفر به نقاط دیدنی گزارش تهیه كنند.

 

                           منابع :

                              ۱- كتاب درسی

                              ۲- كتاب راهنمای معلم

                              ۳- الگوهای جدید تدریس - خانم حاجی اسحق
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

طرح درس روزانه

محاسن طرح درس:                                                          

1- تنظیم وبرنامه ریزی وقت تدریس وجلوگیری از هدر رفتن آن

2- تهیه وسایل كمك آموزشی مربوط به موضوع تدریس

3- هدفمند كردن جریان تدریس

نمونه ای از طرح درس روزانه برای معلمان ابتدایی

 

موضوع درس:                عنوان درس :            هدف کلی درس :

 

 

مدت

 هدف های رفتاری درس :  دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

 

 در این قسمت هدفهای رفتاری درسی كه تدریس می شود نوشته شود.

 

 

 روش وفنون تدریس: سخنرانی – توضیحی و ...

 با توجه به نوع درس روشی كه مفید است برای تدریس انتخاب كند.

  

 

وسایل ومواد کمک آموزشی:

   تخته سیاه و گچ در زنگ های مختلف یا وایت برد وماژیک های رنگارنگ احیانا چارت  ونرم افزار های آموزشی

 

 

 

آمادگی:  سلام واحوالپرسی ، حضور وغیاب

 

10

 

 

 

ارائه مطالب ( تدریس هدفهای رفتاری ) :

 

مطالبی كه  روزانه تدریس می كند با در این قسمت وارد كند 

 

 

 

15

خلاصه ونتیجه گیری:

 به خلاصه ی درس بپردازد ونتیجه آن را به دانش آموز بفهماند.

 

5

 ارزشیابی:

 پرسش از دانش آموزان

 

10

تعیین تکلیف ( اختتامیه تدریس):

 تكلیف ها ومشق ها جلسه بعد را به دانش آموزان بگوید.

 

5

نویسنده: الهی بخش سپاهی معلم دبستان كلان

 

 

 

 


 
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده

1- مشخصات کلی:

ابتدا باید نام درس، موضوع درس، مدت جلسهأ شماره طرح درس، نام مدرسه، تعداد دانش آموزان، کلاس و دوره تحصیلی، نام معلم و تاریخ را در بالای صفحه کاربرگ طرح درس نوشته شود.


 

2- مشخص کردن اهداف کلی، جزیی و رفتاری:


 

یک معلم آگاه هدفهای کلی و رفتاری موضوعی که قصد تدریس آنرا دارد مشخص می نماید.


 

1-2. هدفهای کلی: یک هدف کلی، یک عبارت واحد است که وضعیت فراگیر را پس از دریافت یک عمل آموزشی توصیف می کند . به عبارت دیگر هدفهای کلی آموزشی حاوی نتایجی هستند که معلم انتظار دارد، در اثر آموزشی که به دانش آموزان می دهد و فعالتیهایی از آنها برای یادگیری به عمل می آورند عاید آنان گردد. این قبیل اهداف مهم هستند و در معرض تعبیرهای گوناگون قرار می گیرند.


 

2-2. هدفهای جزیی: هدفهای کلی قابلیتهایی هستند که قرار است فراگیران پس از گذراندن مجموعه ای از تجارب یادگیری کسب کنندو چون این هدفها با واژه های کلی بیان می شوند معمولاً توضیح بیشتر ضروری است. این توضیح از طریق ارایه مجموعه ای از هدفهای جزیی انجام می پذیرد.


 

3-2. هدفهای رفتاری: پس از مشخص نمودن اهداف کلی و تجزیه آن به اهداف جزیی، اهداف رفتاری مطرح می گردد. هدفهای رفتاری عبارتند از اعمال، رفتارها ، حرکات وآثاری که قابل مشاهده کردن ، شنیدن ، لمس کردن و قابل سنجش باشند. این قبیل اهداف مشخص می سازند که دانش آموزان به هدفهای کلی رسیده اند. برای طرح هدفهای رفتاری رعایت چهار ویژگی و مخاطب، فعل رفتاری، شرایط و معیار و درجه، ضروری می باشد.


 

3- وسایل آموزشی:


 

انتخاب رسانه های مناسب منجر به آموزش مؤثرتر خواهد شد. از یک رسانه آموزشی نمی توان در همه موقعیتهای آموزشی استفاده کرد. هر موقعیت آموزشی رسانه خاص خود را طلب می کند. بدون توجه به قابلیتهای رسانه های آموزشی در موقعیتهای مختلف، نمی توان از آنها استفاده مناسبی به عمل آورد.


 

برای شناسایی یک رسانه ی مناسب ، ابتدا باید به چند پرسش پاسخ داد. این پرسشها عبارتند از:


 

هدف از ایجاد ارتباط چیست؟ چه کسی می خواهد ارتباط برقرار کند و چه ویژگیهایی دارد؟ مخاطب ارتباط کیست؟ چه میزان پذیرش دارد؟ ویژگیهای او چیست؟ شرایط زمانی و مکانی برقراری ارتباط چیست؟ و برای انجام این کار چه امکاناتی وجود دارد؟


 

به طور کلی عوامل مؤثر در انتخاب رسانه ها عبارتند از: 1- نوع هدفهای آموزشی 2- ویژگیهای مخاطبان 3- روشهای فنون آموزشی 4- قابلیت رسانه برای انتقال پیام مورد نظر 5- جذابیت رسانه 6- کیفیت فنی هنری 7- عملی بودن و سهولت کاربرد 8- اقتصادی بودن.


 

4- روشهای تدریس: 


 

با پیشرفت علوم و فنون و پیچیده شدن جوامع بشری ، نیازهای فردی اجتماعی نیز پیچیده تر می شود و برای ارضای نیازهای پیچیده احتیاج به علوم و فنون پیچیده تر می باشد.


 

کسب علوم و فنون در سایه به کارگیری روشهای مفید و مؤثر ، جدیدو کارآمد در آموزش امکان پذیر است. به همین دلیل به منظور نیل به اهداف آموزشی تعیین شده بهره گیری از روشهای تدریس و الگوهای تدریس متناسب با هدفهای درس و نوع مطالب و بحث، نوع کلاس، تعداد دانش آموزان و غیره روشها و الگوهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.


 

5- قبل از شروع درس:


 

هر معلمی قبل از شروع درس باید از حضور دانش آموزان آگاهی حاصل کند، همچنین مطمئن شود که آنان از سلامت روحی و جسمی برای شروع درس آمادگی دارند، زیرا دانش آموزان باید در آغاز درس احساس آرامش نمایند و مشتاقانه منتظر یاد گرفتن درس جدید باشند، پیش از شروع درس جدید چنانچه از قبل تکلیفی برای دانش آموزان تعیین شده است مورد بازدید و بررسی قرار گیرد و برنامه های دیگر با صلاحدید معلم انجام می گیرد. ولی باید توجه داشت که کارهای قبل از شروع درس نباید زیاد طول بکشد زیرا طولانی شدن این مرحله از شور و شوق اولیه فراگیران می کاهد.


 

6- ارزشیابی تشخیصی:


 

پیش از آغاز درس جدید معلم باید رفتار ورودی دانش آموزان را مشخص سازد دکترسیف معتقد است که : "رفتار ورودی بر آمادگی فرد برای یادگیری رفتاری تازه دلالت دارد. به سخن دیگر آنچه کسی قبلاً یادگیرفته است یا آنچه برای شروع به یادگیری مطلبی تازه می بایست یادگرفته باشد رفتار ورودی او نامیده می شود".


 

معلم قبل از شروع درس جدید باید اطمینان حاصل کند که دانش آموزان مطالب درس قبل ، به خصوص مطالبی که دانستن آنها برای درس جدید پیش نیاز محسوب می شود را می دانند. به همین دلیل به هر طریق که لازم می داند از پیش دانسته های دانش آموزان ارزشیابی به عمل می آورد. نوع ارزشیابی بستگی به نوع درس و هدفهای درسی می تواند از سئوال شفاهی تا آزمون کتبی متغیر باشد توجه به میزان اطلاعات قبلی دانش آموزان، از این بابت که سطح درس دادن براساس آن تنظیم شود، ضروری می باشد.


 

 


 

7- آماده سازی:


 

آماده سازی فعالیتی است که معلم از طریق آن سعی می کند ارتباط معنی دار بین تجربیات قبلی و انتظارات و نیازهای شاگردان با هدفهای آموزشی کلاس برقرار کند. معلم پیش از آنکه مطلب اصلی را به دانش آموزان ارایه دهد باید ذهن و حواس آنها را برای آموختن درس جدید جلب نماید. به طور کلی هدف از آماده سازی عبارت است از تمرکز بخشی حواس فراگیران، معرفی ضمنی غیرمستقیم موضوع درس به ایجاد علاقه و انگیزه و کنجکاوی در دانش آموزان برای یادگیری مطلب جدید.


 

معلمان مسئولان پدیدآوری موقعیتهایی هستند که در کارآموزان و دانش آموزان ایجاد انگیزه کنندو آنان باید موضوعات درس و سایر مواد آموزشی را به گونه ای آراسته و ترتیب دهند که نیازهای فراگیرندگان برآورده شود.


 

8- ارائه ی  درس:


 

این قسمت اساس طرح درس را تشکیل می دهد و باید به کاملترین وجه تنظیم گردد. درس جدید باید بر پایه دانسته ها و تجارب قبلی دانش آموزان طراحی و ارایه گردد، بطوریکه ارتباط منطقی درس جدید با مرحله آماده سازی حفظ گردد. مطالب ارایه شده باید دارای پیوستگی و نظم منطقی باشد معلم باید فعالیتهایی را که به روشها و فنون تدریس مربوط می شود در ارایه درس به اختصار مشخص نمایدو تنها نام بردن از عنوان کلی روشها و الگوهای تدریس کافی نیست بلکه لازم است نوع فعالیتهایی را که معلم می خواهد در جریان ارایه انجام دهد در این قسمت قید نماید.


 

9- فعالیتهای تکمیلی:


 

انتخاب روش برای انجام فعالیتهای تکمیلی به موضوع و هدف درس بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر درسی که ارایه می شود به جمع بندی نیاز دارد معلم باید نوع آن را انتخاب کند، آیا جمع بندی را به طور شفاهی انجام می دهد و یا به صورتهای دیگر و غیره.


 

چنانچه برای تکمیل درس تمرین لازم باشد باید نوع تمرین و چگونگی انجام آن در طرح درس مشخص گردد. مثلاً اگر قرار است دانش آموزان تمرینهای کتاب را انجام دهند، باید تمرینهای مورد نظر با ذکر صفحه در طرح درس قید گردد.


 

10- ارزشیابی تکوینی:


 

ارزشیابی تکوینی به معنای ارزشیابی در همه مراحل تهیه برنامه است. در سراسر فرایند تدوین برنامه باید انجام ارزیابی پرداخت و در هیچ شرایطی نباید ارزیابی را وانهاد.


 

پس از پایان یافتن تدریس ، معلم از نتیجه ی کار خود و میزان آموخته های دانش آموزان ارزشیابی به عمل می آورد. ارزشیابی تکوینی می تواند جزء فعالیتهای تکمیلی نیز به حساب آید مانند بازدید دفترهای تمرین به منظور رفع اشکالهای موجود ، جمع آوری پاسخ های دانش آموزان در مورد سئوال مطرح شده در کلاس ، ثبت اشتباهات دانش آموزان در دفتر جبرانی و دقت در رفتارهایی که نشانه علاقه مندی و یا عدم علاقه دانش آموزان نسبت به درس نیز می تواند در ارزشیابی تکوینی قرار گیرد.                                  

 

 <**ادامه مطلب...**>


معلم : با خوشرویی وارد کلاس می شود . سلام واحوالپرسی می کند. دانش آموزان : جواب می دهند . معلم : با نام خدا کار خود را شروع میکند از نماینده کلاس می پرسد آیا همه ی بچه ها حاضر هستند؟


 

نمایند ه کلاس :بله همه حاضر هستند .     معلم : بچه ها در جلسه گذشته قرار بر این شد که در مورد آثار تاریخی ویا هنرمندان تحقیقی به صورت گروهی انجام دهید .حالا آن را روی میز بگذارید تا گزارشهای شما را ببینم .


 

نماینده گروهها : کارهار تحقیقی خود را روی میز می گذارند.   معلم : تحقیقات را نگا ه می کند و آنها را تشویق می کند .


 

معلم : بچه ها عزیز در س گذشته در باره چه چیزی بود ؟       دانش آموزا ن : آرش کمانگیر


 

معلم :چه بر سر آرش آمد ؟                                دانش آموزان :جان خود را از دست داد .


 

معلم :آفرین بچه ها در س گذشته را خوب به یاد دارید . حالا از شما می خواهم که چشم های خود را ببندید ویکی از اشکال داخل جعبه بردارید .


