فرهنگستان
وقتی دردی آزارت نمیدهد نمیتوانی دست به قلم ببری!چون وظیفه هر قلمی دردمندانه نوشتن است نه نوشتن!

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1390
 

      

 

نکاتی درموردتشویق وتنبیه دانش آموزان

 

یكی ازمسائل عمده درروش های تربیتی مدارس استفاده به موقع و درست ازتشویق وتنبیه است.بسیاری ازمعلمان ومربیان ممكن است بدون نیاز و ضرورت مبادرت به تنبیه دانش آموزان، بخصوص تنبیه بدنی آنان كنند، درحالی كه می توانندقبل ازآن برای ازبین بردن رفتارهای نادرست شاگردان ، روش های دیگری راكه مفیدتر و موثرتراست بكارگیرند.درموارد زیادی نیزمشاهده می شو دتشویق ها و پاداش های غیرضروری برای دانش آموزان اثرات ضدتربیتی بوجود می آورد. مدرسه  می تواند در مقابل رفتارهای نادرست دانش آموزان ، قبل ازمبادرت به تنبیه ازشیوه های متعددی استفاده كندكه درتربیت و هدایت آنان موثرتر نیز می باشد. بعضی ازاین شیوه ها عبارتنداز:

 1- تغافل و بی توجهی نسبت به رفتا رناشایست دانش آموزان

2- جایگزین كردن یك رفتار صحیح به جای رفتار ناصحیح و تقویت آن درشاگرد

3- آموزش رفتارهای مطلوب و مورد انتظار

4- توجه به نیازهای روانی دانش آموز خطاكار و برنامه ریزی برای ارضاء آنها از راههای صحیح

5- محروم كردن شاگرد ا زبعضی چیزها كه مورد علاقه او است.

 درنتیجه ی اعمال این شیوه ها رفتارهای نامطلوب دانش آموزان به مروركاهش می یابد و یا از بین می رود و لذا از ایجاد عواقب منفی تربیتی و شخصیتی درآنان نیزجلوگیری می شود. تشویق دانش آموزان نیز درعین حال كه باید به عنوان یك محك و جهت دهنده جزء برنامه های تربیتی مدرسه باشد ، نباید به صورت افراطی و كنترل نشده مورد استفاده قرارگیرد. در تشویق دانش آموزان  باید دقّت  شود كه :

1- درصورتی كه شاگردی برای انجام كاری انگیزه درونی پیداكرد، میزان و فاصله تشویق ها به مرور كاهش می یابد.

2- از تشویق های متنوع و متناسب با شرایط سنی و نیازهای روانی دانش آموزان استفاده شود.

3- بین خانه و مدرسه در نحوه تشویق شاگردان هماهنگی لازم  بوجود آید.

4- مراقبت شود تشویق دانش آموز باعث گرایش شاگردان دیگر به انجام آنچه علت تشویق بوده بشود و حسادت و حساسیت آنان را برانگیزاند.
تهیه کننده : دوستعلی ابراهیم زاده
کارشناس آموزش و پرورش ابتداییطبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1390

 

1- افزایش اعتمادبه نفس دانش آموزان .

2- تکیه نداشتن به نمره ی بیست.

3- افزایش پارامترها جهت تشخیص سطح یادگیری هر درس به طور جداگانه و در نتیجه یافتن ضعف دانش آموزان.

4- ایجادرابطه ا ی صمیمی تربین معلّم و دانش آموز.

5- تکیه بر کار و آموزش علمی و عملی.

6- افزایش شور و نشاط و شادابی دانش آموزان و روحیّه ی آنان درکلاس و مدرسه.

7- حذف اضطراب ناشی از امتحان و نمره که به نوعی استرس مانعی جدی برای فرایند یاددهی و یادگیری خواهد بود.

8- در این طرح یادگیری عمیق و پایدار صورت می گیرد و روش علمی که همان حل مساله است انجام می پذیرد.

9- افزایش روحیّه ی همیاری ،همکاری،همدلی و ... در دانش آموزان .

10- افزایش حس مسئولیّت پذیری در دانش آموزان.

11- چون دانش آموزان کم کار در کنار دانش آموزان فعّال قرار می گیرند از این جهت آنها نیز به نوعی خود را با محیط تطبیق می دهند.

12- روانی و روایی کار برای معلّم کلاس و دانش آموز.

13- انگیزه هاکه همانا جرقه های ایجاد خلاقیت در ذهن دانش آموزان است شکل می گیرد.

14- افزایش رقابت مثبت در دانش آموزان .

15- کلّ دانش آموزان در امر یادگیری دخالت دارند و همین باعث ایجاد مهارت های اجتماعی و مهارت های زبان آموزی در سطح عالی می گردد.

16- رفتارهای دانش آموز بهتر مورد مشاهده قرار می گیرد و می توان آن را مورد مطالعه قرار داد.


17- هر دانش آموز با توجّه به فعّالیتش با خودش مقایسه می شود و پیشرفتش مورد ارزشیابی و تقدیر قرار می گیرد.(اصل تفاوتهای فردی).

18- از بین رفتن احساس ناتوانی و ضعف دانش آموزان در حضور دیگر دانش آموزان.

19- ایجاد مهارت و توانایی برای بر طرف کردن نیازهای فردی.

20- این طرح باشرایط و موارد پیشرفت در دنیای جدید همگام است.

21- برای اندازه گیری فرایندهای ذهنی و بازده حاصل از آن مناسب است.

22- دانش آموزان را در موقعیّت های حل مساله قرار می دهد.

23- دانش آموزان را وادار به کارگیری دانش فرا گرفته قرار می دهد.

24- جنبه های مختلف دانش و درک فراگیر را می توان مطالعه نمود.

25- دانش آموز را وادار به عمل کردن ،تولیدکردن و خلق کردن می نماید.

26- ایجادحس موثّر بودن در دانش آموز.

27- برخورداری ازکارنامه توصیفی و تشریح ضعف و قوّت های آموزشی و پرورشی هر دانش آموز.

28- نبود استرس در دانش آموز و خانواده ی ایشان.

29- سهل و آسان نمودن ادامه ی تحصیل و فراهم نمودن زمینه ی مناسب طی کردن آموزش عمومی برای کلیّه ی دانش آموزان.

30- اولیا به طور مستمر در جریان پیشرفت یا افت فرزندشان قرار گرفته و در این مورد بیشتر احساس مسئولیت می نمایند.

31- ایجاد روحیّه ی خود باوری در دانش آموز تا در آینده بتواند گوینده ی خوب، شنونده ی خوب، محقق و منتقد خوبی گردد.

32- انجام فعالیتهای مشابه به فعالیتهای دنیای واقعی در کار روزانه دانش آموزان.

و... 0

معایب ارزشیابی توصیفی:

1- ایجاد زمینه برای دانش آموزان کم کار و آنان که برحسب شرایط مجبورند به مدرسه بروند و بستر آماده برای شانه خالی کردن از انجام تکلیف.

2- ایجاد زمینه برای معلمان کم انگیزه و یا بی انگیزه به گونه ای که خود این طرح دست ایشان را نسبتا باز می گذارد.

3- عدم تعریف پارامترهای مورد نظربه گونه ای که هرکدام ازاین پارامترها بر اساس توان و ظرفیت و علاقمندی هر همکار در امرتعلیم و تربیت می تواند متغیر باشد.

4- ازآن جائی که انجام این طرح مستلزم وقت زیاد است به نظرمی رسد که تراکم دانش آموز به طور مستقیم برروی کار و فعّالیت یک همکار موثّر می باشد و چنانچه به این موضوع توجّه نشود به لحاظ این که معلّم و لو هر چند علاقمند، امّا به خاطر این که از بودجه بندی عقب نماند مجبور است به شیوه های دیگر ارزش گذاری متوسّل شود.

5- تعداد دانش آموز در کلاس در میزان موفقّّّّیّت موثّر است.

6- به علّت این که نمره اهمیّت ندارد حسّ رقابت از بین می رود و دانش آموزان به مرور انگیزه ی خود را از دست می دهند. (طبق گفته ی معلّمین مجری طرح ،برای بچّه ها چگونگی و کیفیّت مطالعه خیلی مهم نیست).

7- چون تعداد چک لیستها و فرمهایی که برای هردانش آموز یا هر گروه تکمیل می گردد زیاد است معلّم فرصت زیادی را برای این کار صرف می کند و عملا دقّت و توجّه کمتری در ارزشیابی صورت می پذیرد.

8- استفاده ازفرمهای متعدّد بودجه زیادی می طلبد وشایداصل فدای فرع گردد.

9- چون مدارک مشخّصی برای ارزشیابی وجودندارد می تواند فضای مناسبی برای معلّمان باری به هرجهت وبی انگیزه فراهم کندتاباخونسردی وبی خیالی فقط درکلاس وقت بگذرانند،چراکه هیچ گونه مدرکی مبنی برچگونگی کیفیّت آموزشی آنها موجود نیست و وجود ندارد.

تهیه کننده : دوستعلی ابراهیم زاده

کارشناس آموزش و پرورش ابتدایی
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده

  

مقدمه‌:

امروزه توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در گرو برخورداری از یك نظام آموزشی پویا و سازنده‌گراست. آموزش و پرورش در طول زمان تحولات زیادی را به خود دیده است و برای  روبه رو شدن با دنیای دائماً‌  در حال تغییر ، گریزی از پذیرش تغییر و تحول،‌البته با رعایت ارزشها و اعتقادات خدشه ناپذیر نداشته است.

 

مسائل و مشكلاتی كه آموزش و پرورش در زمینه‌های مختلف در دوره‌های گوناگون داشته است ، مسئولان ، دست‌اندركاران و مدیران را به فكر واداشته تا اقدام به ایجاد تغییرات لازم نمایند. این اقدامات با شرایط حاكم بر جامعه و دیدگاههای موجود در آن رابطه داشته و در هر زمانی بعضی از این مسائل بر جسته شده و برنامه‌هایی برای رفع آنها مطمح نظر قرار گرفته است.

اینك كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای در رهنمودهای حكیمانة خود بر ایجاد تغییر و تحول در آموزش و پرورش تأكید فرمودند و آن را برای پیشرفت نظام آموزشی بسیار ضروری دانسته‌اند ،  لازم است تمامی دست‌اندر كاران در هر سطح سازمانی به دنبال تحقق این رهنمود و انتظار باشند.