 

دانش آموزان : هر کدام یکی از پازل هارا بر می دارند .   معلم : بچه ها به رنگ پشت پازل های خود نگاه کنید وروی میز همرنگ خود بنشینید . دانش آموزان :به رنگ پازل هاخود نگاه می کنند وروی میز مربوط به رنگ خود می نشینند . معلم : بچه ها برای خود سرگروهی انتخاب کنید . دانش آموزان : پس از مشورت برای خود سرگروه انتخاب می کنند .


 

معلم :پازلها را در کنار هم قرار دهید و در مورد تصویر درست شده  با هم ومشورت کنید .شما یک دقیقه وقت دارید این کاررا انجام دهید .


 

دانش آموزان : در گروه باکمک هم تصویررا درست می کنند .وبه مشورت در باره ی آن می پردازند . معلم : وقت شما تمام شد. گروه سبز چی درست شده است ؟


 

 نماینده گروه سبز : ارگ بم می باشد .معلم :در کدام استان قرار دارد .      نماینده گروه :در کرمان  معلم : آفرین خیلی خوب جواب دادید . گروه قرمزشما چی درست کردهاید ؟


 

نماینده گروه قرمز :عکس حافظ است . معلم :در باره حافظ چه می دانید ؟


 

 نماینده گروه قرمز : یک از شاعران ایرانی بود وشعرهای زیادی دارد . معلم : آفرین خوب بود چند تا دیگر از شاعرا نی که می شناسید نام ببر ؟  


 

معلم :گروه زرد تصویر شما چه چیزی را نشان می دهد ؟ نماینده گروه زرد : تصویر سی و سه پل اصفهان است .معلم : آیاتا به حال سی وسه پل اصفهان را دیده اید در باره ان هرچه می دانید بگو ؟


 

دانش آموز: هرچه می داند می گوید . معلم : گروه را تشویق می کند .


 

معلم :گروه آبی تصویر شما در باره چیست ؟ نماینده گروه جواب می دهد . و...معلم :بچه ها تصاویری که درست کردید روی میز خود بگذارید . گروه شما با نام این تصاویر می باشد .


 

معلم : بچه های عزیز حالا با وجود این تصاویر فکر می کنید درس جدید ما در باره چیست ؟


 

دانش آموزان : جواب های متفاوتی می دهند . معلم : آفرین جواب های شما درست است ولی به همه ی این هایی که شما گفتید ثروت های ملی ایران گویند ودرس امروز ما در باره ی ثروت های ملی ایران می باشد . معلم : چند تا از ثروت های ملی ایران که می شناسید نام ببرید ؟ دانش اموزان : جواب می دهند . معلم :بچه ها فکر می کنید وظیفه ما در قبال این ثروت ها چیست ؟ دانش آموزان : نگهداری واستفاده درست از آنها می باشد .


 

معلم : تصاویری از ثروت های ملی از جمله دانش آموزان را روی تابلو نصب می کند .از یکی از بچه ها می خواهد که آنها را به دو دسته تقسیم کنند .


 

دانش آموز : پای تابلو می آید و آنها را به دو دسته تقسیم می کند . (در صورت اشتباه دانش آموز دیگری می اوریم )


 

معلم : بچه ها همه در گروه با هم فکر کنند مشورت کنند وبهترین عنوان برای این ثروتهای ملی انتخاب کنند ؟ دانش آموزان : با هم مشورت می کنند ونامی را انتخاب می کنند .


 

 معلم : آفرین نام هایی که شما انتخاب کردید درست هستند . کارتها ی نام گذاری شده را نشان


 

دانش آموزان : ثروت های مادی    معلم : عنوان ها راد ربالای تصاویر قرار می دهد .


 

معلم : ازنماینده گروههایی که تحقیق انجام داده اند می خواهد که کارهای خودرا بطور خلاصه  برای دانش آموزان بخوانند . نماینده گروه :درباره تحقیق توضیح می دهد . معلم :گروه را تشویق می کند .دانش آموز :از بین برچسب های صد آفرین یکی را بدلخواه انتخاب می کند .


 

معلم : سید ی وکتاب شاعران را معرفی می کند ونشان می دهد.


 

معلم :دختر های خوب کتابها را باز کنند ودر س جدید را بیاورند .


 

دانش آموزان :کتاب ها را باز می کنند . معلم : درس را به چهار قسمت تقسیم می کند وقسمت مربوط به هر نفر را درگروه  مشخص می کند .(معلم زمان را تعیین می کند .)


 

    دانش آموزان : قسمت های تعیین شده را می خوانند . معلم : بچه ها وقت شما تمام شد .


 

معلم : جهت گروهبندی جدید گروهها را شماره گذاری می کند .1- 2- 3- 4 ومی گوید بچه ها شماره خود را به یاد داشته باشید . حالا شماره های یک در گروه سعدی بنشینید . شماره های دو در گروه ارگ بم بنشینند .وشماره های 3و4همچنین


 

 معلم :ببینم کدام گروه زودتر در جای خود نشست .دانش آموزان :در گروه های جدید می نشینند .


 

 معلم :بچه ها کدام گروه زودتر نشست ؟ دانش آموزان :جواب می دهند . معلم :این گروه را تشویق کنید .


 

معلم : هر دانش آموز قسمت خود را برای بقیه توضیح دهد .شما 5 دقیقه فرصت دارید تا قسمت های خود را توضیح دهید . دانش آموزان : به ترتیب هرگروه قسمت های مربوط به خودشان توضیح می دهند .معلم : سر میزها می رود بر کار گروه ها نظارت می کند . در کنار بعضی گروه ها می نشیند


 

معلم : زمان شما تمام شد .همه قسمت های خود را توضیح داده اند ؟ دانش آموزان : بله


 

معلم :حالا همه سر جای خودشان سریع بر گردند .هر دانش آموز قسمت خودرا برای دیگر اعضای خود توضیح می دهد .


 

 معلم : برگه های ارزشیابی را به هر گروه می دهدومی گوید ببینم کدام گروه تعداد بیشتری از ثروت های ملی ایران را می نویسد ..(زما ن3دقیقه) دانش آموزان :در مدت کوتاه به سوالات جواب می دهند .


 

معلم :وقت تمام است برگه هارا می گیرد .گروهی که بهتر جواب دادند تشویق می کند .


 

 نماینده گرو ه : با کمک اعضا  کارت صد آفر ین را انتخاب کرده روی برگه شان می چسبانند .


 

معلم : چند دانش آموز از هر گروه انتخاب می کند که روی در س را بخوانند .معلم : جمع بندی کوتاه می کند . معلم :بچه ها حالا از شما می خواهم به سوالات درک مفاهیم از کتاب جواب بدهید .


 

معلم : دانش آموزی را انتخاب میکنم با انتخاب خودش از دانش آموز گروه دیگر بپرسد .


 

دانش آموز: سوال یک را می خواند. استفاده درست از ثروت های ملی یعنی چه ؟   دانش آموز:از آن ها استفاده درست بکنیم وفراموش نکنیم که این ثروت ها مانند امانتی بزرگ به نسل های آینده بسپاریم .


 

 معلم : دانش آموز دیگر را انتخاب می کند  که سوال دو رااز دانش آموزی گروه خودش بپرسد.  


 

   دانش آموز:.ثروت های ملی به چند دسته تقسیم می شوند ؟برای هر دسته مثالی بزن ؟


 

دانش آموز : ثروت های مادی مثل ارگ بم  معلم : دانش آموز دیگر را انتخاب می کند  که سوال سه رااز دانش آموزی گروه دیگربپرسد .


 

دانش آموز انتخابی معلم :چرا مردم هر کشور جزو ثروت های ملی آن کشور به حساب می آیند ؟


 

دانش آموز :چون مرد م سرمایه های اصلی هر کشورند وآنها هستند که ثروت های مادی را می سازند .


 

معلم :از دانش آموزان می خواهد که برای آنها دست بزنند .


 

 معلم : برگه های تکلیف که شامل تعدادی تصاویر از ثروت های ملی ایران می باشد به سر گروهها می دهد تا در مورد جواب ها تحقیق وبررسی نموده پاسخ دهند.جلسه آینده به کلاس بیاورند . معلم :درپایان نکته تربیتی درباره حفظ ثروت های ملی ایران به دانش آموزان توصیه می کند . زارعی محمود آبادی
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390
مقدمه
راهنمای زیر تنها راه نوشتن طرح درس نیست، بلکه مروری کلی بر مهمترین و کلیدی ترین نکات پدید آوردن طرح درس است. با دنبال کردن گام به گام راهنمایی های زیر می توانید علاوه بر درست کردن طرح، شرح هر یک از اجزای طرح درس را نیز یاد بگیرید.
1- روشن است که اولین چیزی که باید در نظر بگیرید، موضوعی است که می خواهید درس بدهید. این موضوع باید بر اساس استانداردهای آموزشی تدوین شده باشد. در ضمن باید بدانید که برای چه پایه ای طرح درس می نویسید و این نکته را تا پایان کار در ذهن خود داشته باشید و تخمینی هم از زمان لازم برای تدرس انجام دهید تا در بودجه بندی زمان به شما کمک کند. وقتی موضوع را مشخص کردید، باید به این مساله فکر کنید که چطور می خواهید آن را درس بدهید. حالا وقت آن است که سری به کتاب معلم درستان بزنید و ببینید که چگونه می توان استانداردهای خاص آن درس را رعایت کرد. این کار بسیار ارزشمند و لازم است، چون شما را مطمئن می کند که همه آنچه آموزش و پرورش کشور از یک معلم انتظار دارد را به بچه ها آموخته اید.
2- برای اینکه مطمئن شوید طرح درس شما درست همان چیزی را که می خواهید آموزش می دهد، باید اهداف روشن و مشخصی تدوین کنید. دقت داشته باشید که اهداف نباید فعالیتهایی باشند که در طرح به کار برده اید، بلکه باید نتایج آموزشی آن فعالیتها باشند. مثلا اگر می خواهید جمع کردن 2+3 را به کلاس یاد بدهید، هدف شما چنین خواهد بود: " دانش آموزان می توانند نشان دهند که چطور 2 را با 3 جمع می کنند
اهداف باید به طور مستقیم قابل اندازه گیری باشند. ( در این باره در بخش ارزشیابی بیشتر صحبت خواهیم کرد. ) به عبارت دیگر مطمئن باشید که می توانید تعیین کنید به اهداف خود رسیده اید یا نه. واضح است که در یک درس می توانید بیش از یک هدف را دنبال کنید.
برای معنی دارتر کردن اهدافتان، می توانید هم هدفهای کلی و هم اهداف جزئی را در آن بگنجانید. اهداف کلی شامل هدفهای نهایی طرح درس است مثلاً " آشنا شدن با نحوه جمع دو عدد ". اما اهداف جزئی بیشتر به همان مواردی که در بالا ذکر شد شباهت دارند.
3- ممکن است برای تعیین مواد و موارد مورد نیاز درستان لازم باشد تا انتهای کار صبر کنید، اما جای نوشتن آنها در ابتدای طرح درس است. به این ترتیب اگر کس دیگری بخواهد از طرح درس شما استفاده کند، قبل از هر چیز می تواند ببیند وسایل مورد نیاز را در اختیار دارد یا نه. مطمئن شوید تمام چیزهای لازم را نوشته اید تا در میانه کار و یا هنگام اجرای درس مشکلی برایتان پیش نیاید.
4- ممکن است مایل باشید پیش درآمدی هم بنویسید. این پیش در آمد راهی است برای وارد شدن به طرح درس و جلب علاقه و توجه دانش آموزان نسبت به موضوعی که درس می دهید. یک مثال خوب در این مورد، تدریس کسرهاست. معلم می تواند درس را با این سوال شروع کند که اگر بخواهیم پیتزایی را بین 5 دوست به اندازه های مساوی تقسیم کنیم چه راه حلی داریم و به آنها بگوید که اگر کار با کسرها را یاد بگیرند، می توانند این کار را به سادگی انجام دهند.
5- حالا باید روند کار را گام به گام بنویسید، تا بتوان با انجام همه مراحل به اهداف تعیین شده رسید. این قسمت صرفا گفتن اینکه معلم باید این کار را بکند و آن چیز را بگوید نیست، بلکه تمام فعالیتهای مرتبطی که معلم باید انجام دهد، در این مرحله فهرست می شود. مثلا برای درس 2+2 میتوانید روند کار را به صورت زیر بنویسید:
الف : معلم به هر بچه، 2 مکعب می دهد.
ب : معلم از بچه ها می خواهد که روی کاغذ بنویسند چند مکعب دارند.
ج : بعد بچه ها باید یک علامت + زیر عدد دو بنویسند مانند این :
د: معلم به هر دانش آموز 3 مکعب دیگر هم می دهد.
ه : از دانش آموزان خواسته می شود که تعداد مکعبهای تازه را هم زیر 2 بنویسند،مانند این:
و : حالا بچه ها باید یک خط زیر عدد 3 بکشند، به این شکل :
ز : از دانش آموزان بپرسید با چند تا مکعب شروع کرده بودند، چند تا به آن اضافه کردند و در آخر چند مکعب دارند.
6- بعد از تمام شدن روند کار، ممکن است بخواهید زمانی برای تمرین فردی بچه ها درنظر بگیرید. مثلا ممکن است به بچه ها وقت بدهیم تا اعداد متفاوتی را با استفاده از مکعبهایی که دوستانشان به آنها می دهند جمع کنند.
7- درست قبل از رسیدن به مرحله ارزشیابی می توانید از یک پایان برای درس استفاده کنید. یک ایده خوب برای این کار بازگشتن به پیش درآمد است مثلا از بچه ها بپرسید حالا که کسرها را بلد هستند، چطور پیتزایشان را تقسیم خواهند کرد.
8 – حالا باید بخش ارزشیابی کارتان را بنویسید. اکثر طرح درسها لزوما نیازی به امتحان ندارند، اما تقریبا تمام آنها به نوعی ارزشیابی یا برآورد از اینکه آیا اهداف مورد نظر برآورده شده اند یا نه احتیاج دارند. کلید نوشتن ارزشیابی خوب در این است که مطمئن باشید که ارزیابی شما، مشخصا رسیدن یا نرسیدن به اهداف را اندازه می گیرد. بنابراین باید بین اهداف و ارزشیابی وابستگی مستقیم وجود داشته باشد. فرض کنید که هدف، توانایی جمع کردن دو عدد تک رقمی با هم باشد، ارزشیابی را می توان به این صورت انجام داد که بچه ها تک تک به نزد معلم بروند و با گرفتن مکعب از او عمل جمع را روی کاغذ برای او نشان دهند.
9- برای دانش آموزان کم توان و معلول و کودکان پیشرو هم باید تطابقهایی در نظر گرفته شود. مثلا تک تک اضافه کردن مکعبها برای دانش آموز کم توان و اضافه کردن 9 به 13 برای دانش آموزان تیز هوش. برای این کار بهترین راه این است که تفاوتهای فردی دانش آموزانتان را در نظر بگیرید.
10 – اضافه کردن " بخش ارتباطی " هم ایده خوبی است که نشان می دهد چگونه این طرح درس می تواند با سایر موضوعات تلفیق شود. مثلا به جای مکعبها می توان از دانش آموزان خواست اول 2 سیب و بعد 3 سیب دیگر را رنگ کنند تا هنر هم با این درس ترکیب شود. حتی شاید بهتر باشد که هر کدام از سیبها را با بافت متفاوتی رنگ آمیزی کنند. با وارد کردن موضوعات و کارهای فراوان، می توان واحدهای تماتیک پیچیده ای پدید آورد که موضوعات مرتبط را از دیدگاههای بسیار بررسی می کند. تکرار یک موضوع در قالبهای فراوان ما را از باقی ماندن آن در ذهن دانش آموزان مطمئن می کند.
خوب تمام شد! اگر دستورالعمل بالا را انجام داده باشید، حالا یک طرح درس موفق نوشته اید که می تواند به درد خودتان و سایر معلم ها هم بخورد. برای این که در این کار مهارت پیدا کنید، بهترین راه خواندن طرح درسهای دیگران و معلمان با تجربه است. امتحان کنید!

نمونه پیش نویس یک طرح

گام اول: مشخصات
گام دوم: اهداف محتوایی و شناختی
به این سوالات پاسخ دهید:
می خواهید دانش آموزانتان چه چیزی را بدانند یا قادر به انجام چه کاری باشند.
انتظار دارید دانش آموزان چه دانش، مهارت، استراتژی یا رفتاری را بیاموزند.
دانش آموزان چه محتوا یا مفهوم مهمی را یاد می گیرند؟
در این باره به چه استانداردهایی باید مراجعه کرد؟
برای این کار می توانید از این فرم استفاده کنید.
گام سوم: سؤالات راهنمای درس
چرا بچه ها باید به این موضوع علاقه نشان دهند یا آن را بدانند؟
چه سؤالات بحث برانگیزی در مورد این درس وجود دارد؟
چه سؤالاتی دانش آموزان را کمک می کند تا بر جنبه های مهم موضوع تمرکز کنند؟
گام چهارم: ارزشیابی
چطور می فهمید بچه ها به اهداف مورد نظر رسیده اند؟
از چه ابزارهایی برای ارزشیابی استفاده می کنید؟
دانش آموزان چگونه در ارزشیابی مشارکت خواهند کرد؟
چگونه خود را ارزیابی می کنند؟
تکنولوژی چه نقشی در ارزشیابی خواهد داشت؟
گام پنجم: ارتباطات
کدامیک از نیازها، علایق و دانسته های قبلی دانش آموزان می تواند مبنایی برای این درس باشد؟
ممکن است دانش آموزان با چه مشکلات مفهومی ای روبرو شوند؟
چگونه می توان این درس را به سایر موضوعات درسی مرتبط کرد؟
گام ششم: فعالیتهای یادگیری
بچه ها باید چه فعالیتهای یادگیری مشارکتی و با ارزشی را انجام دهند؟
چگونه می توانند دانش و مهارت بیندوزند، دانایی، توانایی و خلاقیت خود را نشان دهند و یادگیری را مدیریت کنند؟
به چه دلائلی می توان گفت این درس چالش برانگیز، بین رشته ای یا ویژه است؟
استفاده از تکنولوژی چگونه به یادگیری دانش آموزان کمک می کند؟
برای این کار می توانید از این فرم استفاده کنید.
گام هفتم: استراتژیهای تدریس
از چه تمرین هایی برای درس استفاده خواهید کرد؟
محیط اطرافتان چه اثری بر یادگیری این فعالیتها دارد؟
نقش شما چیست؟
نقش دانش آموزان در یادگیری درس چیست؟
مدیریت
دانش آموزان باید کی،کجا و چگونه کار کنند: کلاس، آزمایشگاه، گروهی و یا ... ؟
نیازهای دانش آموزان را چگونه برآورده می کنید؟
این درس برای یادگیری فردی چه تغییراتی باید بکند؟
چگونه از منابع اضافی استفاده می کنید؟
مواد و منابع
به چه منابع و کمکهایی احتیاج دارید؟
آیا به حضور اشخاص دیگر هم در کلاس نیاز هست؟
گام هشتم: ارزیابی درس و معلم
در اینجا باید سؤالات چالشی ای مطرح کنید که برای ارزیابی بازده درس به کار بیاینطبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 17 فروردین 1390

 

 


خوشبخت كسی است كه به یكی از این دو چیز دسترسی دارد، یا كتابهای خوب یا دوستانی كه اهل كتاب باشند
   ( ویكتور هوگو )
جامعه وقتی فرزانگی می یابد كه خواندن كار روزانه اش باشد ( سقراط )
بنام خدای جهان آفرین
انشا در لغت به معنای زایش و آفریدن است . وقتی از انشا مطلبی به میان می آید منظور انتقال پیامی از كس یا كسانی به دیگران است
  یا ددهی مهارت است و ارسال پیام مستلزم انجام پاره ای فعالیتهای آموزشی غیر مستقیم به صورت شفاهی و كتبی است .
آنچه كه در دوره ابتدایی به عنوان انشا با آن روبرو هستیم به شرح ذیل می باشد :
1.
    پایه اول ( داستان سازی شفاهی بیان جملات كوتاه در مورد فعالیتهای ببین  بگو گوش كن و بگو -  تكمیل جمله ها  و مرتب كردن آنها )
2.
    پایه دوم ( كلمه آموزی ـ جمله آموزی در مورد تصویر ، جملات نیمه كاره ، مرتب كردن كلمه ها متن آموزی تقویت زبان گفتاری از طریق تعریف داستان ، شرح یك حادثه ، تعریف فیلم )
3.
     پایه های سوم و چهارم ( شروع عمل نوشتن انشا مشاهده محیط و باز گوكردن طرح سئوال از داستان تكمیل یك فیلم نیمه كاره برداشت كردن ازیك شعر ،نقاشی یا نمایش )
4.
     -پایه پنجم ( خلاصه نویسی مهارت معنا كردن شعر نامه نگاری توصیف یا شرح )
       (موضوع انشاء)
با توجه به عناوین مطرح شده بالا مهم ترین موضوعات دراین دوره را به همراه یك نمونه با هم مرور می كنیم .

موضوعات

موارد پیشنهادی

شرح و توضیح دادن ( خانه مسجد ...)

در نانوایی محل چه می بینی ؟

طرز تهیه ها مثل( كاغذ لبنیات)

كفش های تو چگونه تهیه شده است ؟ می توانی تحقیق كنی ؟

فایده ها ( درخت آب )

فایده ی آب در شهر قم را بنویس

گزارش نویسی ( اردوها و...)

گزارشی از موزه ای كه رفتی بنویس

وظیفه ها ( پدر و مادر و انقلاب )

تو به عنوان یك دانش آموز منظم چه وظیفه ای در مدرسه داری ؟

تبدیل كردنها ( خلاصه نویسی معنای شعر )

درسی را كه امروز یاد گرفته ای خلاصه كن .

 
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 11 فروردین 1390

 

                                                          

به نام خدا

موضوع: هدیه های آسمان     پایه ی دوم ابتدایی       درس 8: جشن تولد    صفحات28و29     زمان:45دقیقه           تاریخ:

 روش تدریس:الگوی تفکراستقرایی

اهداف درس:

1-آشنایی با اسامیپیامبران بزرگ الهی 2-آشنایی با نام پیامبر اسلام(ص) 3-احساس علاقه و احترام بهپیامبر اسلام (ص)4 تمایل به آشنایی بیشتر با پیامبر اسلام(ص) 5- تلاش برای آشنایبیشتر با پیامبر اسلام .

انتظارات: دانش آموزطی فرایند آموزش:

1پیامبران بزرگ الهیرا نام می برد.2- به حضور در جشن میلاد پیامبر اسلام (ص) علاقه نشان می دهد.3- برایبرگزاری این جشن در مدرسه و یا خانه فعالیت می کند.4-به تحقیق در باره ی رفتارپیامبر اسلام(ص) با کودکان علاقه نشان می دهد. 5-در قالب یک فعالیت تحقیقی اطلاعاتیرا در باره ی رفتار پیامبر اکرم(ص) با کودکان جمع آوری میکند.

مفاهیم کلیدی درس:حضرت محمد(ص) تولد- جشن- همکاری

                                                             تکوین مفهوم:

گام اوّل: فهرست گیری

معلّم با نقل یاشیرینیوبا لباس نو وارد کلاس می شود. و از اعضای گروه ها می خواهد که با هم مشورت کنند وعلت این کار را در چند جمله کوتاه بنویسند.

گام دوم : گروهبندی

معلم جملات را با هممقایسه کرده و از روی شباهت و تفاوت آنها را در دو گروه تقسیم میکند.

گام سوم: عنواندهی

از دانش آموزان میخواهد برای هرگروه عنوانی را پیشنهاد کنند و آموزگار ازجملات خود دانش آموزاناستفاده کرده و گروه اول را که مربوط به اعیاد ؛مذهبی و ملی و گروه دوم را که مربوطبه جشنهای عروسی وکسب رتبه و ... نام گذاری می کند.

                                                         تفسیرمطالب:

گام اول: تعیین جنبه های شاخص

معلم:جملات گروه یک چهشباهتی به هم و چه تفاوتی با گروه دو دارد؟ دانش آموزان: جشن های گروه اول همیشه وهمه سال انجام می گیرد و همه ی مردم شاد هستند ولی جشن های گروه دو مربوط به بعضی از مردم است و........

گام دوم و سوم: کشف روابط و استنباط کردن

در تابلوی کلاس جدولی کشیده می شود و در ستون عمودی جمله های مربوط به جشنها و مناسبت ها را می نویسیم ودر ستون افقی علت آن جشن را یادداشت می کنیم و و با علامت+و- دلایل آن را مطرح میکنیم . نمونه ی جدول:

گروه

ردیف

جمله در مورد جشنها

مربوط به همه مردماست

مربوط به یک عده از مردماست

گروه1

1

موقععید

      +

     -

گروه2

4

تولد فرزندآموزگار

     -                

      +

گروه5

2

عروسی

     -

      +

گروه4

3

مهمانی

      - 

      +

گرو3

1

میلاد پیامبران وامامان

    +

      -

                                                               

                                                                     کاربرداصول

گام اول: پیشگویی نتایج

معلم: بچه ها من بعضیاز روز ها رانام می برم و شما بگویید که آیاهمه ی مردم در این روز ها جشن می گیرندیا بعضی از مردم در این روزها جشن می گیرند؟ معلم: عید نوروز؟ دانش آموزان: همه یمردم.- عید قربان؟ دانش آموزان: همه ی مردم .- جشن عروسی؟- بعضی از مردم. - جشنتولد ژاله؟ -خانواده ی ژاله.- میلاد پامبران؟ - همه ی مردم.و...