معاونت آموزش و پرورش عمومی با درك این ضرورت به دنبال بررسی زمینه‌های تغییر و تحول در دورة تحصیلی پیش‌دبستانی و ابتدایی است كه به حق از مهمترین ، اثر‌گذار ترین و پایدار‌ترین دوره‌های تحصیلی است ‌ نظر به اینكه هر گونه تغییر و تحول هدفمند در هر نظام اجتماعی مستلزم برنامه‌ریزی و تدوین فرایندهای لازم است ، این معاونت در اولین گام برای شناساسی كاستیها و محدودیتها در سطح مدارس ، بهره‌گیری از نظرات، دیدگاهها ، تجربیات و نوآوری‌های مدیران مدارس در این دورة تحصیلی را در اولویت قرار داده است .لذا ضمن بیان اجمالی از ضرورت ، اهداف ، ابعاد ، گستره ، زمینه‌ها و... امیدوار است مدیران محترم با توجه به تجربیان ارزشمندی كه در طول مدیریت بدست آورده اند یا در جریان تجارب موفق سایر مدیران هستند این مجموعه را مطالعه فرموده و با حضور در جلسه‌ای كه برای تبادل نظر و بررسی ابعاد موضوع در این معاونت برگزار می‌شود شركت نمایند.

تغییر و تحول چیست؟

تعداد مفاهیمی كه به‌ گونه‌ای بیانگر تغییر و تحول هستند بسیار متعدد می‌باشند. . مفاهیمی چون نوآوری ، اصلاح ، جنبش ، پخش، انتشار و...  . با دقت در این مفاهیم این نتیجه بدست می‌آید كه در ادبیات ما ، تغییرات در حوزه اندیشه، فرایند و عمل خیلی از هم تفكیك نشده‌اند و غالباً این مفاهیم  به جای یكدیگر به كار می‌روند. در اینجا مفهوم  مورد نظر ما  تحول است و این مفهوم به كمك مفهوم تغییر قابل تعریف است. تحول را مجموعه‌ای از تغییرات می‌دانند كه در طول یك دورة نسبتاً طولانی شكل می‌‌گیرد.

براساس این تعریف تحول را می‌توان نتیجة تغییرات مثبت دانست و تحول بصورت عینی و آشكار قابل مشاهده نیست بلكه آنچه بصورت واضح بیانگر تحول می‌باشد، همان تغییرات در مقیاس‌های كوچكتر می‌‌باشند كه در طول هم و در جریان زمان تحول را معنی می‌كنند.

بنابراین برای ایجاد هر گونه تحولی باید ابتدا زمینه‌های تغییر در سطح عینی‌تر شناساسی و با ایجاد تغییرات هدفمند و تكاملی به سمت تحول حركت كرد. ویژگی بارز تغییراتی كه به تحول منجر می‌شوند، تغییر در سطح كمی و كیفی می‌باشد كه آن پدیده را با پدیدة‌ قبلی كاملاً‌ متمایز می‌نماید. به عنوان مثال بكارگیری رایانه در انجام امور فعالیتها یك تحول اساسی محسوب می‌شود. زیرا در مقایسه با روشهایی كه قبل از كاربرد رایانه انجام می‌گرفت كاملاً‌ متمایز است. در اینجا با توجه به هدفی كه كه بعداً‌ ذكر خواهد شد تحول را تغییر‌ات منظم ،‌مستمر و تكاملی در زمینه‌هایی كه مدارس با آنها مواجه هستند می‌دانیم كه امید است با ایجاد تغییرات در امور، عناصر و مؤلفه‌های مدرسه‌، زمینة تحول در فرایند تعلیم و تربیت دانش‌‌اموزان ، همان تربیتی كه دانش‌آموز  با برخورداری از ارزشهای والای دینی ، مهارتهای اساسی برای زندگی اجتماعی و رقابت در دنیای امروزی را كسب می‌نماید. و به قول رئیس محترم جمهوری به حیات طیبه دست پیدا  می‌كند.

ضرورت و اهمیت تحول در دورة ابتدایی

          معمولاً تحول در هر زمینه‌ای بنا بر به هم خوردن تعادل و شكل‌گیری نیازها و شرایط جدید اتفاق می‌افتد. به همین دلیل ضرورت و اهمیت تحول در زمینه‌های مختلف از امور تقریباً‌ یكسانی ناشی می‌شوند. این امور وعوامل عبارتند از:

1-    تغییرات اجتماعی (جمعیت ، شیوه زندگی ، و...)

2-   پیدایش نظریه‌های جدید ودستیابی به یافته‌های علمی

3-   تكنولوژی‌های نوین

4-   افكار،‌اندیشه و دیدگاهها

5-   امكانات ، ظرفیت‌ها و شرایط

6-   توانمندیها، تخصصها ومهارتهای افراد

و...

در آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و ابتدایی نیز این عوامل در احساس و درك ضرورت تغییر و تحول تأثیر گذار هستد.  شرایطی كه امروزه برای این دوره حاكم است با شرایط چند سال گذشته متفاوت است. قطعاً توانائی و مهارت افرادی كه در این دورة تحصیلی تلاش می‌نمایند به كمك شركت در دوره‌های آموزشی و كسب تجربه نسبت به گذشته تغییر پیدا كرده و ظرفیت بیشتری را برای مداخله و مشاركت در بهبود فرایند‌های آموزشی ، اجرایی و مدیریتی بدست آورده‌اند. بنابراین موارد ذیل كه تحول در این دوره را ضروری می‌‌نمایند می‌‌توان ذكر كرد:

-         یافته‌های علمی در زمینة  روان‌شناسی یادگیری و نظریه‌‌های آموزشی

-         نیازهای جدید دانش‌‌آموزان با توجه به پر بار بودن تجارب آنها در جامعه و خانواده

-         تغییر در رویكرد‌های مدیریت جامعه و گرایش به سمت مدیریتهای محلی – منطقه‌ای

-         ظهور رقبای جدید ، ماهواره ، اینترنت و.... برای جذب دانش‌‌اموزان

-         پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی و لزوم كسب مهارتهای لازم

-         محدودیت منابع مالی و اولویت‌های متعدد آموزشی – پرورشی

-         موانع و محدودیتهای موجود بر سر راه ارائه آموزش با كیفیت

اهداف تحول در دورة پیش‌دبستانی و ابتدایی  

متناسب با گستردگی تحول و زمان آن و سطحی كه برای تغییر در نظر گرفته می‌شود، اهداف تعیین می‌شوند.

در این جا ایجاد تغییر‌اتی در سطح مدرسه كه فرصت بیشتری را برای مدیران و سایر عوامل انسانی فراهم نماید تا بتوانند وظایف و مأموریت‌های خود را انجام دهند، مد نظر می‌باشد. لذا اهدافی كه پیش‌بینی شده است اهداف محدود و در سطح مدرسه می‌باشد.

1-    بهبود كیفیت تدریس معلمان با فراهم كردن زمینه‌های لازم

2-   افزایش انگیزة شغلی عوامل انسانی

3-   رفع برخی از موانع و مشكلات موجود در مدرسه كه ناشی از شرایط محلی منطقه‌ای است

4-   ارتقاء سطح مشاركت عوامل انسانی مدرسه در اداره مدرسه با اصلا ح قوانین و مقررات

5-   بهبود عملكرد دانش ‌آموزان در بهره‌مندی از فرصت‌های یادگیری

6-   تقویت مدیریت مدرسه و واگذاری اختیارات بیشتر به آنها

رویكرد تحول در آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و ابتدایی

با اذعان به این نكته اساسی كه  گرچه هر نظام اجتماعی به دلیل ویژگی پویا بودن و ارتباط با محیط پیرامونی بصورت دائمی و مستمر در حال تغییر دگرگونی است ، اما تحول در مواقعی به دلیل شرایط خاص و نیازهای مستحدثه با سرعت از خارج از نظام ارائه می شود. همچنین اگر نظام ‌آموزش و پرورش را در مقایسه با مؤلفه‌ها، اجزاء ، عناصر و زیر مجموعه‌های خود مقایسه كنیم یك فرا نظام بوده و هر گونه تغییر و تحول در هر بخش در بخشهای دیگر تأثیر خواهد گذاشت و تحولات گسترده نیازمند بازنگری‌های بنیادی در اهداف‌، ساختارها ، رویه‌ها ، فرهنگ‌سازمانی و... است. اما می‌توان توجه و تمركز را به سطحی از این نظام متمركز كرد و در آن جا نیز در بعضی از موارد تغییراتی را ایجاد كرد تا زمینة تحول در آن بخش فراهم گردد.

با این مقدمه ، رویكرد ما این است كه اگر بتوان مدرسه و شرایط آن را به گونه‌ای سازماندهی كرد كه زمینه مشاركت همة عوامل مؤثر در آن فراهم شود و در چار‌چوب قوانین و مقررات منطقی كه ستاد تعیین می‌كند مدرسه را اداره كرد شرایط یادگیری و كیفیت آموزش از یك طرف و از طرف دیگر رضایت و انگیزه شغلی عوامل انسانی ارتقاء پیدا خواهد كرد و این امر می‌تواند در جای خود تغییر و تحولی در آموزش و پرورش باشد.

امروزه این رویكرد اصلاحی در آموزش و پرورش جایگاه والایی دارد. رویكردی كه تمركز و توجه‌تغییرات را در مدرسه قرار داده و متعقد است به هر میزان مدرسه را در انجام وظایف خود كمك كنیم توفیق ما در تحقیق اهداف كلان آموزش و پرورش افزایش می‌یابد. هر گاه به دنبال تغییرات عینی و مشخص هستیم مدرسه محوری و توجه به مدیریت مبتنی بر مدرسه رویكرد مناسی است. مفروضه اصلی این رویكرد ‌این است كه نزدیك‌ترین افراد به دانش ‌اموزان باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی تصمیم‌گیری نمایند.

بنابراین انتظار می‌رود محورهای تغییر، زمینه‌ها  و گستردگی آن  ضمن رعایت اصول فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی متناسب با این رویكرد مورد عنایت قرار گیرد.

گستره و ابعاد تحول :

معمولاً تحولات در 3 سطح اتفاق می‌افتند :

1-    فراسوی كلان

2-   كلان

3-   خرد

تحولات فراسوی كلان،‌ تحولاتی است كه در سطح  جامعه و بصورت ملی و یا بین‌المللی انجام می‌گیرد. تحولات كلان در سطح یك دستگاه عظیم مثل آموزش و پرورش صورت می‌پذیرد. زمانی كه تغییر بنیادی نظام  آموزش و پرورش دنبال می‌شد، سطح تحول ، در سطح كلان بود. سطح خرد، سطحی است كه زیر مجموعه‌ای از نظام آموزش و پرورش مورد نظر قرار می‌گیرد و معمولاً‌ تغییرات كوتاه مدت و زود بازده در این سطح انجام می‌پذیرد. با توجه به اهداف و رویكردی كه در اینجا برای تحول دورة ابتدایی ذكر كردیم ما به دنبال تغییراتی در سطح مدرسه هستیم  تا با بهبود شرایط  ، فرصت را برای ادارة كار آمد و اثر بخش مدرسه فراهم نماییم.