 

گام دوم: توضیح پیشگویی ها

معلم: بچه های عزیزمهمه ما در روز های عید و روزهای تولد پیامبران و امامان لباس های نو می پوشیم و جشن می گیریم و امروزروز تولد پیامبر عزیز ما حضرت محمد(ص) است پامبر ما با بچه ها خیلی مهربان بود و همه بچه هارا دوست داشت و بعضی وقتهاهم با بچه ها بازی می کرد خداوند برایاینکه ما هم بدانیم چه چیزهایی خوب است و چه چیزهایی خوب نیست برای ماپیامبران رافرستاده است بچه ها ما پیامبران دیگری هم داریم که اسم آنها حضرت نوح(ع) و حضرتابراهیم (ع) و حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و آخرین پیامبر بزرگ ما حضرت محمد (ص)و ما مسلمانان پیامبران به همه پیامبران احترام می گذاریم و آنها را دوستداریم.

گام سوم: تصدیق پیشگوییها

معلم :بچه های عزیزمچرا در جشن تولد ژاله همه ی مردم جشن نمی گیرند؟

دانش آموزان: چونمربوط به همه ی مردم نیست.

معلم: چرا تولد حضرتمحمد (ص) را جشن می گیریم؟

دانش آموزان: چون حضرتمحمد (ص) پیامبر همه ی ما است.

                  

 
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 11 فروردین 1390

روش تدریس : الگوی ایفای نقش

اهداف کلی: 1. اشنایی با وحدت درجامعه اسلامی

اهداف جزیی  1- توصیه قران در مورد وحدت   2- دانش اموزان با كلمه وحدت اشنا شوند

 3- كلمه وحدت را تعریف كنند      4-  كامل كردن داستان ناتمام در مورد وحدت  

واژه های مهم: وحدت در میان مردم  -   رهبری امام خمینی   -   اشنایی با قبله  - 

گام اول: گرم کردن گروه

  معلم پس از ورود به کلاس از دانش آموزان می پرسد : اگر دشمن به كشور ما حمله كند  مردم چه می کردند؟

  پاسخ های هر گروه را روی تخته سیاه می نویسد و مسیر هر پاسخ را به سمت كلمه وحدت هدایت می كند و به انها توضیح می دهد كه در قران در مورد وحدت سفارشهای زیادی شده است سپس داستان یك پیرمرد همراه فرزندانش را به صورت نمایش اجرا می كنیم .

  گام دوم: انتخاب شرکت کنندگان

 با توجه به خصوصیات و علاقه ی آنها نسبت به ایفای نقش, آموزگار افراد را انتخاب می نماید.كسرا از گروه 1 محسن از گروه 2 عباس از گروه 3 نقش پسران پیرمرد و علی نقش پیرمرد و حسین نقش قصه گو انتخاب می شوند.

 معلم:بچه ها حالا تا دوستانتان خود را آماده ی نمایش می کنند,شما در مورد سؤالاتی که می پرسم فکر کنید. تا به حال در مراسمات راهپیمایی شركت كرده اید چه خاطره ای از ان دارید برای چه شما به همدیگر كمك می كنید

گام سوم: صحنه سازی

  ایفا گران نقش طرح صحنه را تهیه می کنند و در حین پردازش صحنه سؤالاتی از قبیل محل اجرای نمایش و اینکه بچه ها آیا با نقش خودتان ارتباط برقرار نموده اید آنها را راهنمایی می کنیم.

گام چهارم: آماده کردن مشاهده گران

در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم که ضمن تماشای نمایش فکر کنند و خود را به جای یکی از نقش های دانش آموزان ایفا کننده بگذارند که چه کارهایی را می توانیم انجام دهیم.

گام پنجم: نمایش

بازیگران نقش می گیرند و خود را در آن نقش باور می کنند و به یکدیگر از روی واقعیت پاسخ  می دهند. قصه گو شروع به خواندن روی کتاب می نماید و دانش آموزان ایفای نقش در زمان های خود اقدام به ایفای نقش می کنند.

گام ششم: بحث و ارزشیابی

 معلم: بچه ها اگر شما به جای پیرمرد بودید چكار می كردید در مورد وحدت چه چیزهایی می گفتید و سوالاتی درباره درگیر كردن دانش اموزان با مساله وحدت در جامعه اسلامی

گام هفتم: نمایش دوباره

 برای درگیر نمودن سایر دانش آموزان و توجه به عواطف روحی آنها نمایش را در کلاس تکرار می نماییم و در صورت وجود خطا در میان دانش آموزان آنها را راهنمایی می کنیم .

گام هشتم: بحث و ارزشیابی

 پس از اتمام نمایش از دانش آموزان می خواهیم که در مورد وحدت و عوامل مشترك در میان همه ی مسلمانان و رهبری امام خمینی صحبت كنند در مورد تفرقه بحث كنند .

گام نهم: تجارب مشترک

بچه های عزیزم آیا تا به حال مطلبی در خصوص وحدت شنیده یا دیده اید ؟ چه حالتی به شما دست میزند در جامعه اسلامی چه كارهایی را باید در جهت وحدت میان مسلمانان انجام بدهیم و چه كارهایی را باید انجام ندهیم .

 
طبقه بندی: الگوهای تدریس،  طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 11 فروردین 1390

 

نام درس: ریاضی                 پایه: پنجم دبستان                  مبحث: مساحت دایره

سال تحصیلی: 89-88                 تعداد دانش آموزان: 33 نفر               مدت اجرا: 45 دقیقه

آموزشگاه: ***                    كلاس: ***                    طراح:

 • هدف كلی:        دانش آموزان در این درس با مساحت دایره آشنا می شوند.
 • اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:

                                  با نحوه بدست آوردن مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)

                                  به نحوه بدست آوردن مساحت دایره علاقه مند می شوند. (عاطفی)

                                  با رابطه و فرمول مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)

 • اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس:

                                  فرمول مساحت دایره را اثبات می كنند.

                                  با استفاده از فرمول مساحت دایره، مساحت دوایر را محاسبه می كنند.

                                  مراحل بدست آوردن فرمول مساحت دایره را شرح می دهند.

 • رفتار ورودی؛ دانش آموزان قبل از تدریس:

                                  با محیط دایره و فرمول آن آشنا باشند.

                                  مساحت مستطیل را بدانند.

                                  با شعاع و قطر آشنا باشند و بتوانند آن ها را روی دایره مشخص كنند.

 • آزمون رفتار ورودی؛ (ارزشیابی تشخیصی):

                                  مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟

                                  فرمول محیط دایره چیست؟

                                  محیط دایره با قطر 6 را حساب كنید؟

 

 • مهارتهای قبل از تدریس:

                                  شروع كلاس با خواندن سوره "والعصر"

                                  سلام و احوالپرسی

                                  آزمون رفتار ورودی (ارزشیابی تشخیصی)

                                  مشخص كردن موضوع درسی و نوشتن آن روی تخته كلاس

                                  ایجاد انگیزه؛ مقوایی كه روی آن دایره ای رنگ شده به دو رنگ وجود دارد را روی تخته كلاس

                                  می چسبانم.

 • مهارتهای ضمن تدریس؛ (ارائه درس جدید):

از دانش آموزان می خواهم به دایره ای كه به تابلو چسبانده ام توجه كنند، سپس توجه آنان را به دو رنگ بودن دایره ها و برش های آن معطوف می كنم. در مرحله بعد دایره ای را كه به 4 قسمت تقسیم شده است به صورت و به شكل روبروست به روی تابلوی كلاس می چسبانم و از دانش آموزان

            سوال می كنم كه شبیه به چه شكل هندسی است؟ (تقریبا)

دایره های دیگر را نیز به همین ترتیب روی تخته می چسبانم و سوال بالا را تكرار می كنم، كه در پاسخ به متوازی الاضلاع و مستطیل اشاره می كنند. از یكی از دانش آموزان می خواهم كه مساحت مستطیل را در تابلو بنویسد.

 

 

 

در ادامه (با اشاره به شكل) به این موضوع اشاره می كنم كه عرض مستطیل با شعاع دایره و طول مستطیل با نصف محیط دایره برابر است،

سپس به ترتیب زیر مراحل بدست آوردن مساحت دایره را شرح می دهم.

 

مساحت مستطیل= عرض*طول

مساحت دایره      = (شعاع)*(نصف محیط دایره)

                        = (شعاع)*(2/1*قطر*14/3)

                        = (شعاع)*(شعاع*14/3)

در این جا از بچه ها می پرسم محیط دایره از چه فرمولی محاسبه می شه؛ پس از نوشتن آن روی تابلو می پرسم یك دوم قطر یعنی چقدر؟ دانش آموزان پاسخ می دهند شعاع و مرحل بالا را به ترتیب روی تخته می نویسم. در پایان هم رابطه مساحت دایره را می نویسم و دور آن خط می كشم.

14/3*شعاع*شعاع=مساحت دایره

 • مهارتهای پایان تدریس:

در ادامه و پس از اثبات فرمول محاسبه مساحت دایره، دایره ای به شعاع 5 سانتی متر رسم میكنم و مساحت آن را بدست می آورم، تا دانش آموزان با نحوه استفاده از مساحت دایره آشنا شوند.

14/3*شعاع*شعاع=مساحت دایره

14/3* 5 * 5 =مساحت دایره  

 

ارزشیابی پایانی:

در اینجا فرصت سوال كردن را به دانش آموزان می دهم، (هر سوالی دارید، بپرسید؟)بعد از این مرحله از چند نفر از دانش آموزان می خواهم تا مساحت شكل های زیر را به دست آورند.

 

پس از حل تمرین های ارزشیابی پایانی دانش آموزان را به كتاب و تمرین های پایین صفحه 129 كتاب درسی ارجاع می دهم، تا آن را انجام دهند.

برای تعیین تكلیف هم دانش آموزان باید تمرین های صفحه 130 كتاب را در خانه حل كنند.

رو های تدریس: پرسش و پاسخ، توضیحی، حل مسئله و ...

رسانه های آموزشی: تخته، گچ، كتاب درسی، دایره های رنگی و برش خورده، نوار چسب، قیچی، تمرینهای معلم ساخته و كتاب درسی

نحوه نشستن دانش آموزان: چینش كلاس به صورت یو انگلیسی می باشد.       

 

 
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 11 فروردین 1390

       

         هدف كلی :

         دانش آموزان با حروف ناخوانا آشنا شوند.

                     اهداف جزئِی:

         1- دانش آموزان با مثالهایی از حروف ناخوانا در فارسی آشنا شوند.

         2- دانش آموزان بدانند که حروف ناخوانا را نمی خوانند.

3- دانش آموزان با نوشتن حروف ناخوانا به صورت تو خالی

         اهداف رفتاری :

         پس از پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند :

         1- مثال هایی از کلماتی که حروف نا خوانا دارند بزنند.

         2- بگویند حروف نا خوانا به چه شکل نوشته می شوند.

         3- از روی لوحه حروف نا خوانا به درستی بخوانند.

         4- روی لوحه حروف نا خوانا را در کلمات پیدا کنند.

         روش تدریس :

         بحث گروهی پرسش و پاسخ - نمایشی و .....

         رسانه های آموزشی

         ماژیک تخته- کتاب لوحه نوار ضبط صوت و....

         فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):

         سلام واحوال پرسی -  حضور و غیاب توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده کردن جو کلاس برای شروع درس

         تعیین رفتار ورودی:

         1- دانش آموزان باید با حروف  آشنا باشند.

         2- دانش آموزان باید بتوانند حروف نا خوانا را در فارسی تشخیص دهند.

         ایجاد انگیزه و آماده سازی(5 دقیقه ):

         نصب لوحه به تخته و خواندن سوره ی حمد به صورت گروهی

         ارائه ی درس(15 دقیقه):

         ابتدا دانش آموزان را به دو گروه تقسیم می کنیم و از یک گروه می خواهیم که یک آیه را بخواند و گروه دوم تکرار کند و تا پایان سوره این کار را ادامه می دهیم و اگر احساس کردیم که دانش آموزی به صورت انفرادی مشکل دارد از او می خواهیم تکی بخواند تا اشکالاتش رفع شود .

         و بعد یک بار سوره را برای یادگیری بیشتر از ضبط پخش می کنیم.

         بعد درس جدید را شروع می کنیم و می گوییم که امروز قرار است که درس جدیدی بیاموزیم و درس را با مثالی از کلمات نا خوانا در فارسی شروع می کنیم و بعد از درک کامل حروف نا خوانا در کلماتی مانند خواهر و خواب می گوییم که از این کلمات در قران نیز وجود دارد و برای آن ها مثال می زنیم و می گوییم که این کلمات حروفی دارند که پوشالی و توخالی هستند و به همین دلیل آن ها را نمی خوانیم .

         بعد از تمرین حروف نا خوانا به دانش آموزان می گوییم که حروف نا خوانا انواع متفاوتی دارند و آن ها را نام می بریم و در مورد آن ها توضیح می دهیم

         نکته:

         ارزشیابی تکوینی در حین تدریس با پرسیدن سؤالاتی از دانش آموزان انجام می گیرد.

         ارزشیابی پایانی(5دقیقه )

         از دانش آموزان می خواهیم با توجه به لوحه حروف نا خوانا را نام ببرند و از روی چند کلمه که در آن ها حروف نا خوانا وجود دارد بخوانند .

          

         جمع بندی کلی(2 دقیقه ):

         درس را با کمک دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندی می کنیم مثلا می پرسیم نتیجه درس را بگویید.

          

         تعیین تکلیف (3 دقیقه ):

         جمع آوری اطلاعت درموردحضرت موسی (ع) و گزارش به کلاس به صورت گروهی و درس در جلسه ی بعد پرسیده می شود، فعالیت عملی که برای هر گروه است وباید  انواع حروف نا خوانا ( و ،ا،ل،ی )را بر روی مقوا بنویسند و برای آن ها مثال بزنند.

          

         وقت آزاد (2 دقیقه ) :

         رفع اشکالات احتمالی دانش آموزان

 
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده

 

مفهوم نقش : نوع برخورد ورفتاری که هر فرد بر حسب موقعیت از خودش نشان می دهد ، نقش نامیده می شود .

 _ برای ایفای نقش،محتوای مساله،راه حل های مساله،احساسات ایفاگران نقش وخودرفتار مهم است.

 _ برای اجرای مناسب تر الگو بهتر است مفهوم نقش را بیش ازاجرای الگو به دانش آموزان بیاموزند.

الگوی ایفای نقش :

این الگو شاگردان را برای فهم رفتار اجتماعی نقش خود در تعاملات گروهی و راههای موثرتر حل مساله هدایت می کند .

    به وسیله ی این الگو می توان به شاگردان در گرد آوری و سازمان دهی اطلاعات درباره مسایل  اجتماعی ، رشد و همدلی با دیگران و تلاش برای بهبود مهارت های اجتماعی کمک کرد.

فانی و جرج شافتل این الگو را بخصوص برای کمک به شاگردان در بررسی ارزشهای اجتماعی خود و تفکر بر آنها تدوین کردند.

 نکات مثبت الگو :

1.دانش آموزمشاهده گررفتارهای خوب یا بد اجتماعی می شودوبه تجزیه وتحلیل ارزشهادست می زند.  

 2. دانش آموز می تواند ارزشهای درست اجتماعی را شناخته و به تغییر نقش خود بپردازد.

 3. تخلیه ی هیجانات یارهایی احساس هنگام استفاده ازاین الگودر زمینه های درمانی که با عنوان  نقش گذاری روانی برای ایجاد نوعی دگرگونی به کار می رود مهم است.

 4. این الگو برای دانش آموزان سنین مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .

مراحل الگوی ایفای نقش :

1. گرم کردن گروه                       

2. گزینش شرکت کنندگان

 3. پردازش صحنه

4.آماده ساختن مشاهده گران

 5. نمایش

 6. بحث و ارزشیابی

 7. نمایش دوباره

 8. بحث و ارزشیابی

 9.تجارب مشترک وتعمیم

موضوع: بخوانیم پایه ی دوم ابتدایی   عنوان درس: زیارت صفحات 95و96

مدت :45 دقیقه

روش تدریس : الگوی ایفای نقش

اهداف کلی: 1. تقویت مبانی دینی       2. تقویت مهارت های چهارگانه ی زبان آموزی

اهداف جزئی: 1.آشنا شدن با زیارت به عنوان یکی از مفاهیم دینی 2.اهمیت حرم ائمه 3.آشنایی با برخی مسائل مثل دعا کردن 4.کامل کردن داستان ناتمام  5.نگارش خلاق  6.خلاصه کردن جمله.

واژه های مهم: زیارت- حرم- آیینه کاری- چلچراغ- صحن- اذان- گلدسته- مغرب- وضو-  چادر گلی- گلاب- درخشان و ...

گام اول: گرم کردن گروه

  معلم پس از ورود به کلاس از دانش آموزان می پرسد : اگر کفش هایتان بال داشتند چه می کردید؟

  پاسخ های هر گروه را روی تخته سیاه می نویسد و مسیر هر پاسخ را به سمت زیارت امامان معصوم  هدایت می کند و به بچه ها توضیح می دهد که مرقد امام هشتم ما حضرت امام رضا(ع) در یکی از شهر های کشور عزیزمان ایران و در مشهد است و ... .   سپس به دانش آموزان می گوید الان می خواهیم داستان زیارت زینب به همراه مادرش را به صورت نمایش اجرا کنیم.

گام دوم: گزینش شرکت کنندگان

 با توجه به خصوصیات و علاقه ی آنها نسبت به ایفای نقش, آموزگار افراد را انتخاب می نماید. علی از گروه 5 عهده دار نقش مادر, رضا از گروه 3 عهده دار نقش دختر, حسن از گروه 1 به عنوان قصه گو انتخاب می شوند.

 معلم:بچه ها حالا تا دوستانتان خود را آماده ی نمایش می کنند,شما در مورد سؤالاتی که می پرسم فکر کنید. تا به حال به کجاها برای زیارت رفته اید؟ به همراه چه کسانی به زیارت رفته اید؟ و سؤالاتی درباره ی زیارت از دانش آموزان می پرسیم و می خواهیم اگر خاطره دارند بیان کنند.

گام سوم: پردازش صحنه

  ایفا گران نقش طرح صحنه را تهیه می کنند و در حین پردازش صحنه سؤالاتی از قبیل محل اجرای نمایش و اینکه بچه ها آیا با نقش خودتان ارتباط برقرار نموده اید آنها را راهنمایی می کنیم.

گام چهارم: آماده کردن مشاهده گران

در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم که ضمن تماشای نمایش فکر کنند و خود را به جای یکی از نقش های دانش آموزان ایفا کننده بگذارند که چه کارهایی را می توانیم انجام دهیم.

گام پنجم: نمایش

بازیگران نقش می گیرند و خود را در آن نقش باور می کنند و به یکدیگر از روی واقعیت پاسخ  می دهند. قصه گو شروع به خواندن روی کتاب می نماید و دانش آموزان ایفای نقش در زمان های خود اقدام به ایفای نقش می کنند.

گام ششم: بحث و ارزشیابی

 معلم: بچه ها اگر شما به جای زینب بودید چه کارهای دیگری را در حرم امام رضا(ع) برای خشنودی  خدا انجام می دادید؟ دوست دارید چه دعاهای دیگری مثل زینب بکنید؟و از امام رضا(ع) چه  می خواستید؟ و... و سؤالاتی درباره ی درگیر نمودن دانش آموزان از نظر عقلی و عاطفی با مسئله  زیارت و توجه به ائمه ی اطهار (ع) را مطرح می کنیم.

گام هفتم: نمایش دوباره

 برای درگیر نمودن سایر دانش آموزان و توجه به عواطف روحی آنها نمایش را در کلاس تکرار می نماییم و در صورت وجود خطا در میان دانش آموزان آنها را راهنمایی می کنیم .

گام هشتم: بحث و ارزشیابی

 پس از اتمام نمایش از دانش آموزان می خواهیم که راه های گوناگونی که می شود باخدا حرف زد و یا با امام رضا(ع) درد دل کرد بیان کنند و دانش آموزان را مشتاق به زیارت امام هشتم می نماییم.

گام نهم: تجارب مشترک و تعمیم

بچه های عزیزم آیا تا به حال به زیارت امام هشتم رفته اید؟چه حالتهایی برای شماویا پدر و مادرتان در آنجا رخ داده است؟ در حرم امام رضا(ع) بیشتر چه کارهایی را باید جهت خشنودی خداوند انجام بدهیم؟ و چه کارهایی را نباید انجام بدهیم؟

 
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده

 نوع برخورد ورفتاری که هر فرد بر حسب موقعیت از خودش نشان می دهد ، نقش نامیده می شود .

 _ برای ایفای نقش،محتوای مساله،راه حل های مساله،احساسات ایفاگران نقش وخودرفتار مهم است.

 _ برای اجرای مناسب تر الگو بهتر است مفهوم نقش را بیش ازاجرای الگو به دانش آموزان بیاموزند.

الگوی ایفای نقش :

این الگو شاگردان را برای فهم رفتار اجتماعی نقش خود در تعاملات گروهی و راههای موثرتر حل مساله هدایت می کند .

    به وسیله ی این الگو می توان به شاگردان در گرد آوری و سازمان دهی اطلاعات درباره مسایل  اجتماعی ، رشد و همدلی با دیگران و تلاش برای بهبود مهارت های اجتماعی کمک کرد.

فانی و جرج شافتل این الگو را بخصوص برای کمک به شاگردان در بررسی ارزشهای اجتماعی خود و تفکر بر آنها تدوین کردند.

 نکات مثبت الگو :

1.دانش آموزمشاهده گررفتارهای خوب یا بد اجتماعی می شودوبه تجزیه وتحلیل ارزشهادست می زند.  

 2. دانش آموز می تواند ارزشهای درست اجتماعی را شناخته و به تغییر نقش خود بپردازد.

 3. تخلیه ی هیجانات یارهایی احساس هنگام استفاده ازاین الگودر زمینه های درمانی که با عنوان  نقش گذاری روانی برای ایجاد نوعی دگرگونی به کار می رود مهم است.

 4. این الگو برای دانش آموزان سنین مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .

مراحل الگوی ایفای نقش :

1. گرم کردن گروه                       

2. گزینش شرکت کنندگان

 3. پردازش صحنه

4.آماده ساختن مشاهده گران

 5. نمایش

 6. بحث و ارزشیابی

 7. نمایش دوباره

 8. بحث و ارزشیابی

 9.تجارب مشترک وتعمیم

موضوع: بخوانیم پایه ی دوم ابتدایی   عنوان درس: زیارت صفحات 95و96

مدت :45 دقیقه

روش تدریس : الگوی ایفای نقش

اهداف کلی: 1. تقویت مبانی دینی       2. تقویت مهارت های چهارگانه ی زبان آموزی

اهداف جزئی: 1.آشنا شدن با زیارت به عنوان یکی از مفاهیم دینی 2.اهمیت حرم ائمه 3.آشنایی با برخی مسائل مثل دعا کردن 4.کامل کردن داستان ناتمام  5.نگارش خلاق  6.خلاصه کردن جمله.

واژه های مهم: زیارت- حرم- آیینه کاری- چلچراغ- صحن- اذان- گلدسته- مغرب- وضو-  چادر گلی- گلاب- درخشان و ...

گام اول: گرم کردن گروه

  معلم پس از ورود به کلاس از دانش آموزان می پرسد : اگر کفش هایتان بال داشتند چه می کردید؟

  پاسخ های هر گروه را روی تخته سیاه می نویسد و مسیر هر پاسخ را به سمت زیارت امامان معصوم  هدایت می کند و به بچه ها توضیح می دهد که مرقد امام هشتم ما حضرت امام رضا(ع) در یکی از شهر های کشور عزیزمان ایران و در مشهد است و ... .   سپس به دانش آموزان می گوید الان می خواهیم داستان زیارت زینب به همراه مادرش را به صورت نمایش اجرا کنیم.

گام دوم: گزینش شرکت کنندگان

 با توجه به خصوصیات و علاقه ی آنها نسبت به ایفای نقش, آموزگار افراد را انتخاب می نماید. علی از گروه 5 عهده دار نقش مادر, رضا از گروه 3 عهده دار نقش دختر, حسن از گروه 1 به عنوان قصه گو انتخاب می شوند.

 معلم:بچه ها حالا تا دوستانتان خود را آماده ی نمایش می کنند,شما در مورد سؤالاتی که می پرسم فکر کنید. تا به حال به کجاها برای زیارت رفته اید؟ به همراه چه کسانی به زیارت رفته اید؟ و سؤالاتی درباره ی زیارت از دانش آموزان می پرسیم و می خواهیم اگر خاطره دارند بیان کنند.

گام سوم: پردازش صحنه

  ایفا گران نقش طرح صحنه را تهیه می کنند و در حین پردازش صحنه سؤالاتی از قبیل محل اجرای نمایش و اینکه بچه ها آیا با نقش خودتان ارتباط برقرار نموده اید آنها را راهنمایی می کنیم.

گام چهارم: آماده کردن مشاهده گران

در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم که ضمن تماشای نمایش فکر کنند و خود را به جای یکی از نقش های دانش آموزان ایفا کننده بگذارند که چه کارهایی را می توانیم انجام دهیم.

گام پنجم: نمایش

بازیگران نقش می گیرند و خود را در آن نقش باور می کنند و به یکدیگر از روی واقعیت پاسخ  می دهند. قصه گو شروع به خواندن روی کتاب می نماید و دانش آموزان ایفای نقش در زمان های خود اقدام به ایفای نقش می کنند.

گام ششم: بحث و ارزشیابی

 معلم: بچه ها اگر شما به جای زینب بودید چه کارهای دیگری را در حرم امام رضا(ع) برای خشنودی  خدا انجام می دادید؟ دوست دارید چه دعاهای دیگری مثل زینب بکنید؟و از امام رضا(ع) چه  می خواستید؟ و... و سؤالاتی درباره ی درگیر نمودن دانش آموزان از نظر عقلی و عاطفی با مسئله  زیارت و توجه به ائمه ی اطهار (ع) را مطرح می کنیم.