بنابراین در اینجا به دنبال ابعاد ساختاری نیستیم ، بلكه فرایندها و رویه‌های اجرایی در مدرسه مورد توجه و عنایت می‌باشد . با انجام اصلاحاتی در فرایندهایی چون شیوه‌های مدیریت مدرسه‌، ‌اختیارات مدیران ، شورای‌های مدرسه، سطوح مشاركت معلمان ، روشهای تدریس و آموزش، چگونگی توانمندی سازی معلمان ، بهره‌گیری از ظرفیت‌های محیط پیرامونی به ویژه والدین ، تغییرات تعقیب می‌شوند كه امید است در نهایت به تحولی كه مورد انتظار است و آن ارائه آموزش و پرورش با كیفیت به دانش‌آموزان است تحقق پیدا ‌كند.


زمینه‌های تحول در آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و ابتدایی

برای درك زمینه‌های تحول رجوع به منابع ذیل ضروری است:

1-    مدیران ، معلمان ، مربیان و سایر عوامل انسانی

2-   یافته‌های علمی پژوهشی

3-   انتظارات و توقعات مسئولین ارشد نظام

4-   تحولات در سطح انتظارات جامعه

گرچه هر یك از منابع ذكر شده در جای خود ارزشمند است و تصمیم‌گیری درست منوط به بهره‌گیری از كلیة منابع می‌باشد لكن در این طرح ما به با شناسایی زمینه‌های تحول از منظر مدیران مدارس كه قطعاً نمایندة‌ معلمان و سایر عوامل انسانی نیز هستند ،  به دنبال تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و راهبردهای آموزش و پرورش می‌باشیم. بنابراین آگاهی از نظرات مدیران مدارس كه البته حتماً‌ این نظرات حاصل نوآوری‌ها ، ابتكارات ، خلاقیتها و عموماً‌ تجاربی است كه در طول سالیان سال تلاش و كوشش بدست آورده‌اند، می‌تواند به هدایت جریان تحول در آموزش و پرورش كمك كند. زمینه‌هایی كه در نوشته‌های صاحبنظران به عنوان زمینه‌های اساسی تحول  در مدرسه نام برده می‌شوند، عبارتند از:

1-    دانش‌آموزان و چگونگی ارائه خدمات آموزشی پرورشی به آنها

2-   برنامه درسی و نقش و جایگاه ، مدیران ، معلمان، دانش‌‌آموزان و والدین در تدوین و اجرای آن

3-   نیروی انسانی (انگیزه شغلی ، مهارتهای تخصصی ، ظرفیت‌ها و توانمندیها )

4-   تجیهزات و امكانات (فضای فیزیكی ، لوازم آموزشی و...)

5-   فناوری‌های نوین (اینترنت ، رایانه ، نرم‌افزارها و...)

6-    منابع مالی ( اعتبارات ، مشاركتهای مردمی ، سرانه‌های دانش‌‌آموزی ، حمایتهای محلی و...)

7-    قوانین و مقررات (دستورالعمل‌ها ، بخشنامه‌ها)

8-    فرایندها و رویه‌ها (روشهای تدریس ، شیوه‌های مدیریت ، نظام ارزشیابی ، فعالیتهای پرورشی و...)

بررسی هر یك از عناوین ذكر شده می‌تواند به شناسایی برخی از موانع و مشكلات در مدرسه منجر شود كه با تدبیر آنها و ارائه راه‌حلهای مناسب برای آنها شرایط برای اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی فراهم می‌شود.

مدیران موفق و با تجربه مدارس بطور مستمر با واقعیت های مدرسه مواجه بوده و قطعاً‌ برای اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای خود اقدام به برنامه‌ریزی‌های ابتكاری و نوآورانه  كرده‌اند. این برنامه‌های ابتكاری و نوآورانه است كه مدارس ما را  از یكدیگر متفاوت می‌نماید. چرا كه معمولاً‌ مدارس با دستورالعمل‌های یكسان ، اعتبارات یكسان و شرایط فیزیكی و امكانات تقریباً یكسان فعالیت می‌نمایند.البتة منظور از یكسان با لحاظ ویژگی‌ها و شرایط تأثیر گذار در توزیع منابع و امكانات است. آنچه مدارس را متفاوت می‌نماید توانمندیهای عوامل انسانی به ویژه مدیران مدارس می‌باشد. لذا برای بهره‌گیری از تجربیات نوآورانه این عزیزان در زمینه‌های ذكر شده و یا موارد دیگر قرار است نشستی با حضور معاون محترم آموزش و پرورش عمومی ، مدیر كل دفتر ابتدایی و كارشناسان مربوطه و مدیران مدارس برگزار‌شود. اندیشیدن در مورد امور مسائلی كه اگر به گونه‌ای درستی تغییر پیدا كنند  راه‌حل‌های معقول و عملی برای تحول در مدارس خواهند بود.        

 تهیه کننده : دوستعلی ابراهیم زاده

کارشناس آموزش و پرورز ابتدایی           
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1390
 

سه موضوع اصلی در تدریس علوم که همانند رئوس یک مثلث هستند: اهداف- روش تدریس- ارزشیابی

سه هدف عمده در علوم تجربی: کسب اطلاعات ضروری- کسب مهارت های ضروری- کسب نگرش های ضروری

اطلاعات ضروری: اطلاعاتی که در زندگی کنونی و آینده ی فرد کاربرد داشته باشد:
- آموزش محیط زنده، گیاهان و جانوران، محیط زیستی
- آموزش محیط غیر زنده، پدیده ها و تغییرات کوتاه مدت و دراز مدت، سیل، زلزله، زمین، محیط زیستی
- علم فیزیک، محیط مصنوع، ماده و انرژی و شکل های آن
- علم بهداشت

مهارت های(راه های) یادگیری:
1- مشاهده(اساسی ترین مهارت)  2- فرضیه سازی  3- پیش بینی(حدس و گمان نیست، مبنای علمی دارد)  4- طراحی و تحقیق  5- کاربرد ابزار  6- محاسبه و اندازه گیری  7- برقراری ارتباط (گفت و گو، صحبت، بیان و ارائه ی گزارش کار)  8- نتیجه گیری(تفسیر یافته ها)  9- جمع آوری اطلاعات                                             

برقراری ارتباط، باید رو در رو باشد و همچنین از بیان مناسب استفاده شود.

بررسی کوتاه علوم تجربی پنجم

از ص 6 تا ص 13، نباید در انواع امتحانات سؤال بیاید؛ ولی باید تدریس نماییم. تدریس آن یک هفته تا 10 روز طول می کشد.

مهم ترین روش تدریس علوم تجربی: حل مسئله

هر فصل در دو هفته، هر 2 فصل در یک ماه(4 هفته) تدریس می شود. بعد از تدریس هر 2 فصل، یک هفته تدریس نمی کنیم و به مرور می پردازیم. جاهایی که برای بچّه ها نا مفهوم بوده، دوباره تدریس می کنیم.

تصاویر عنوانی به عنوان یک فعالیت می باشند.

ص 21 ،بسازید، کاربرد ابزار است.

فکر کنید ها جزو متن می باشند، فعالیت نیستند.

در علوم، فعالیت ها را تدریس می کنیم، متن ها مکمل فعالیت ها هستند.

مراحل تدریس یک فعالیت(هر فعالیت در یک جلسه)

1-   گروه بندی

2-  انتخاب فعالیت و تعیین نوع مهارت ها: در تمام فعالیت ها دو مهارت مشاهده و برقراری ارتباط وجود دارد، به غیر از آن، بر اساس نیاز فعالیت، معلم مهارت ها را مشخص می کند. در فعالیتی که پرسش است، مهارت پیش بینی وجود دارد، مهارت فرضیه سازی هم وجود دارد. اگر بسازید وجود داشته باشد، مهارت کاربرد ابزار وجود دارد و ... .

3-  فعالیت ها در اختیار گروه ها قرار می گیرد: وسایل را هم در اختیارشان می گذاریم تا انجام دهند. حتماً هم مدّت تعیین می کنیم.

4-   یادداشت یا نقّاشی یا به ذهن سپرده هایشان را به شکل مهارت برقراری ارتباط به کلاس ارائه نمایند.

5-   پس از گزارش بچّه ها، جمع بندی اطلاعات با معلم مربوطه است.

چند نکته:

تمام سؤالاتی که از بچّه ها می پرسیم، جزو دانستنی ها می باشند.

برای مهارت ها و نگرش ها، باید انتظارات بنویسیم.

فعالیت های کلاسی جزو مهارت ها ودانستنی ها می باشند.

در طراحی آموزشی:

- بهتر است فعل اهداف کلی التزام داشته باشد: بداند. بفهمد. پی ببرد.

- فعل رفتاری قابل سنجش و اندازه گیری باشد: به درستی رسم کند. به درستی بیان کند.

منبع : http://abdollahi1342.blogfa.com/

تهیه کننده : دوستعلی ابراهیم زاده

کارشناس آموزش و پرورش ابتدایی
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 18 اردیبهشت 1390

صفحه

موضوع

هدف

وسایل و رسانه ها

1

مقایسه اعداد و عدد نویسی

-یاد آوری عدد نویسی

-مقایسه اعداد

چرتکه و نی های یکی دهتایی تابلو

2

جمع وتفریق و ضرب

یاد آوری جمع ها تفریق ها و ضرب های اعدادچند رقمی

چرتکه تدریس به وسیله پاور پوینت تابلو کیت ریاضی

3و4

کسر های متعارفی

-یاد آوری کسر های متعارفی با صورت و مخرج های ومتفاوت

تصاویر- لیوان های مدرج- مقواهایی که به اندازه های مساوی (واحد هایی) تقسیم شده با قسمت های رنگ شده- توپ تنیس با رنگ های مختلف

5

کسر های متعارفی

-تمرین کسر های متعارفی -برای تثبیت یادگیری

استفاده از کیت ریاضی وکیسه حساب

12_6

کسر های متعارفی

-مقایسه کسر های متعارفی -کسر های بزرگتر از واحد -جمع کسر های متعارفی -تفریق کسر های متعارفی

مقوا- تابلو استفاده از پاور پوینت – استفاده از کتاب های دانش

آموزان- کیت ریاضی

14-15-16

عدد مخلوط

-معرفی عدد مخلوط-

- تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

-تبدیل عدد مخلوط به کسر

مقوا- تابلو- استفاده از پاور پوینت سیب یا میوه های قابل تقسیم وکیت ریاضی

23_17

بخش پذیری (قابلیت تقسیم)