گام هفتم: نمایش دوباره

 برای درگیر نمودن سایر دانش آموزان و توجه به عواطف روحی آنها نمایش را در کلاس تکرار می نماییم و در صورت وجود خطا در میان دانش آموزان آنها را راهنمایی می کنیم .

گام هشتم: بحث و ارزشیابی

 پس از اتمام نمایش از دانش آموزان می خواهیم که راه های گوناگونی که می شود باخدا حرف زد و یا با امام رضا(ع) درد دل کرد بیان کنند و دانش آموزان را مشتاق به زیارت امام هشتم می نماییم.

گام نهم: تجارب مشترک و تعمیم

بچه های عزیزم آیا تا به حال به زیارت امام هشتم رفته اید؟چه حالتهایی برای شماویا پدر و مادرتان در آنجا رخ داده است؟ در حرم امام رضا(ع) بیشتر چه کارهایی را باید جهت خشنودی خداوند انجام بدهیم؟ و چه کارهایی را نباید انجام بدهیم؟

 
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 بهمن 1389
  • اسم غیرمتصرف (قسمت دوم)
  • اسم شرط اسمی است که بیشتر بر دو جملۀ فعلیه وارد می شود و مضمون جملۀ اول را شرط وقوع جملۀ دوم قرار می دهد. ...
  • چنانچه اسم به گونه ای باشد که تحقق خارجی داشته باشد به آن «اسم ذات» یا «اسم عین» می گویند .......
  • جمله: واحد زبانی که از یک بند یا بیشتر تشکیل شده باشد. جمله فارسی بر دو گونه است: ....
  • صفت مشبهه برای بیان یک ویژگی ثابت و پایدار در یک فرد می اید که دارای اوزان خاصی است. ...
  • دارالفنون،ناخودآگاه ذهن همگان را به سوی بزرگمردی مصلح ازاین سرزمین معطوف می نماید كه در زمانه غارت این ملك و ملت ازسوی بیگانگان در لوای سلاطین قاجار با اندیشه بلند خود پایه های آموزش عالی را بنا نهاد و نتیجه آموخته هایش مدرسه ای شد كه دارالفنونش نامیدند..
  • باب افتعال برای لازم کردن فعل به کار می رود که اصطلاحاً بدان می گویند: مطاوعه یعنی چنانچه قصد داشته باشیم فعلی را «لازم» کنیم ...
  • ؛ در عربی فعل به چند دسته تقسیم می شود که ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید از جمله ی این تقسیمات هستند. ...
  • برای بیان حالات روحی و درونی چون شادی، تعجب، درد، افسوس و مانند آن ها از شبه جمله استفاده می شود. ....
  • فعل مثال فعلی است که اولین حرف آن، علّه بوده و اجوف دومین حرف آن و ناقص سومین حرف آن علّه باشد. ...
  • چنانچه یکی از حروف «ا- و- ی» جزء سه حرف اصلی فعل باشد بدان فعل معتل گویند و این حروف را حروف علّه می نامند. ...
  • واژه‌هایی كه به جای اسم نشسته و با پذیرش نقش‌های مختلف اسمی، از تكرار اسم جلوگیری می‌كنند. ...
  • «مفعول معه» اسم منصوبی است که بعد از «واو» قرار می گیرد که این «واو» معنای «مع» می دهد: ....
  • افعال مدح و ذمّ افعالی هستند که برای ستودن و یا مذمّت یک فرد یا جماعتی در جمله به کار می روند، ....
  • صفت شمارشی اصلی: اعدادی كه بدون افزودن پیشوند یا پسوندی، شماره معدود خود را بیان می‌كنند. عموماً به صورت پیشین به كار می‌رود. ...
  • افعال مقاربه افعالی هستند که بر سر مبتدا و خبر آمده (در ابتدای جملۀ اسمیه می آید) و همچون افعال ناقصه عمل می کند ....
  • اسم تفضیل برای بیان برتری یک چیز نسبت به چیز دیگر یا بیان کم تر و زیادتر بودن صفتی در یک فرد یا یک شیء نسبت به دیگری در جمله ذکر می شود ...
  • این درس، مجموعه ای از فعالیت ها، برای ایجاد تصور درستی از مجموعه و زیرمجموعه و نمادها و قراردادهای در ذهن دانش آموزان دوره راهنمایی آورده شده است. با استفاده از این فعالیت ها می توان به روش ایجاد بحث بین دانش آموزان، آن ها را مشتاق به تفکر کردن نمود....
  • همان طور که از اسم «أفعل تعجب» پیداست، این صیغه نشان دهندۀ تعجب و شگفتی متکلم از یک موضوع است به گونه ای که کاربرد آن متعجب بودن متکلم را نشان می دهد؛ ....
  • صاحب حال تنها یا فاعل است یا مفعول، یعنی «حال» برای بیان حالت و چگونگی فاعل یا مفعول در جمله ظاهر می شود ....
  • گاهی در برخی از جملات ابهام و پیچیدگی وجود دارد که باعث می شود مخاطب مقصود جمله را به خوبی متوجه نشود، لذا کلمه یا عبارتی در ادامه می آید که آن ابهام و پیچیدگی را از کلام بر دارد و معنا و مفهوم عبارت واضح شود ...
  • فعل معمولا در انتهای جمله می آید و بر خلاف کلمه های دیگر صرف می شود. به تنهایی و یا به کمک وابسته هایی بر چهار مفهوم دلالت می کند: ...
  • استثناء همانطور که از نامش مشخص است، یعنی جدا کردن یک اسم از حکم کلّی موجود در عبارت ....
  • منظور از منادای مفرد این است که تنها یک کلمه است و کلمات مثنی و جمع نیز می توانند منادای مفرد واقع شوند . ...
  • احمد، قیمت آب میوه های مورد علاقه اش در حجم یکسان را در دو مغازه مختلف بررسی نمود و اطلاعات جمع آوری شده را به صورت نمودار بالا ارائه کرد. قیمت های آب میوه، در دو مغازه نسبت به هم چگونه اند؟...
  • عدد جادویی مربوط به خود را طبق تابلوی مقابل حساب کنید و در نظر داشته باشید. اگر الف معادل 1 و ب معادل 2 و به همین ترتیب ادامه یابد، عدد مورد نظر شما معادل چه حرفی خواهد شد....
  • استدلال درباره کمیت ها و چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر در مطالعه جبر، ضروری است. مهندسان و دانشمندان و اقتصاد دانان، آمارگران و روان شناسان همگی از این نوع استدلال استفاده می کنند. ...
  • مرکز آمار امریکا، پیش بینی کرده که جمعیت امریکا در صد سال آینده، دو برابر خواهد شد. اما به نظر سایر متخصصان، در طول صد سال آینده، جمعیت 400 درصد افزایش خواهد یافت. ... • طبقه بندی: طرح درس، 
  ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
  مرتبه
  تاریخ : شنبه 8 خرداد 1389
  این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


  ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
  مرتبه
  تاریخ : شنبه 8 خرداد 1389

   

   

  روش نگارش و تنظیم طرح درس

  طرح درس، عبارت است از تقسیم محتوای یک ماده ی درسی در یک دوره معین به مراحل و گامهای مناسب و مشخص براساس هدف و نتایج آموزش. برای تهیه و تنظیم طرح درس معلم باید در ابتدای هر سال تحصیلی براساس اصول معین بین هدفهای آموزشی و برنامه هفتگی، ترتیبی اتخاذ کند که مجموعه فعالیت های آموزشی به موقع، بدون وقفه در طول یک ترم یا سال تحصیلی اجرا شود. برای تحقق چنین مقاصدی طراحی و تنظیم یک جدول زمانی می تواند بسیار مفید و مؤثر باشد؛ زیرا هنگامی می توان منظم و مؤثر، در فرآیند آموزش به جلو گام برداشت که برنامه ها و فعالیت های آموزشی به تناسب زمان مورد نظر، ساختاری منظم داشته باشند. اگر معلمی طول دوره ی آموزشی را با توجه به مجموعه ی شرایط، به جلسات مفید آموزشی تقسیم نکند و فعالیت های آموزشی هر جلسه را براساس اهداف تنظیم ننماید، هرگز نمی تواند انتظار کارآیی مؤثر از تدریس خود و حداکثر یادگیری از دانش آموزان خود داشته باشد. معلم باید کلیه فعالیت های طول دوره را به صورت یک جدول زمان بندی شده با درج عنوان اصلی و هدف کلی هر جلسه به انضمام تاریخ ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و پایانی تهیه و به دانش آموزان قبل از شروع و آغاز فعالیت ارائه نماید. آشنایی دانش آموزان از مجموعه فعالیت های طول سال به تفکیک جلسات و همفکری آنان با معلم می تواند اثربخشی تدریس معلم و انگیزه ی یادگیری دانش آموزان را دو چندان کند. برای تنظیم چنین جدولی می توان مراحل زیر را به ترتیب طی کرد:

   

  گام اول :

  تقویم طرح را باید برای یک ترم یا یک سال تحصیلی با محاسبه ی تعداد هفته ها، روزها و ساعتهایی که در طول سال تحصیلی برای تدریس درس مورد نظر پیش بینی شده است محاسبه و تنظیم کرد.

   

  گام دوم :

  پس از مشخص شدن زمان خالص تدریس، محتوای درس یا عناوین مورد تدریس را نه برحسب کمیّت، بلکه برحسب اهمیت و کیفیت مطالب و تحقق هدفهای آموزشی بر کل ساعات و جلسات تقسیم کرد. برای انجام چنین کاری، لازم است ابتدا محتوای درس یا عناوین مورد تدریس و سایر فعالیت های آموزشی با احتساب فرصت لازم برای تمرین محاسبه شود و سپس محتوای فصلها و مباحث و سایر فعالیت های در نظر گرفته شده در طول سال، به واحدهای کوچکتر درسی یا محتوای متناسب با تک تک جلسات تقسیم گردد.

   

  گام سوم :

  هدف کلی هر جلسه باید با توجه به عنوان درس، دقیقاً مشخص شود. نوشتن هدفهای رفتاری در این جدول، ضرورتی ندارد. در نوشتن هدفهای هر جلسه علاوه بر عنوان درس، معلم باید با توجه به قابلیتها و فعالیت های مورد نظر و محتوای درس، هدف کلی هر جلسه را با زبانی روشن و قابل فهم برای دانش آموزان بنویسد.

   

  گام چهارم :

  پس از تعیین هدف کلی هر جلسه، لازم است معلم فعالیت های تکمیلی دانش آموزان  را که برای تقویت یادگیری آنها لازم است و فرصت کافی برای انجام آنها در کلاس درس وجود ندارد پیش بینی نماید. پیش بینی این نوع فعالیتها و حتی امکانات و وسایل لازم برای انجام چنین تکالیفی باید دقیقاً مشخص شده باشد؛ مثلاً دقیقاً معین شود چه بخشی از چه کتابی مطالعه و یا تمرینهای چه بخشی از کتاب درسی حل شود یا چه گزارشی با توجه به چه امکاناتی باید تهیه و نوشته شود. فعالیت های تکمیلی باید مکمّل فعالیت های کلاس و تقویت کننده ی کیفیت یادگیری دانش آموزان شود. از ارائه فعالیت های تکمیلی خسته کننده، بی ربط با موضوع و نامتناسب با زمان، جداً خودداری شود.

   

  ضمناً در طرح درس ترمی یا سالانه (جدول زمان بندی شده ی تدریس)، جلساتی را نیز می توان به تناسب موقعیت و زمان تدریس به شناخت دانش آموزان، اجرای ارزشیابی تشخیصی و تکوینی و پایانی و مرور درسهای گذشته که پیش نیاز درس جدید می باشند و ترمیم کمبودهای مشخص شده در ارزشیابی تشخیصی اختصاص داد. الگوی شماره یک طرح درس سالانه یا جدول زمان بندی شده ی تدریس یک دوره آموزشی را نشان می دهد.

   

  نام درس :

  پایه :

  سال تحصیلی

  هدف نهایی دوره

  ماه

  هفته

  تاریخ

  فصل

  موضوع درس

  هدف کلی درس

  فعالیت تکمیلی

  مهر

  اول

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دوم

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  سوم

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  چهارم

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  پنجم

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   الگوی شماره 1: نمونه ای از طرح درس ترمی یا سالانه

   

     طبقه بندی: طرح درس، 
  ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
  مرتبه
  تاریخ : یکشنبه 2 خرداد 1389

   

   نام درس:هدیه های آسمانی          موضوع درس:شامگاه پاییزی        پایه:چهارم ابتدایی

  مدرس:‍‍‍.دوستعلی ابراهیم زاده                                      مدت تدریس:45دقیقه


  هدف کلی درس:آشنایی با صفت دانایی وتوانایی خداوند

  هدفهای رفتاری درس: درپایان درس بتواند

  1- خلاصه داستان را به زبان ساده بیان کند.

  2- داستان را تکمیل کند.

  3- درباره قصه و موضوع درس با دوستانش گفتگو کند.

  4- مثال هایی ساده ازکمکهای خداوند در زندگی خود نام ببرد.

  وسایل موردنیاز:کتاب- ماسک خرگوش – تخته سیاه-گچ

  ارزشیابی آغازین: قبل از شروع درس بتواند به سوال های زیر پاسخ دهد

  1-      چند نمونه از توانایهایی که خداوند به انسان داده را نام ببرد.

  2-      خداوند چگونه از نیازهای انسان اگاهی دارد.

  ایجاد انگیزه: نشان دادن تصویری از خرگوش ها و پرسیدن سوال های از تصاویر

  روش تدریس: اجرای نمایش

  ارایه درس جدید: ابتدا چند ماسک از خرگوش و آهو را تهیه کرده و نقش هریک از دانش آموزان

  را مشخص می کنیم. واگر دانش آموزی مطالبی را که حین اجرای نمایش ممکن است فراموش کند می تواند

  از روی نوشته بخواند .

  ارزشیابی تکوینی :

  1-      نام دیگری برای این بگوید .

  2-      خلاصه درس را بیان کند.

  3-      کامل کردن جملات نا تمام وناقص در رابطه درس که روی تخته سیاه نوشته شده است .

  4-      داستان شامگاه پاییزی را به گونه ای دلخواه تمام کند.

  تعیین تکلیف:

  داستانی مشابه .داستان این درس را که خوانده یا شنیده جلسه آینده برای کلاس تعریف کند.

   

   
  طبقه بندی: طرح درس، 
  ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
  مرتبه
  تاریخ : یکشنبه 2 خرداد 1389

  زمان 45 دقیقه

  هدف کلی :آشنایی با داستان حضرت سلیمان وملکه صبا

   

  اهداف رفتاری

  1-فراگیر نام حضرت سلیمان را بگوید.

  2-بگوید این داستان در کجا آمده است .

  3-نام پرنده حضرت سلیمان را بگوید .

  4-توانایی حضرت سلیمان را نام ببرد .

  5-بگوید پرنده حضرت سلیمان کجا رفته بود.

  6-نام ملکه سرزمین صبا را بگوید .

  7-بگویدمردم سرزمین صبا چه چیزی را می پرستیدند.

  8-بگوید حضرت سلیمان اول چه کاری برای این مردم انجام داد.

  9-بگو ید چرا حضرت سلیمان اول نامه نوشت ؟

  10-با توجه به تصاویر داستان را تعریف کند.

   

  کارهای قبل از تدریس :ارزشیابی تشخیصی از سوره ها خوانده شده ودرس در مسجد وایجاد آمادگی برای درس جدید وگروه بندی دانش اموزان

   

  وسایل لازم :کتاب قران کلاس اول

   

  روش تدریس :یاران در یاد گیری و داستان گویی ونمایش خلاق

   

   

  ارائه درس

  فعالیت های معلم                                          فعالیتهای دانش آموز

   

  معلم میگوید به تصاویر این درس نگاه کنید.                           نگاه می کنند

  حالا هرجه فهمیدید دو نفری برای هم تعریف کنید                   تعریف می کنند

  معلم در کنار بچه ها میرود وداستانهای آنها را گوش می کند

  گروهی داستان را تعریف کنید                                                          تعریف می کنند

  حالا گوش کنید تا من هم داستان را تعریف کنم .                              گوش میکنند

  بچه ها در درس قبل پدر علی چه قولی داده بود؟                                 قول داده بود که

  داستان حضرت سلیمان                                                                                          در وقت مناسب تعریف

  کند.

   

  حضرت سلیمان یک پیامبر بود که می توانست با تمام حیوانات حرف بزند . یک روز در میان لشکریان خود دید که هدهد که نام پرنده او بود نیست .او می گوید اگر الان هدهد نیایید من آن را می کشم همان وقت هدهد می رسد و می گوید من به سرزمین صبا رفته بو دم مردم آن سرزمین به جای خدا خورشید را می پرستیدند .حضرت سلیمان هم که پیامبر بود و کار پیامبران راهنمایی مردم است بنابراین برای ملکه آن سرزمین که بلقیس نام داشت نامه نوشت واو را به خداپرستی دعوت کرد .بچه ها در زمانهای قدیم پرندگان نامه ها را می بردند در این جا هم همان طور که می بینید هدهد نامه را برای بلقیس می برد .

   

   

   

  ارزشیابی تکوینی :هر کدام از شما که می توانید داستان را تعریف کنید .این داستان را هم معلم می خواهد که بچه ها نمایش بدهند .البته نمایش آن بیشتر به جلسه بعدی موکول می شود .

   

   
  طبقه بندی: طرح درس، 
  ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
  مرتبه
  تاریخ : یکشنبه 2 خرداد 1389

   

   

   

   

  هدف كلی :

  دانش آموزان با نواحی آب و هوایی ایران آشنا شوند.

   

              اهداف جزئِی:

  1- دانش آموزان با آب و هوای شمال کشور آشنا شوند.

  2- دانش آموزان با آب و هوای جنوب کشور آشنا شوند.

  3- دانش آموزان با آب و هوای مناطق کوهستانی کشور آشنا شوند.

  4- دانش آموزان با نقشه ی آب و هوای کشور آشنا شوند.

  5- دانش آموزان با انواع آب و هوای کشور آشنا شوند.

  6- دانش آموزان با ویژگی های انواع آب و هوای کشور آشنا شوند.

  7- دانش آموزان با کوچ و عشایر آشنا شوند.

  8- دانش آموزان با کلمات بارش و دما آشنا شوند.

  اهداف رفتاری :

  پس از پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند :

  1- انواع آب و هوا را نام ببرند.

  2- ویژگی های انواع آب و هوا را نام ببرند.

  3- آب و هوا ها را با هم مقایسه کنند .

  4- کوچ نشینی را تعریف کنند و شغل اصلی عشایر را نام ببرند.

  5- ویژگی های آب و هوا را نام ببرند .

  6- انواع آب و هوا را روی نقشه نشان دهند .

  7- ییلاق و قشلاق را تعریف کنند.

  روش تدریس :

  پرسش و پاسخ – بحث گروهی – نمایشی(اسلاید) و .....

   

  رسانه های آموزشی

  ماژیک – تخته- کتاب – نقشه – اسلاید – رایانه و....

   

  فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):

  سلام واحوال پرسی -  حضور و غیاب – توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده کردن جو کلاس برای شروع درس

   

  تعیین رفتار ورودی:

  1- دانش آموزان باید نقشه  آشنا باشند.

  2- دانش آموزان باید با جهت های اصلی و فرعی  آشنا باشند.

  3- دانش آموزان باید با مفهوم آب و هوا  آشنا باشند.

  ارزشیابی تشخیصی (4 دقیقه ) :

  1- نقشه چیست ؟

  2- اب و هوا چیست ؟

  3- جهت های اصلی و فرعی را نام ببرند.

  4- چند شهر در جهات مختلف شهر نام ببرند.

  5- در مورد نقشه ایران هر چه می دانند بگویند.

  6- سوالاتی از درس قبل می پرسیم.

   

  ایجاد انگیزه و آماده سازی(3 دقیقه ):

  پرسیدن سوالاتی در مورد آب و هوا در آن روز و صحبت در مورد آب و هوای شهر های دیگر و مسافرت های دانش آموزان به مناطق دیگر کشور و نوع آب و هوای آن جا

  ارائه ی درس(23 دقیقه):

  1- اسلاید ها را نشان می دهیم ومی خواهیم  مقدار متوسط  بارش در این سه شهر را با هم مقایسه کنند ؟

  2- بعد از مشورت در گروه از آن ها جواب می خواهیم .

  3- جواب ها را بررسی می کنیم

  4- دوباره با توجه به اسلاید ها از آن ها می خواهیم مقدار متوسط  دما در این سه شهر را با هم مقایسه کنند ؟

  5- بعد از مشورت در گروه از آن ها جواب می خواهیم . جواب ها را بررسی می کنیم

  6- نقشه را نشان می دهیم و انواع آب و هوا را روی نقشه نشان می دهیم .

  7- با استفاده از اسلاید عکسی از ناحیه ی خزری نشان می دهیم و از ان ها می خواهیم که در مورد وبژگی های احتمالی آن نظر دهند

  8- جواب ها را بررسی می کنیم و اسلاید بعد که درمورد ویژگی های این ناحیه است را نشان می دهیم و در مورد دو آب و هوای دیگر نیز همین کار را می

  کنیم

  9- ارزشیابی تکوینی را با استفاده از اسلاید هایی که هر کدام یک منطقه ی آب و هوایی رانشان می دهند انجام می دهیم و در ادامه می خواهیم سوالاتی را که در اسلاید بعد است را در گروه جواب دهند و بعد آن ها را می پرسیم و برای هر گروه نمره می گذاریم.

   

  ارزشیابی پایانی(5دقیقه )

  1- انواع آب و هوا را نام ببرید.

  2- ویژگی های انواع آب و هوا را نام ببرید.

  3- آب و هوا ها را با هم مقایسه کنید .

  4- کوچ نشینی را تعریف کنید و شغل اصلی عشایر را نام ببرید.

  5- ویژگی های آب و هوا را نام ببرید .

  6- انواع آب و هوا را روی نقشه نشان دهید .

  7- ییلاق و قشلاق را تعریف کنید.

  8- در هر منطقه ی آب و هوایی یک شهر نام ببرید.

  جمع بندی کلی(2 دقیقه ):

  درس را با کمک دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندی می کنیم مثلا می پرسیم نتیجه درس را بگویید،و یا این که از درس را با نمایش مجدد اسلاید ها جمع بندی می کنیم.

  تعیین تکلیف (3 دقیقه ):

  کشیدن نقشه ی آب و هوایی ایران در دفتر نقشه و پرسیدن درس در جلسه ی آینده و هر گروه در مورد دریا ها و دریاچه های ایران تحقیق کنند و به کلاس ارئه دهند

  وقت آزاد (2 دقیقه ) :

  رفع اشکالات احتمالی دانش آموزان

   

   
  طبقه بندی: طرح درس، 
  ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
  مرتبه
  تاریخ : یکشنبه 2 خرداد 1389

   

  فارسی دوم

  عنوان : طرح درس بخوانیم

   

  موضوع : از همه مهربان تر

  هدف های درس :

   

  1 ـ آشنایی دانش آموزان با مفهوم دعا

   

  2 ـ تشویق دانش آموزان به انجام عبادت و دعا

   

  3 ـ آشنایی با طرز رفتار با بزرگترها وکوچکترها

   

  4 ـ ذکر نام چند دعا و حفظ کردن چند دعای کوتاه توسط دانش آموزان

   

  5 ـ شرکت در انجام مراسم صبحگاهی و قرائت دعا برای سایر دانش آموزان

   

  ارزشیابی تشخیصی :

   

  در ابتدای درس و قبل ازشروع تدریس درس جدید ارزشیابی تشخیصی از دروس گذشته به عمل می آوریم . مثلاً «بچه ها درس گذشته در مورد چه بود ؟» جواب می دهند :« در مورد حنایی و جوجه هایش ». می پرسیم :«بچه ها چرا حنایی و جوجه هایش همراه با دانه ،سنگ ریزه می خوردند ؟» می گویند :« برای اینکه دانه هایی که خورده اند بهتر هضم شود . »(  10 دقیقه )

  آماده سازی و ایجاد انگیزه :

   

  برای ایجاد انگیزه و هدایت ذهن دانش آموزان به سوی موضوع درس تصویری مانند تصویر زیر به دانش آموزان نشان می دهیم و از آنان سؤال می کنیم :« به نظر شما  دراین تصویر پسر کوچلو چه می کند ؟» احمد می گوید :« آقا! دارد دعا می کند .» ادامه می دهیم :«عزیزانم ! در هنگام دعا به کدام سو می نشینیم وچگونه دعا را ذکر می کنیم ؟»‌

  می گویند :« روبه قبله و دستهای خود را رو به آسمان بلند می کنیم و مؤدبانه خواسته های خود را از خداوند می خواهیم . »

  می گوییم:« بله همان طور که وقتی از کسی خواسته ای داریم،مؤدبانه مطرح می کنیم ، حرف خود را با خدا هم مؤدبانه می گوییم . زیرا او مهربان است وبا مهربانی دعای تمام بندگان را می پذیرد . » (10 دقیقه

  ارئه درس جدید :

  با توجه به اینکه دانش آموزان کلاس دوم با خواندن نماز دورکعتی آشنا شده اند ،به آنها پیشنهاد می کنیم که باهم به حیاط مدرسه رفته و وضو بگیریم . به وضوی آنها نظارت می کنیم و خود نیز با آنها همراه می شویم و سپس با دانش آموزان به نمازخانه ی مدرسه می رویم و با هم  شروع به خواندن نماز می کنیم . پس از پایان نماز که بیشتر برای تمرین بود ،به آنها می گوییم :« بچه ها ! معمولاً بزرگترهای شما بعد از نماز در مسجد و یا خانه چه می کنند  ؟»علی می گوید :« آقا اجازه ! ما که همراه پدرمان به مسجد می رویم ،نماز گزاران بعد از انجام نماز دعای فرج امام را می خوانند و برای سلامتی رهبر ونابودی ستمگران جهان دعا می کنند .»