-مفهوم بخش پذیری

- بخش پذیری بر 3و9

-بخش پذیری بر 2و9

پاورپوینت – گردو یا وسایل یکسان وریز برای تقسیم بین دانش آموزان- کیسه حساب

30_24

کسر های متعارفی

-کسر های مساوی

-ساده کردن کسر

-مقایسه کسر ها

-جمع و تفریق کسر ها

مقوا- تابلو- پاور پوینت-اشیاء قابل تقسیم- کیت ریاضی 

33_31

اعداد مخلوط

-مقایسه اعداد مخلوط

-جمع اعداد مخلوط

- تفریق اعداد مخلوط

مقوا- تابلو-  پاور پوینت- تصاویر اشیاء قابل تقسیم لیوان های مدرج

34

مساحت

-معرفی هکتار

-یاد آوری مساحت مستطیل

-آشنایی با واحد های اندازه گیری

-آشنایی با رابطه بین واحد های مساحت

مقوا-تابلو تصاویر و اشکال هندسی به صورت ملموس وعینی(قالی-حوض)-فیلم هایی که به ساخت و ساز ونقشه کشی مربوط باشد-استفاده از پاورپینت- گونیا- کیت ریاضی

35

مساحت

معرفی کیلو متر وکیلو متر مربع

کیلو متر شمار –عکس فیلم

41_36

نسبت و تناسب

-آشنایی با مفهوم نسبت

-آشنایی با جدول تناسب

-نسبت های مساوی

مقوا-تابلو-میوه های قابل قسمت-چرتکه- کیسه حساب -استفاده از پاورپوینت

43و42

آموزش ساعت

-آموزش ساعت ومعرفی ثانیه

-خواندن ساعت ونوشتن آن به صورت عدد مرکب

ساعت- مقوا- تابلو

46_44

اعداد مرکب

-جمع اعداد مرکب

-مقایسه وتفریق اعداد مرکب

ساعت- مقوا- تابلو

48و47

تخمین

-آشنایی با مفهوم ضرب تقریبی

استفاده از پاور پوینت

50و49

کاربرد نسبت

-آشنایی با کاربرد نسبت در زندگی

فیلم هایی که به نسبت وتناسب ربط دارند

51

تمرینات دورهای

-یادآوری تنایب

-یادآوری محیط ومساحت

 

53و52

مساحت

-آشنایی با مساحت لوزی

-آشنایی با مساحت ذوزنقه

کش های مخصوص-کیت ریاضی-مقوا تابلو-پاور پوینت

62_58

درصد

-آشنایی با مفهوم درصد

-آشنایی بین رابطه 100و اعداد زوج

استفاده از پاور پوینت

65_63

تقارن

-آشنایی با مفهوم تقارن

-پی بردن به نظم وترتیب در پدیده های جهان

کاغذ رنگی- مقوا- تصاویر گل ها- حیوانات- اشیاو اجسامی که متقارن هستند-تابلو

67و66

کسر اعشاری

-آشنایی با کسر اعشاری

کیت ریاضی- چرتکه –مقوا – تابلو- میله های یکی دهتایی

74_68

اعداد اعشاری

-آشنایی با مفهوم اعداد اعشاری

-مقایسه اعداد اعشاری

-جمع وتفریق اعداد اعشاری

چرتکه میله های یکی دهتایی- مقوا

80_75

کسر متعارفی

-ضرب عدد صحیح در کسر

-ضرب کسر در عدد صحیح

چرتکه-مقواهی مدرج- اشکال ومیوه های قابل تقسیم

81

نمایش اعداد به صورت اعشاری وکسری

-معرفی نماد"/"به عنوان اعشار

کیت ریاضی- پرتکه- مکعب های یکی دهتایی

85_82

اعداد اعشاری

-ضرب اعداد صحیح در اعداد اعشاری

-ضرب دو عدد اعشاری

مقوا -میله های یکی دهتایی -چرتکه

89_86

اندازه گیری

-معرفی متر سانتی متر ومیلی متر به عنوان واحد های اندازه گیری

-پی بردن به رابطه بین متر سانتی متر ومیلی متر

متر –کاغذ های مقوایی مدرج

90

رسم مثلث

-رسم مثلث با معلوم بودن سه ضلع با استفاده از خطکش وپرگار

خط کش- پرگار- میله های قطعه قطعه - مقوا

92و91

ساختن اجسام هندسی

-ساختن مکعب

-ساختن مکعب مستطیل وچهار وجهی منتظم

قوطی مکعب شکل- مقوا- قیپی چسب

93

حجم

-حجم یک جسم برابر است با مقدار آبی که در ظرف جابجا می شود

لیوان بزرگ یا ظرف شیشیه ای-بزرگ استوانه ای شکل – یک نوار کاغذی

98_94

احجام

-ایجاد انگیزه برای معرفی حجم اجسام

-معرفی یک سانتی متر مکعب به جای حجم مکعبی با ابعاد یک سانتی متر

-معرفی یک سانتی متر مکعب به عنوان واحد اندازه گیری حجم اجسام

-آموزش محاسبه حجم مکعب مستطیل به صورت حاصلضرب سه بعد آن

کیت ریاضی –مکعب های چوبی و پلاستیکی- قوطی کبریت –کتاب – استفاده از پاور پینت

102_99

زاویه

-یاد آوری زاویه

-معرفی سطح نیم دایره برای مقایسه زاویه ها

-آمادگی ذهنی برای معرفی نقاله

-ایجاد آمادگی برای معرفی یک واحد اندازه گیری استاندارد

نقاله – مقوا – زاویه های ساخته شده با استفاده از مقوا –پرگار –نی های پلاستیکی-استفاده از پاور پوینت

106_103

زاویه

-آموزش زاویه 90 درجه

-معرفی نقاله به عنوان وسیله اندازه گیری زاویه

-آموزش اندازه گیری زاویه های داخلی مثلث

-رسم مثلث با استفاده از خط کش و نقاله

گونیا- نقاله- اشکال هندسی زاویه دار-مثلث هایی که از نی های آموزشی ساخته شده اند

114_107

گرم وکیلو گرم

-معرفی گرم وکیلو گرم به عنوان واحد اندازه گیری دیگری برای جرم اجسام

-آموزش رابطه بین گرم وکیلو گرم

وزنه های اندازه گیری –ترازو- فیلم

117_115

اندازه گیری محیط دایره

-ایجاد آمادگی برای آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از قطر

-معرفی عدد پی

-آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از قطر و عدد پی

-آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از چند ضلعی های منتظم درون دایره

سیم- کش –طناب- صفحه میخی- متر –نوارهای مقوایی مدرج- اجسام با سطح دایره ای

123_118

کسر متعارفی

-تقسیم کسر ها با مخرج های مساوی

-یاد آوری عدد مخلوط تقسیم اعداد صحیح بر

-تمرین برای فهم تقسیم کسرها با مخرج های

اورهد- پاور پوینت- مکعب های یکی دهتایی –چرتکه- مقواهای مدرج

126_124

گنجایش

-بیان مفهوم گنجایش یک جسم

-معرفی لیتر به عنوان واحد اندازه گیری

-معرفی سی سی –سانتی متر مکعب – متر مکعب- لیتر

سرنگ- بشر –لیوان -پارچ

128و127

نیم ساز

-رسم نیمساز یک زاویه با استفاده از پرگار و نقاله

پرگار- نقاله- تابلو- اورهد- پاور پوینت

130و129

مساحت دایره

-آموزش مساحت دایره بر اساس مساحت مستطیل

-تمرین برای درک بهتر مساحت دایره

مقوا- پرگار- گونیا- قیچی- اورهد- پاور پوینت –صفحه های میخی –کش طناب -مقوا –اجسام با سطح دایره ای

 
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

سوال تستی جغرافیا

 1- کدام دسته از محصولات زیر را به صورت دیم می توان کاشت ؟

الف ) برنج وپنبه   ب ) گندم وجو     ج ) مرکبات و برنج     د ) برنج وچای

2- از اتصال کدام رودها ، اروند رود به وجود می آید ؟

الف )دجله وفرات   ب ) کارون وفرات ج ) کارون وشط العرب  د ) هیرمند وکارون

3- دریاچه سوان در کدام کشور قرار دارد ؟

الف ) ایران   ب ) ترکیه    ج ) ارمنستان     د ) جمهوری آذربایجان

4- منابع گاز عسلویه ، در کدام یک از آب های زیر قرار دارد ؟

الف ) دریای خزر ب ) دریای عمان    ج ) دریاچه ارومیه     د ) خلیج فارس

5- کدام رود مرز بین کشورهای ایران ، ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می دهد ؟

الف ) ارس  ب ) کورا   ج ) اترک     د ) تجن

6- مردم پاکستان به چه زبانی صحبت می کنند ؟

الف ) عربی ب ) فارسی دری    ج ) ترکی    د ) اردو

7-کدام جمله درباره ی صنایع مادر صحیح است ؟

الف ) اغلب در داخل و اطراف شهرها قرار دارند      

ب ) تولیدات آن ها به طور مستقیم به مصرف می رسد

ج ) اتومبیل سازی از صنایع مادر است.

د ) ذوب آهن و ماشین سازی از صنایع مادر هستند .

8- مردم کدام یک از شهر های زیر ترک زبان هستند ؟

الف ) عشق آباد     ب ) ایروان     ج ) باکو         د )مرو

9- کدام قاره دیرتر از بقیه شناخته شد ؟

الف ) آمریکا   ب ) استرالیا    ج ) آفریقا     د ) قطب جنوب

10- کدام عبارت صحیح نیست ؟

الف ) هر نصف النهار می تواند زمین را به دو نیم کره تقسیم کند.

ب ) هر مدار با مدار بالاتر و پایین تر از خود موازی است .

ج ) هر مدار می تواند زمین را به دو نیم کره تقسیم کند .

د ) هر نصف النهار در قطب ها نصف النهار های دیگر را قطع می کند.

11- کوچک ترین وبزرگ ترین کشور همسایه ی ایران به ترتیب کدام گزینه است ؟

الف ) ارمنستان- پاکستان    ب ) آذربایجان – ارمنستان  

 ج ) پاکستان – ارمنستان       د ) آذربایجان – پاکستان

12- محصول کارخانه های پتروشیمی چیست ؟

الف ) مواد شیمیایی       ب ) کود شیمیایی     ج ) مواد شوینده     د ) پلاستیک وچسب

13- کدام فعالیت اقتصادی ، درآمد زیادی را نصیب مردم ترکیه کرده است ؟

الف ) تولیدات صنعتی    ب ) تولید محصول کشاورزی    ج ) جذب گردشگر    د ) پرورش دام و تولید چرم

14- کدام کشور از نظر ناهمواری های طبیعی با بقیه تفاوت دارد ؟

الف ) ارمنستان    ب ) پاکستان    ج ) ترکیه    د ) افغانستان

15- کدام اقیانوس در میان قاره های آمریکا و آسیا فرار دارد ؟

الف ) هند    ب ) اطلس     ج ) آرام     د ) منجمد شمالی

16- رود قزل ایرماق به کدام دریا می ریزد ؟

الف ) مرمره   ب ) اژه    ج ) سیاه   د ) مدیترانه

17- یک کشتی برای عبور از « بندر بصره » به « بندر کراچی » به ترتیب از کدام آب ها می گذرد ؟

الف ) خلیج فارس ، دریای عمان و اقیانوس هند     ب ) دریای عمان ، خلیج فارس و اقیانوس هند

ج ) اقیانوس هند ، خلیج فارس و دریای عمان        د ) اقیانوس هند ، دریای عمان و خلیج فارس

18- شهرهای اسلام آباد ، عشق آباد وایروان به ترتیب مرکز کدام دسته از کشور های زیر هستند ؟

الف ) ارمنستان – افغانستان – پاکستان     ب ) ترکمنستان – پاکستان – ارمنستان

ج) افغانستان – پاکستان – ترکمنستان       د ) پاکستان – ترکمنستان – ارمنستان

19- ایران در کدام نیم کره ها قرار دارد ؟

الف ) شمالی – شرقی    ب ) شمالی – غربی    ج ) جنوبی – غربی      د ) جنوبی – شرقی

20-  کدام کشور گردشگران بیشتری را به خود جذب می کند ؟

الف ) ارمنستان   ب ) ترکمنستان     ج ) ترکیه     د ) آذربایجان

21- کدام کشور همسایه ی ایران به دریا راه ندارد ؟

الف ) ارمنستان   ب ) پاکستان   ج ) ترکیه   د ) عراق

22- بر روی نقشه های جهان نما کدام اقیانوس دو تکه نشان داده می شود ؟

الف ) آرام   ب )  منجمد جنوبی    ج ) منجمد شمالی    د ) هند

23- مهمترین پالایشگاه نفت ایران در ...... قرار دارد .

الف ) آبادان    ب ) اهواز    ج ) بوشهر    د ) عسلویه

24- کارخانه ی پتروشیمی برای کدام یک از کارخانه های زیر مواد اولیه تولید نمی کند ؟

الف ) بلور سازی     ب ) صنایع بهداشتی    ج ) لوازم الکتریکی      د ) یخچال سازی

25- تشابه حرکت چرخشی و حرکت انتقالی زمین چیست ؟

الف ) مدت حرکت     ب ) جهت چرخش      ج ) پیدایش فصل ها      د ) پیدایش شب و روز

26- نخستین عامل توسعه و گسترش صنعت توجه به ...... است .

الف ) صنایع مادر    ب ) صنایع مصرفی    ج ) منابع و معادن      د )ماشین ها و ابزارها

27- کدام جمله در مورد پاکستان درست نیست ؟

الف ) توسعه صنایع جدید در پاکستان مورد توجه است .

ب ) بیشتر جاهای پاکستان کوهستانی است .

ج ) در جلگه ی  سند محصول فراوان به دست می آید.

د ) پاکستان در درجه اول یک کشور کشاورزی است.

28- کشت کدام محصول به خاک حاصل خیز و آبرفتی و آب فراوان نیاز دارد ؟

الف ) برنج  ب ) چای    ج ) گندم     د ) خرما

29- چرا در اطراف شهرهای بزرگ دامپروری های صنعتی و پیشرفته به وجود آمده است ؟

الف ) به دلیل کاهش افراد شاغل در این رشته

ب ) به دلیل پیشرفت علم وتکنولوژی

ج ) برای تولید گوشت ولبنیات مورد نیاز شهرها

د ) برای استفاده از امکانات شهری

30- کدام دسته از صنایع زیر ، جز صنایع مادر محسوب می شوند ؟

الف ) ذوب آهن ، فولاد ، یخچال سازی     ب ) بلورسازی ، ذوب آهن ، پتروشیمی

ج ) ذوب آهن ، پتروشیمی ، ماشین سازی    د ) ماشین سازی ، پتروشیمی ، کاغذ سازی

منبع دبستان بستکطبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
 

 

 

خورشید تابــان منم
زرد و درخشان منم
تو آســـــــمون ثابتم
پیش همه رابـــــطمنخستین ســــــیاره ام
عطارد حـــــــــــــاره ام
همسایه ی خورشیدم
تن پرور و رشـــــــــیدم
من داغ داغ داغــــــــم
کسی نیاد سراغــــــمزهره خانم من هـــستم
با همه دوست دوسـتم
پر نور و تابــــــــــــنده ام
در آسمــــــــــان زنده ام
اندازه ی زمینـــــــــــــــم
کوه و دشت را می بینم
نزدیک خورشیــــــدم من
بی آب و گرمســـیرم منبعد از زهره زمیــــــنم
هر موجودی می بینم
سفید و آبی هــــستم
زیبا و عالی هـــــستم
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390
 
سلام عزیز دلـــــم
دلبندم و خوشگلم

گرما و نور خورشید
وقتی به دریا تابــید

آب ها بخار می شوند
هی بالاتر می رونــــد

جمع که شدند بخارها
ابر می شوند چه زیبا

وقتی به هم می خورند
تولید برق می کـــــــنند

سپس باران می بارد
شادابی هدیــــه دارد

قطره و قطره کم کم
از کوه و صحرا با هم

جویبار و سیلاب می شوند
تا باز به دریا برســـــــــــند
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

مجموعه فعالیت های آموزشی و هنری دانش آموزان مقطع ابتدایی

 برای دیدن هر کدام از صفحات زیر ، بر روی تصویر یا لینک مورد نظر کلیک کنید

 

 

     کاردستی های هنری

     کاردستی های علمی

 


      
آزمایش های علمی

 


    
فعالیت های آموزشی

       روش های تدریس

 

         بازی و سرگرمی    

             داستان

           معرفی کتاب

 

 

       آموزش با شعر          تکالیف روزانه

      تکالیف پایان هفته

 
 
      آزمون ها

     چک لیست ها

       طرح درس

 


              
خاطرات

             مناسبت ها
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

در این وب متن کامل کتاب managing your classroom  اثر dixie gerard که در سال 2003 نوشته شده و جناب آقای مجتبی فرداد دوست عزیز آنرا ترجمه کرده اند را ملاحظه خواهید کرد .

   ترتیب مطالب به شرح زیر است :

مقدمه

۱- مرحله تثبیت

   ــ مرحله تثبیت چیست و چه اهمیتی دارد ؟

   ــ چرا اولین جلسه درس این همه اهمیت دارد ؟

   ــ چرا وجود ضوابط و روش کار مشخص برای دانش آموزان ضروری است ؟

   ــ وقت حضور و غیاب

   ــ وقتی شاگردان به کلاس وارد می شوند

   ــ ارایه دستورالعمل به کلاس

   ــ ایما و اشارات ، فنون کلامی و کنترل کلاس

۲- نقش سوال کردن به عنوان ابزاری در مدیریت کلاس درس

   ــ  ایجاد فضای همیاری

   ــ راهبردهایی برای افزایش یادگیری های مبتنی بر همیاری در کلاس

   ــ الگوی اجزای سازنده

   ــ تغییر فرهنگ

   ــ فن سوال کردن و استفاده از وقت انتظار

۳- اهمیت محیط فیزیکی

۴- دستیابی به برتری روانی

    ــ وقت شناسی

    ــ شاگردان را به اسم بشناسید

    ــ در مورد ساختار درستان بیندیشید

    ــ از تشویق استفاده موثر بکنید    

     ــ ایجاد تنش مفید در درس

    ــ چرخیدن در کلاس و زیر نظر داشتن شاگردان

    ــ استفاده از مکث و زمان تاثیر

۵- نتیجه گیری
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

  

 

پیشنهادات انتقادات و اشكالات جغرافیای پایه ی دوم

1-در صفحه 3 ودر نقشه مدار قطبی شمال مشخص نگردیده.

2-در صفحه 3 كنار استوا كلمه ی مدار اگر نوشته شود بهتر است

3-در صفحه 4 اگر تصویر جدیدتر و واضح تری از كوه های هیمالیا آورده شود بهتر است

4-در صفحه 4 فعالیت ها گفته به نقشه دقت كنید اما كدام نقشه آدرس مشخص نیست

5-در صفحه 8 خط نهم باید گفته شود در این قاره آب و هواهای گوناگونی وجود دارد
.
6-در نقشه ی صفحه 9 شكل 11 دریای سرخ باید با خط مشكی نوشته شود مانند دریای مدیترانه تا از بادها كه به رنگ قرمزنوشته شده متمایز گردد.

7-در صفحه 9 شكل 11 اگر تنگه ی باب المندب ذكر شود بهتر است مانند صفحه ی 23.

8-د ر صفحه 12 فعالیت ها. اصطلاح گل سنگ مجزا نوشته شود بهتر است.

9-در صفحه 12 قسمت بشتر بدانیم خط اول اگر به جای ((در قسمت بالای منطقه ی هیمالیا))شمال منطقه

ی هیمالیا نوشته شود صحیح تر است و در خط سوم به جای چرا دادن بنویسیم چرای بهتر است.

10-در صفحه 13 شكل 16 هم نقشه ی پراكندگی جمعیت در آسیا و هم تراكم جمعیت آسیا ذكر شده كه یكی از آن ها باشد بهتر است.

11-در صفحه 14 ستون اول پاراگراف سوم خط دوم طبق سرشماری سال 85 باید تازه ترین سرشماری به 1385 تغییر یابد.

12-در صفحه 17 شكل 25 تصویر رود مقدس گنگ در بنارس مناسب نیست كه دانش آموز در اولین نگاه از این تصویر برداشت دریا را دارد
.
13-در متن دروس مختلف بعضی كلمات تشدید دار با تشدید آمده اما برخی كلمات تشدید دار بدون

 تشدید و بعضی از كلماتی كه در متن دروس تشدید دار آمده در درس های بعدی كتاب بدون تشدید آمده شده كه اگر یكنواخت گردد بهتر است.

14-در نقشه ی صفحه 20 و 21 نام كشور فلسطین به تنهایی آمده اما در كتاب پایه ی اول راهنمایی فلسطین اشغالی آمده
.
15-در صفحه 22 بخش موقعیت خط اول روبرو سرهم نوشته شده كه باید مجزا(روبه رو)نوشته شود.

16-در صفحه 22 اصطلاح دماغه به شكل زیر نویس تعریف شود.

17-در صفحه 26 ستون دوم بخش استپ بیابانی خط دوم اشاره به نیم كره شمالی شده كه غلط میباشد

و باید گفته شود نیمه شمالی زیرا درادامه شماره ی 17
صفحه 27 بخش فعالیت ها آمده كه وسعت بیابان ها در شمال افریقا بشتراست.

18- در صفحه بخش زبان. پیشنهاد می شود یك نمونه از زبان های محلی آفریقا آورده شود و یا در پاورقی چند زبان محلی افریقا ذكر گردد.

19- در صفحه 29 قسمت دین پیشنهاد می شود در متن یا پاورقی نمونه هایی از مذاهب ابتدایی ذكر گردد.

20
در صفحه 30 بعد از نوشتن تیتر درس اگر نقطه گذاشته شود از لحاظ نگارشی صحیح تر است.

21
در صفحه 32 قسمت موقعیت خط پنجم پاراگراف دوم كلمه ی جغرافیدان ها سرهم نوشته شده و ثانیآ اگر جغرافی را نام می بود زیباتر بود
.
22-در صفحه 32 پیشنهادمی شود اصطلاح شبه جزیره در پاورقی تعریف شود
.
23-در صفحه 36 پیشنهاد می گردد اصطلاح ایسلند به صورت آیسلند نوشته شود زیرا دانش آموزان به صورت ایسلندیعنی با كسر الف تلفظ می نمایند كه با توجه به اصطلاح لاتین آن آیسلند به معنی سرزمین یخ باید تلفظ شود.

24- در صفحه 36 اشاره به جریان های دریایی آب گرم شده. پیشنهاد می شود در قسمت بیشتر بدانیم اطلاعاتی در اختیاردانش آموزان قرار گیرد و یا گفته شود در سال آینده آن را مطالعه خواهید كرد.

25-در صفح 37 راهنمای نقشه. قسمت پوشش گیاهی مدیترانه ای كلمه ی مهم ترین سرهم نوشته شده كه باید مجزا نوشته شود

26-در نقشه صفحه 40 شكل 58 (پراكندگی مذاهب در اروپا)باید تركیه ی اروپا ذكر شود نه تركیه.

27- در نقشه ی صفحه 44 كشور ایرلند به تنهایی نوشته شده و در شمال آن ایرلند شمالی را آورده كه اگر ایرلند جنوبی نوشته شود صحیح تر است.

28- در صفحه 46 قسمت موقعیت خط چهارم به جای جزیره باید جزیره ی نوشته شود

29-در صفحه 46 قسمت موقعیت. دایره مشكی اول به جای ((به نقشه ی صفحه ی روبه رو نگاه كنید))بگویئم به نقشه صفحه ی بعد نگاه كنید)).

30-در صفحه 47قسمت جلگه ها خط آخر اشاره به رودخانه ی آمازون كرده كه رود آمازون صحیح تر است همچنین در زیر تصویر 86 صفحه 48 رودخانه آورده شده.

31- در صفحه 49 شكل 70 اگر كلمات امریكای شمالی و مركزی مانند امریكای جنوبی به رنگ سفید نوشته شودصحیح تر می باشد.

32
در صفحه 57 در تیتر درس اقیانوسیه تشدید دارد اما در متن درس تشدید ندارد.

33- در صفحه 58 شكل 87 اگر رنگ جلگه سبز باشد بهتر است.

34- در صفحه 60 رقم جمعیت كشور استرالیا به روز شود.

35
در راهنمای نقشه صفحه 62 علامت كارخانه به رنگ قرمز و زرد آورده شده اما روی نقشه رنگ قرمز آن كم رنگ زده شده و به سهولت قابل رؤیت نیست.

36- در فعالیت صفحه 66 سؤال 3 خواسته شده در مورد كلمه ی آموندسن توضیح داده شود اما توضیحات آن در صفحه 67 در قسمت برای مطالعه آمده كه در طراحی سؤال معمولا از آن استفاده نمی شود.

37-پیشنهاد می شود فهرستی از كتب مناسب و مرتبط با درس تاریخ و اجتماعی نیز در پایان آن كتب آورده شود

38- در نقشه ی صفحه 28 جزایر كومور مشخص نشده و نام این جزایر دری خشكی های افریقا نوشته شده.

39-تعریف گسل در كتاب دوم و سوم همخوانی ندارد.

40- در نقشه ی صفحه 61 در شرق استرالیا به جای بریسبان نوشته برسیبان.

 

 
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

نمونه تدریس ریاضی ( ایفای نقش و فعال )

نمونه تدریس ریاضی ( ایفای نقش و فعال )

نمایش جمع و تفریق متناظر :

عدد  5 = 7 - 12               12 =  7 +  5 

بچه مرشد :  مرشد ]با صدای بلند [

مرشد : جان مرشد ، چیه بچه مرشد ] با صدای بلند [

بچه مرشد : بیا كه جمع جَمعه  و همه حاضرند  و از این بهتر نمی شه .

مرشد : صبر كن با هم برویم ] با تق تق وارد كلاس می شوند [

بچه مرشد : مرشد جان اگر اجازه بدهی بساط و پهن كنم و تو هم یك نمایش برای بچه ها بدهی

مرشد : خوب گفتی آفرین به هوشت . خوب گوش كن . نمایش بی دستمزد نمی شه اول از بچه ها بخواه تا ما را خبر كنند .  بعد شروع كنیم .

بچه مرشد : خوب بچه ها شنیدید . حالا هر كس به قدر همتش این مرشد و
بچه مرشد رو كمك كنه .

دانش آموزان نشسته : چندتن حركت می كنند و تعدادی سكه در داخل كشكول مرشد می اندازند كه جمع تعداد سكه ها 12  تاست و سكه های زرد  7  تا و سكه های  سفید 5 تا خواهد بود .

مرشد : خوب بچه  مرشد مثل اینكه كافیه برویم سر اصل موضوع . ] با نگاه در داخل كشكول می گوید [ . بچه مرشد من داخل كشكول را كه نگاه كردم تعدادی از سكه ها سفید و تعدادی زرد بودند . همه را كه شمردم از تعداد انگشتان دو دست تو ، دو سكه بیشتر بود .هفت تا از سكه ها زرد هستند ، می خواهم ببینم می توانی بگوئی سكه های سفید چند تا هستند .

بچه مرشد : فهمیدم ] در حالیكه نگاه به انگشتان دو دست و سپس نگاه به انگشتان یك دست خود میكند [ میگوید فهمیدم اما اگر اجازه بدهی من یك شعر برای بچه ها می خوانم اگر اونا خوب گوش كنند می توانند از روی تعداد طوطی هایی كه من در باغ پسته دیدم به جمع سكه ها و از اتفاقاتی كه افتاده به تعداد بقیه سؤال شما پی ببرند .

مرشد : آفرین بچه مرشد  می دونستم آبروی مرشد را حفظ می كنی . بخوان بچه مرشد  .
] با صدای بلند [

رفتم به باغ پسته                                        دیدم 12 طوطی       

روی درخت نشسته                                       با عجله دویدم      

وقتی نزدیك رسیدم                                       دیدم  7  تا پریدند

 پرسیدم از طوطیا                                        بقیه ها چی شدند

گفتند وقتی دویدی                                       آنها خیلی ترسیدند      

                             پشت درخت پریدند

معلم : در این موقع از یكی از بچه ها می خواهد تا پای تابلو بیاید و تفریق مربوط به شعر را پای تخته بنویسد .                            5 =  7  -  12 

و سپس روبه مرشد می كند و می گوید : خوب آقا مرشد ، از شما ممنونیم  ، اما از شما می خواهیم تا برای بچه های كلاس ، یك شعر بخوانید اما این شعر یك شرط دارد آنهم اینكه باید شعری را بخوانی كه شكل آن جمع باشد كه نظیر تفریق بچه مرشد بشود .

مرشد : ما هم از شما كه ما را در جمع كلاس پذیرفتید تشكر می كنیم و چشم :

5  تـا  گنجشـك  خـستـه                   روی درخـت نـشـسته

نو كاشون  ببین  چه تیزه                    پاهاشون ببین چه ریزه

هفـت  تا  دیـگه  رسیدند                    كنـار شـون نـشـستـند

با هم میخواند آب بخورند                     بـالا بـرند تاب بخورند    

خداكنه شكارچی هیچ كدومه نبینه            انشاء ا... چشاش كور بشه هیچ كدومه نگیره

                                  12 =  7  +  5

 
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

آموزش جدول ضرب فقط با 36 عملیات

 آموزش جدول ضرب فقط با 36 عملیات
در كلاس ویژه دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری عاطفی پایه چهارم و پنجم ابتدایی محدوده سنی از 9 تا 12 سال متغیر است. آنان درمدرسه عادی درس می خوانند و گاهی اوقات در حد امكان از كلاس ویژه به كلاس عادی منتقل می شوند. این دانش آموزان از نظر توانایی یادگیری در سطوح متفاوتی هستند، یعنی از ناتوانی یادگیری شدید تا توانایی بالای یادگیری (تیز هوش) در آنان مشاهده می شود.
    این دانش آموزانِ دارایِ نیازهای ویژه خیلی زود مأیوس و دل سرد می شوند و نمی خواهند بار دیگر سعی كنند تا « جدول ضرب» دشوار را حفظ نمایند.
    این برنامه آسان 36 عمل ریاضی توسط نانسی مایرز طراحی شده است، او این برنامه را ده سال قبل به من آموزش داد. نكته شایان ذكر اینكه وی در آموزش دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری، 23 سال تجربه دارد، میزان موفقیت دانش آموزان در استفاده از این برنامه خارق العاده بوده است. من فقط روش اصولی تدریس عملیات ضرب را كه كاملاً ضروری می باشند بكار می برم. (نمودار را در زیر ملاحظه كنید).
    
    36 MULTYLICATION FACTS
    
 

    

در آموزش این برنامه تمام عملیات مربوط به یك ها و صفرها را حذف می كنم (در یك جلسه كوتاه تقویتی، عملیات صفر و یك برای مثال 0=1× 0 و 1=1× 1 را تدریس می كنم) در ضمن جدول ضرب ده تایی تدریس نمی كنم زیرا دانش آموزان در سال های اولیه یادگیری با شمارش ده تایی آن را فرا گرفته اند. (... و 30 و 20 و 10) وانگهی عملیات مشابه را (6=3×2 و 6=2×3) آموزش نمی دهم زیرا همان طور كه عملیات را بدون اعمال مشابه مرتب می كنید، با انجام عملیات كمتر هر سطر را به خاطر می سپارید، سرانجام جدول ضرب (عدد) نه را با یك عمل به پایان می رسانید. (یعنی در مجموع آموزش با 36 عمل انجام می گیرد) .
    ترفند این برنامه این است . همان طور كه عملیات را از یك طرف جدول به طرف دیگر انجام داده و پیش می روید در عین حال عملیات را از بالا به پایین تنظیم می كنید.
    زمانی كه دانش آموزان شروع به یادگیری جدول ضرب می كنند برگه حاوی 36 عملیات را روزانه به آنها می دهم تا پر كنند. تقریباً در هفته اول برگه جدول ضرب را همراه با پاسخ ها در اختیار دانش آموزان قرار می دهم تا خود را بیازمایند در صورت نیاز به برگه پاسخ مراجعه كنند. در واقع دانش آموزان قطعاً می توانند جدول ضرب را تا پایان هفته دوم به طور كامل پر كنند. سپس از این جدول برای تكمیل عملیات ضرب دو رقمی در یك رقمی استفاده می كنند. امسال یك شاگرد كلاس پنجم داشتم، كه سطح ریاضی او ضعیف بوده است.
    بدین ترتیب بعد از سه هفته او در ضرب اعداد سه رقمی در یك رقمی به حد كافی تسلط یافت. به طوری كه اكنون این دانش آموز پس از گذشت شش هفته می تواند ضرب اعداد سه رقمی در دو رقمی را انجام دهد و می خواهد تقسیم یاد بگیرد.
    پیشرفت این دانش آموز نسبت به شاگردانی كه در طول مدت تدریسم آموزش داده ام غیر معمول نیست. هنگامی كه جدول ضرب 100 عملیاتی را كه حفظ كردن آن معمولاً ضروری است به دانش آموزان نشان بدهید و سپس جدول ضرب 36 عملیاتی را نشان دهید درچهره آنان می توانید رغبت و تمایل یادگیری عملیات آسان تر را ببینید. میزان ناكامی كمتر می شود و دانش آموزان از هوش خود در یادگیری ریاضی متحیر می شوند.
    جون راس آمریكا، خبرنامه Annuntiatus

 
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 2 اردیبهشت 1390

یادگیران دیداری

یادگیران دیداری واژه ها را به تصاویر در مغز خود تبدیل می کنند،   و بر عکس 

 

 

http://fa.parsiteb.com/images/normall/maghz.jpg 

 

 یک مطالعه روان شناسی دانشگاه پنسیلوینیا با استفاده از فنآوری اف.ام.آر.آی. در اسکن مغز نشان داد که کسانی که خود را یادگیران تصویری می دانند، بر عکس یادگیران کلامی، تمایل دارند تا اطلاعاتی را که به صورت گفتاری به آنها ارایه شده است را به نمادهای ذهنی تصویری تبدیل نمایند.

هر اندازه فردی بیشتر خود را متکی به روش شناخت دیداری می دانست، به همان اندازه آن فرد بیشتر قشر بینایی مغز خود را در هنگام خواندن فعال می نمود.

بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد که بر عکس مطلب بالا هم صحت داشته باشد....

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twu.edu/dsc/labeled_diagram_human_brain.jpg

 

 

Visual Learners Convert Words to Pictures in the Brain and

Vice Versa, Says Psychology Study

 

ScienceDaily (Mar. 28, 2009) — A University of Pennsylvania psychology study, using functional magnetic resonance imaging technology to scan the brain, reveals that people who consider themselves visual learners, as opposed to verbal learners, have a tendency to convert linguistically presented information into a visual mental representation.

The more strongly an individual identified with the visual cognitive style, the more that individual activated the visual cortex when reading words.

The opposite also appears to be true from the study’s results.

Those participants who considered themselves verbal learners were found under fMRI to have brain activity in a region associated with phonological cognition when faced with a picture, suggesting they have a tendency to convert pictorial information into linguistic representations.

The study was recently presented at the 16th Annual Cognitive Neuroscience Society Meeting.

Future research based on the findings from this study may be able to determine whether cognitive styles are something one is predisposed to or can learn. Depending on the flexibility with which one can adopt a style, educators could cater to one style over another to improve learning.

It has long been thought that propensities for visual or verbal learning styles influence how children acquire knowledge successfully and how adults reason in every-day life; however, there was no empirical link to this hypothesis from cognitive neuroscience.

“Often, job applicants are required to offer opinion on whether they consider themselves visual or verbal learners,” Sharon Thompson-Schill, professor in the Department of Psychology and a member of Penn’s Center for Cognitive Neuroscience, said. “Some school districts even require students to wear buttons identifying themselves as visual or verbal learners. Until this study, however, there was no direct evidence linking these cognitive styles to specific neural systems in the brain.”

In the Penn study, visual and verbal cognitive styles were measured in 18 subjects by a self-report exam called the Verbalizer–Visualizer Questionnaire. The Wechsler Adult Intelligence Scale, a standard intelligence test used here to grade visual against verbal learning styles, then measured cognitive abilities. Participants subsequently participated in a functional magnetic resonance imaging experiment.

During the fMRI session, participants performed a novel psychological task, a more sophisticated version of the childhood board game Memory, involving both word-based and picture-based feature-matching conditions designed to permit the use of either a visual or a verbal processing style.

Results of the study demonstrated a pattern of activity in modality-specific areas of the brain that distinguished visual from verbal cognitive styles. The areas did correspond with prior knowledge of brain utilization. During word-based tasks, activity in a functionally defined brain region that responded to viewing pictorial stimuli, the fusiform gyrus, correlated with self-reported visualizer ratings on the VVQ test.

In contrast, activity in a phonologically related brain region, the supramarginal gyrus, correlated with the verbalizer dimension of the VVQ during the picture-based condition. These findings suggest that modality-specific cortical activity underlies processing in visual and verbal cognitive styles.

The study, appearing in the current issue of the Journal of Neuroscience, was conducted by Thompson-Schill and was led by post-doctoral fellow David Kraemer and co-authored by Lauren Rosenberg.

It was supported by a grant from the National Institutes of Health.


Adapted from materials provided by University of Pennsylvania

 

 

پژوهشکده علوم شناختی
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 2 اردیبهشت 1390

چگونه معلمی موفق شدم؟

(با اشتباهات دانش آموزان فورا"  برخورد تند نداشته باشید)

اشتباهات دانش آموران را فورا" اصلاح نکنیم

پژوهشها می گویند: اشتباهات مطلوب ومفیدند! بیشتر معلمان اشتباهات دانش آموزان را به چشم اموری ممنوعه می بینند و در مواجه با خطاهای آنان ( در نوشته هایشان، بر روی تخته، در کتابچه های تمرین، و یا در پاسخ های شفاهی) بلا فاصله دست به اصلاح آن می زنند.

جلو گیری از اشتباهات , باعث ایجاد ناراحتی در دانش آموز می شود , به طوری که او سعی می کند دیگر اشتباه را تکرار نکند. این نگرش به خطاها ، فشار زیادی بر دانش آموز وارد می کند بویژه که محدودیت زمانی نیز وجود داشته باشد. در یک پژوهش ، از تعدادی دانش آموز و معلم (n=38) خواسته شد که مسئله زیر را در مدت دو دقیقه حل کنند و پاسخ را بنویسند : «مردی یک چاقوی جیبی را به قیمت 60 تومان خرید.او اسکناسی 100تومانی پرداخت صاحب مغازه به مقدار کافی خُرد نداشت، به مغازه همسایه رفت ، اسکناس را خرد کرد و 40تومان به خریدار برگرداند. وقتی مشتری از مغازه رفت ، صاحب مغازه همسایه آمد و گفت: «اسکناسی که به من دادی تقلبی بود باید 100تومانی مرا برگردانی !» صاحب مغازه نیز فوراً یک 100 تومانی واقعی به او برگرداند. اگر صاحب مغازه چاقوی جییبی رابه قیمت 50 تومان خریده باشد و اگر ضرر ناشی از گذشت زمان را هم به حساب نیاوریم، او چه قدر ضرر کرده است ؟»

 

9         12           7               5       تعداد معلمان

پاسخ معلمان

هیچ    190ت      150ت      100ت         پاسخ 

 

 

 

 www.zibaweb.com

 

جالب است بدانید که توزیع پاسخ های معلمان ، دقیقاً معادل توزیع پاسخ های دانش آموزان بود! دلائلی که معلمان برای اشتباه خود آوردند از این قرار است: فشار زمان، احساس این که تحت کنترل هستند ،حضور در جمع و کمبود تمرکز.

 

مطالعه ای که بنگرت- دراونز،کولیک،کولیک ودمرگان در 1991انجام دادند،نشان دادکه،بازخورد ،وقتی بیشترین تأثیر را داردکه به شیوه ای تشویقی وتقویت کننده ارائه شود و دانش آموزان نیز به درستی در جهت تغییر دادن پاسخ هایشان به سمت پاسخ های صحیح هدایت شوند.

انجمن ملی معلمان ریاضی( NCTM ) در استانداردهای ارتباطی خود بیان می کند که دانش آموزان باید :«در ارتباط با همسالان،معلم وسایرین تفکر ریاضی خود رامبادله کنند» و «تفکر ریاضی وراهبردهای سایرین را تجزیه وتحلیل وارزیابی کنند» معلمانی که دانش آموزان را به همیاری تشویق می کنند، کلاسهایی مملو از دانش آموزان مشتاق به مشارکت خواهند داشت. برای ایجاد و به دنبال آن ، حمایت از چنین محیط      یاد گیری سالمی، معلمان باید با «پاسخ های نادرستِ» دانش آموزان،  به شیوه ای اندیشمندانه و مؤثر برخورد کنند. بازخوردی که معلم به دانش آموز می دهد ، عاملی اساسی در فرایند یادگیری اوست. بازخورد باید متمرکز بر این باشد که چگونه یک دانش آموز به یک پاسخ دست یافته است. البته این بدان معنا نیست که معلم باید روی پاسخ های نادرست، زیاد بحث کند، بلکه منظور این است که باید تفکر « درست»ی که دانش آموز برای رسیدن به یک پاسخ به کار گرفته است ، برجسته کند وبه آن ارج نهد.

تقریباً در تمام پاسخ ها، نکات ارزشمندی وجود دارد و معلمان باید در هر پاسخ، در جستجوی یافتن نکته ی جالب و ارزشمند آن باشند.

لازم به ذکر است که توجه اضافی معلم به پاسخ نادرست دانش آموز، نباید به درازا بکشد؛ چرا که ممکن است دانش آموز، چنین برخوردی را توهین تلقی کند و این امر، مانع از ایجاد محط مناسب شود؛ محیطی که در آن دانش آموزان به داوطلب شدن، تلاش برای آزمودن راهبردهای جایگزین، یا ریسک کردن تشوق شوند.

 

کاربردهای این استراتژی در کلاس

تقریباً همه دانش آموزان، در غالب درسها، دچار نوعی اضطراب می شوند.بنابراین، معلم در برخورد با اشتباهات ناشی از اضطراب، باید آگاهانه عمل کند.این بدان معنی است که عکس العمل معلم، باید در حدّ کمکی جزیی بروز کند تا در نتیجه، دانش آموز بتواند تا حدودی مسأله را حل کند و به میزانی از تجربه موفقیت دست یابد. به علاوه می توان به صورتی خلاق از اشتباهات استفاده کرد؛ مثلاًشما می توانید متنی اشتباه  ( یا آزمونی حل شده) را به دانش آموزان ارائه دهید تا خودشان آن راتصحیح کنند، یا در یک آزمون تستی چند گزینه ای، گزینه ی نادرست را به عنوان پاسخ معرفی کنید.میزان هیجان ناشی از اشتباه در دانش آموزان، بستگی به عکس العمل معلم دارد. عموماً عکس العمل معلمان در سطوح متفاوتی بروز می کند. نخستین سطح آگاه کردن دانش آموز از اشتباهی است که مرتکب شده است. در سطوح بعدی، معلم با شیوه های متفاوتی، تا حدودی کمک متناسب را ارائه می کند. بازخورد معلم نیز می تواند به اشکال مختلفی ، _ از برخورد توهین آمیز تا برخوردی بی تفاوت و در نهایت به صورت تشویق _ بروز و ظهور یابد.

 

مثالهایی از برخورد توهین آمیز با فردی که دچار اشتباه شده است:

*پرت وپلا نوشتی ،بیشتر دقت کن!

*یه ذره این کله رو به کار بنداز.جوابت مزخرفه!

*چه جواب های چرندی!

*اصلاً تو دهنت را که باز می کنی ،فقط چرت وپرت بیرون می ریزه!

مثالهایی از برخورد خنثی با اشتباهات،بدون ارزش گذاری :

*درست نیست.

*اشتباه حل کردی!

*ظاهراً اشتباهی شده .

مثالهایی از برخورد مثبت ومشوق با کسی که اشتباه کرده است:

*تقریباً درسته دوباره سعی کن.

*ایده ی خوبیه،اما متاسفانه ،جهت درستی را دنبال نکردی!

*متاسفانه نادرسته! اما اگر به فکر کردن درباره ی مسأله ادامه بدهی ،قطعاً به جواب درست می رسی.

 

استفاده ی خلاق از اشتباهات

اشتباهات می توانند برای آشکار کردن روشهای نادرست تفکر به کار روند. بنابرین سعی کنید مسائلی را مطرح کنید که پاسخ های قابل قبول متعددی دارند، سپس در مورد راه حل های گوناگون ارائه شده، استدلال و روی آنها بحث کنید.( نمودار 1)

 

پاسخ به سوال

نمودار 1

 

 

پاسخ 1

 

پاسخ 2

 

 

پاسخ 3

چرا پاسخ 1و2و3 صحیح است؟

چرا پاسخ 1و2و3 غلط است؟

 

می توان بحث و گفتگو درباره ی چگونگی حل مسأله را به گروه های دانش آموزان واگذار کرد.مسائلی که پاسخ های قابل قبول متعددی دارند، خیلی نادر هستند.اگر دانش آموزان پاسخ صحیح را بدانند، این امکان نیز وجود دارد که حل اشتباه مسأله به آنها داده شود، سپس دانش آموزان اشتباه را تجزیه و تحلیل کنند.(نمودار 2)

 

نمودار 2

پاسخ به سوال

پ. 1 نادرست

پ. 2 نادرست

چرا پاسخ 1 نادرست است؟ چه طور می توان پاسخ نادرست را بیان کرد؟

روش نادرست تفکر چه بوده است؟به چه نکاتی توجه نشده است؟

نکات احتیاطی و دام های ممکن

منتظر نشوید دانش آموزان اشتباه کنند تا پس از آن،  از خطا ها به طور خلاق استفاده کنید! توصیه می شود، به دانش آموزان مسائلی بدهید که احتمال ارتکاب خطا در آنها بیشتر باشد. در این صورت می توانید به دانش آموزان یاد دهید که خطا ها را تجزیه و تحلیل کنند و آنها را در جهت بهبود عملکرد آینده خود به کار برند. اگر منتطر بمانید تا از یکی از چندین اشتباهی که ممکن است تصادفاً رخ دهد، استفاده کنید، ممکن است دانش آموزان شرح و توضیحاتی را که به دنبال بروز اشتباه ارائه می دهید، به عنوان توهین به دانش آموزی که خطا کرده، تلقی کنند؛ یا این توضیحات را موجب دست پاچگی او بدانند. در نهایت امکان دارد شما فرصت طلایی و فوق العاده سودمندی را که می شد از تجزیه و تحلیل خطاها بدست آورید، به راحتی از دست بدهید. مترجم: سیده فاطمه شبیری از تهران

http://www.m-abtahy.com/منبع:رشد معلم

 ************************

21 اصل برای یک معلم خوب ، باید هر دانش آموز احساس آرامش و دلبستگی به كلاس داشته باشد .


1- برخورداری از سلامت جسمانی : معلم باید هم از سلامت جسمانی و هم از سلامت روانی برخوردار باشد . تا قادر به ایفای نقشهای مختلف خود باشد .
2- توانایی در شناخت دانش آموزان و صمیمی شدن با آنها .
3- توانایی در مشاركت دادن دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری : معلم خوب معلمی است كه با استفاده از شیوه های گوناگون و در موقعیتهای مختلف دانش آموزان را فعالانه با مطالب آموزشی و موقعیتهای یادگیری درگیر نماید .
4- توانایی در استفاده از شیوه های مناسب تدریس .
5- رعایت اصول ارائه مطالب به دانش آموزان : باید با رعایت اصول و ترتیبی انجام شود تا یادگیری را سهل تر و پایدارتر كند به عنوان مثال : الگوی زیر مناسب است ; مطلع كردن دانش آموز از اهداف آموزشی ، ایجاد انگیزه و جلب توجه یادگیرنده ، یادآوری مطالب قبلی مربوط به درس جدید ، ایجاد شرایط مناسب برای تدریس ، رعایت سلسله مراتب دروس از ساده به دشوار و هداست بحث در كلاس .
6- استفاده از وسایل و امكانات كمك آموزشی : در صورتی كه حواس مختلف انسان برای یادگیری استفاده شود ، مسلما" یادگیری راحت تر و عمیق تر صورت می گیرد .
7- ارزشیابی مستمر از دانش آموزان : معلمی موفق است كه همواره میزان یادگیری دانش آمزوان را مورد ارزشیابی قرار دهد ، تا بتواند روشها و برخوردهای خود را اصلاح كند .
8- انعطاف پذیری
9 - با ثبات بودن : رفتار معلم باید دارای وضوح و روشنی باشد ، زیرا قابل اعتماد و اتكا بودن معلم به قابل پیش بینی بودن رفتار او بستگی دارد .
10 - منطقی بودن
11- خلوص و یك رنگی و تبعیض نگذاشتن بین دانش آموزان .
12- بردباری و خلوص .
13- توانایی گوش دادن به گفتار دانش آموزان .
14- طرد نكردن دانش آموزان و القاب ندادن به آنها .
15- وارد نشدن به حریم شخصی دانش آموزان : بسیاری از دانش آموزان از اینكه با اصرار معلم ، مسائل شخصی خود و خانوادگی شان را افشا كنند ، دچار احساس ناراحتی و گناه می شوند . از این رو معلم در صورت تمایل دانش آموزان به شیوه محتاطانه ای باید به دانش آموزان نزدیك شود .
16- استفاده نكردن از تنبیه های لفظی
17- توانایی ایجاد روابط صمیمانه با والدین www.zibaweb.com
18- كاهش سطح ناكامی و بدرفتاری : معلم باید در زمانی كه دانش آموز دچار ناكامی در زمینه تحصیلی و یا ارتباطی می وشد ، به او یاری رساند و از شدت هیجانات منفی و سوء رفتاری وی بكاهد .
19- امكان انتخاب و ابراز وجود به دانش آموزان
20 -تشویق دانش آموزان به برنامه ریزی و پذیرش مستولیت تحصیلی : معلم خوب معلمی است كه دانش آموزان را به برنامه ریزی ، برای انجام تكالیف و وظایف خود تشویق كند تا از این طریق احساس كفایت و توانمندی در وی ایجاد شود .
21- برقراری نظم و انضباط در كلاس :
از جمله نشانه های معلم موفق این است كه ، بتواند نظم و انضباطی منطقی را در كلاس حكفرما كند و صرفا" به ارائه درس توجه نداشته باشد . البته منظور ساكت و آرام بودن و گوش دادن به حرفهای معلم نیست . زیرا جو كلاس باید متنوع و دوست داشتنی باشد به طوری كه هر دانش آموز احساس آرامش و دلبستگی به كلاس داشته باشد .

http://mahantaban.javanblog.com/
00000000000000000000

چطور در کلاس ، معلمی کارآمد  باشیم؟(20 ویژگی معلم اثر بخش)

معلم کارآمد و اثربخش فردی است که علاوه بردانسته‌های علمی، توانایی مدیریت کلاس درس خود را داشته باشد و با توجه به موقعیت و ویژگیهای دانش‌آموزان شیوه مدیریتی متناسب با آن را انتخاب می‌کند.
در بعضی از مواقع شرایط کلاس ایجاب می‌کند جوی دوستانه و صمیمی حاکم شود و در زمان دیگر اقتدار معلم و سخت‌گیری‌های او زمینه مناسب برای پر بار بودن کلاس خواهد بود.
معلم با ذکاوت و توانمند در عین حالی که در كلاس جوی آرام فراهم می‌کند در جهت رسیدن به هدفهای آموزشی خود گام موثری بر‌ می‌دارد و رعایت نکات زیر می‌تواند در كارآمدی ‌او موثر باشد.
1. قبل از شروع كلاس هدف خود را از ارائه محتوی درس مشخص ‌سازید.
2. با یک‌ برنامه‌ریزی دقیق و داشتن طرح درس مناسب وارد کلاس شوید.
3. دانش آموزان را از هدف آموزشی خود آگاه سازید.
4. از دانسته‌های دانش‌آموزان خود نسبت به محتوای آماده برای تدریس آگاه شوید و متناسب با آن تدریس خود را شروع کند.
5. در هنگام ارائه مطالب از مباحث جذاب و علمی جهت تفهیم مفاهیم استفاده کند.
6. شیوه تدریس خود را متناسب با محتوای مورد نظر انتخاب کنید و از یک روش تکراری استفاده نکنید.
7. در هنگام تدریس با صدای یکنواحت صحبت نکنید و با دانش آموزان تماس چشمی برقرار کنید.
8. هنگام تدریس از دانش آموزان سوالاتی جهت کنترل و جلوگیری از حواس