  او را مورد تشویق قرار می دهیم و ادامه می دهیم :«حالا که در مورد دعا صحبت می کنیم ،آیا می توانید بگو یید دعا یعنی چه ؟باهم مشورت کنید و نتیجه را به من بگویید .»

  محمد نماینده ی گروه یک می گوید :« دعا یعنی حرف زدن با خدا و خواستن چیز هایی از او . مثلاً اینکه بگوییم خدایا مریض های بیمارستان را شفا بده .»

  گروه های دیگر نیز حرف گروه یک را تا یید می کنند .

  می گوییم: « آفرین به نکته بسیار خوبی اشاره کردید ، چه خوب است در هنگام دعا کردن برای دیگران هم دعا کنیم مانند ، حضرت زهرا (س) که اول برای همسایه های خود دعا می کردند وسپس برای خود .»

  امید می گوید : « اجازه آقا ما سال گذشته به مشهد مقدس رفتیم وآنجا برای همه دعا کردیم ، درآنجا هر کسی تلاش می کرد تا خود را به ضریح امام رضا برساند ودعا بخواند . من هم در آنجا برای سلامتی پدر ومادرم ورهبرم دعا کردم .امید وارم که خدا قبول کند .»

  می گوییم : « بله بچه ها ! پس ما با خواندن دعا می توانیم با خدای مهربان حرف بزنیم .وخواسته های خود را از او بخواهیم .اما بچه ها چون شما ها کوچک هستید وقلب های پاکی دارید خداوند سریعتر خواسته های شما را قبول می کند .»

  خداوند دعای نیکو کاران ، پرهیزکاران ، وکسانی که با دیگران با مهربانی رفتار می کنند را می پذیرد .

   در پایان  ، از دانش آموزان می خواهیم که به صورت فردی متن درس را بخوانند و خلاصه ی آن را در کلاس بگویند . (20 دقیقه )

  ارزشیابی تکوینی :

  در این مرحله آموزگار می تواند از درس مورد نظر سؤالاتی را مطرح نماید .مثل دعا یعنی چه ؟ چرا دعا می خوانیم ؟ و پاسخ های آنان را بشنود .(2 دقیقه )

  تعیین تکلیف :

  به دانش آموزان می گوییم:«بچه ها ! برای جلسه ی بعدی دعا هایتان را آماده کنید و در سر صف در مراسم صبحگاهی بخوانید . و از بزرگتر هایتان سؤال کنید و نام چند دعا به غیر از دعای فرج را بنویسید .ونیزاز بزرگترها بپرسید که چه کار کنیم تا دعا هایمان قبول شود.» (3 دقیقه

  آموزش ابتدایی

   
  طبقه بندی: طرح درس، 
  ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
  مرتبه
  تاریخ : یکشنبه 2 خرداد 1389

   

   

  موضوع : اگر طبیعت زیبای ایران نباشد

   

  پایه ی : پنجم

   

  آموزشگاه : ……………..

   

  تهیه کننده : دوستعلی ابراهیم زاده

   

  سال تحصیلی : 87 ـ 86

   

  اهداف درس 18 (اگر طبیعت زیبای ایران نباشد  ) :

  1 ـ توسعه و گسترش آشنایی با جلوه های زیبای طبیعت ایران

  2 ـ تقویت علاقه مندی و ارزش گذاری به جلوه های طبیعی ایران

  3 ـ تقویت و توسعه ی میهن دوستی

  4 ـ رشد و پرورش حس زیبایی شناختی و زیبا دوستی

  5 ـ آشنایی با برخی نکات زبانی (ساخت واژه های غیر ساده و نثر عادی و نثر ادبی ).

  ارزشیابی تشخیصی :

  قبل از تدریس درس جدید سؤالاتی راجع به درس گذشته به عمل می آوریم :نظیر این سؤالات :ا  ـ توصیه ی پدر برای نوشتن یادداشت روزانه چه بود ؟

  2 ـ کلمه هایی مانند دانش آموز کلاس و مردبزرگ را می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم که موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه را در کلمات ذکر شده بیابند واگر اشکال ویا ابهامی در درس ویا دروس دیگر داشتند در صدد رفع آنها بر می آییم و دوباره توضیحاتی در جهت تشخیص نکات دستوری و... ارائه می دهیم ،تا اشکالات احتمالی دانش آموزان رفع گردد. (10 دقیقه )

  آماده سازی وایجاد انگیزه :

  قبل از اینکه تدریس درس را شروع کنیم ،سرود ملی را از ضبط صوت مدرسه در کلاس پخش می کنیم وبه عکس العمل دانش آموزان توجه می کنیم . مشاهده می کنیم که آنها بلافاصله با شنیدن آهنگ اولیه ی سرود ملی این آهنگ موزون و آشنا از جا برمی خیزند و همراه با ضبط صوت همنوا می شوند .پس از پایان و اتمام سرود راجع به احساس آنها نسبت به سرود ملی و ایران می پرسیم :« فاطمه شما از شنیدن این سرود چه احساسی داشتی ؟» ‌جواب می دهد :« خانم ! یک حس غیر قابل توصیف ، اینکه وطنم را دوست دارم واحساس غرور می کنم .» از دیگران نیز همین پرسش را می کنیم . آنها نیز می گویند :«با شنیدن نام ایران ،به یاد رشادت ، سر افرازی ، سربلندی ،شهادت ،و احترام نسبت به تمام ایران و مردمان دلیر این مملکت زیبا می افتیم .»

  سپس از دانش آموزان می خواهیم که سرود « ای ایران ،ای مرز پر گهر » را به صورت دسته جمعی در کلاس بخوانند .

  پس از پایان سرود از گروه بندی شاگردان استفاده می کنیم و می گوییم باهم مشورت کرده وبا بهترین و زیباترین جمله ایران را توصیف کنند .جملات گروهها را در پای تابلو می نویسیم و با انتخاب خود دانش آموزان ،گروهی را که صاحب بهترین جمله است را مورد تشویق قرار می دهیم . (10 دقیقه )

  ارائه ی درس جدید :

  در این وقت کارت هایی را که از مناظر و جاهای دیدنی ایران تهیه کرده ایم ،به تک تک دانش آموزان می دهیم که حاوی پیام تبریک به مناسبت فرارسیدن سال  جدید است . از دانش آموزان می خواهیم که با دقت به تصاویر نگاه کرده و جاهایی را که بازدید نموده اند ،برای دیگران از خاطره ی آن سفرخود تعریف نمایند ویا اتفاقات جالب آن را ذکر کنند . ویا تصاویر مربوط به کدام استان ویا کدام نقطه ی ایران می باشند و آنها می توانند تصاویر خود را با یکدیگر تعویض نموده ویا به صورت گروهی به تماشای آنها بپردازند .

   به دانش آموزان می گوییم :«بچه ها ! با دقت به تصاویری که در اختیار دارید چه چیزی درک می کنید ؟ »

  جواب می دهند :« خانم می فهمیم که ایران چه قدر مکان و مناظر زیبایی دارد که قابل وصف نیست . مثل اینکه نقاش چیره دستی آنها را به تصویر در آورده است .ویا بهتر است بگوییم ایران بهشتی دیگر است . واقعاً خداوند چقدر مهربان و تواناست .« به درستی که خداوند زیباست وزیبایی هارا دوست دارد .»»

  به فراگیران می گوییم :«دختران خوبم !آماده ی سفر شوید می خواهیم به جاهای مختلف ایران سری بزنیم .چشم های خود را ببندید  ، در شمال ایران درکنار دریای آبی خزر قرار داریم . شما بچه های عزیزم چه حسی دارید باتوجه به اینکه قبلاً به آنجا رفته اید ؟»

  زهرا می گوید :« خانم ! همه جا و حتی قله ی کوهها هم سبز است . مانند اینکه پروردگار عالم در همه جای این سرزمین فرشی سبز گسترده است . کشاورزان در شالیزارها مشغول کارند . به کنار دریا که نزدیک می شویم و در کنار ساحل آن قدم می زنیم امواج پی درپی خود را به ساحل می رسانند .و...»

  مریم می گوید :«حال به اصفهان ،این شهر زیبا و متمدن دنیا سفری می کنیم . به سوی بازار می رویم ،مسگرها مشغول کارند و قلم زنها با دقت و حوصله ی زیاد مشغول ایجاد نقش بر روی ظروف هستند وسرو صدای خاصی به آنجا بخشیده اند . به طرف سی و سه پل می رویم و به قدم زدن بر روی آن می پردازیم . چقدر شاه عباس صفوی بناهای زیبا ساخته ، به راستی که اصفهان نصف جهان است . همانا انسانهایی مانند شاه عباس که باعث پیشرفت مملکت شده اند قابل تحسین اند .»

  معصومه می گوید :« حال به مشهد مقدس ،به شهر«ضامن آهو» ، شهر امید دلها ،به سوی گنبد طلایی امام رضا روانه می شویم . با استقبال گرم مردمانش روبه رو می شویم .زوار به سوی حرم امام روانه هستند . زیرا می خواهند همدمی برای نجواهای  خود بیابند وحرف های دل خود را فقط با او در میان بگذارند . آنها بعداز زیارت به سوی بازارهای این شهر رفته و با سوغاتی های این شهر یعنی نبات و زعفران و زرشک به سوی شهر و دیار خود باز می گردند .» و..

  دانش آموزان در ضمن صحبتهایشان از فرهنگ وسنتها و مهمان نوازی های مردم ایران تعریف می کنند . آنها که در دنیا نظیری ندارند .

  از دانش آموزان می خواهیم عکس هایی را که از مکان های مختلف ایران که به آنجها سفر کرده اند ،به کلاس بیاورند و با در کنار هم قرار دادن آنها ،آلبوم عکسی بزرگ تهیه می کنیم وبه این ترتیب با استفاده از سوغاتی ها و صنایع دستی و محصولات مختلف استانها و نیز لباسهای محلی هر استان ، نمایشگاهی در کلاس بر پا می شود و از دانش آموزان سایر کلاس ها دعوت می شود از این نمایشگاه دیدن نمایند . به این ترتیب مکانهای تاریخی و دیدنی ایران برای سایر دانش آموزان نیز شناسانده می شود .

  در آخر مسابقه ای در بین دانش آموزان گروهها به اجرا در می آید . به این نحو که هر گروه که بیشترین مکان تاریخی استان زنجان را نام ببرد برنده است . می توان به شغلها و سوغاتی ها و ... نیز اشاره کرد .

  حال می پرسیم :«بچه ها !در شهر خودمان خرم دره چه چیزی جزء منظر زیبای آن محسوب می شود ؟»

  پاسخ می دهند :« خانم ! رود خانه ی آن و نیز جنگلهای سرسبز کنار آن »

  حال می پرسیم :«تصور کنید این رودخانه و یا جنگل در کنا ر آن نباشد چه اتفاقی می افتد ؟»

  می گویند :«در آن وقت دیگر خرم دره زیبایی نخواهد داشت .»

  سپس ادامه می دهیم :« پس ما وظیفه ی سنگین حفظ آنها و نگهداری از میراث گرانبهای ایران وحفظ محیط زیست و شناساندن آنها به دیگران را داریم .»

  در ادامه ی تدریس دانش آموزان به طور جداگانه از متن درس روخوانی به عمل می آورند . نیز می توانیم در مورد نکات دستوری توضیحاتی ارائه دهیم مثلاً اینکه با نوشتن نثر توصیفی وادبی زیبایی خاصی به انشا و نوشته های خود بدهیم . 

   (20 دقیقه )   ( ارائه تصاویر از مکان های تاریخی ودیدنی کشور مان )

  ارزشیابی تکوینی : در این مرحله از قسمت درک و دریافت درس و یا واژه آموزی وغیره پرسش به عمل می آوریم و اشکالات احتمالی آنهارا دوباره تشریح می نماییم .(5 دقیقه )

  تعیین تکلیف : در پایان به دانش آموزان می گوییم :«با توجه به اینکه تعطیلات نوروزی در پیش است ،در هنگام سفر به مکانهای مختلف ،گزارشی ویا عکس و... از بازدیدهای خود تهیه نمایند و پس از پایان تعطیلات به کلاس بیاورند.ویا ماکتی از نماهای تاریخی ایران تهیه نمایند(5 دقیقه)

  اموزش ابتدایی

   

   
  طبقه بندی: طرح درس، 
  ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
  آخرین مطالب
  آرشیو مطالب
  نظر سنجی
  نظر دوستان ارجمند در مورد این مطالب چیست در صورتی که نظرتان گزینه ضعیف است چه پیشنهادی دارید

  پیوند های روزانه
  امکانات جانبی
  blogskin

  قالب وبلاگ

  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic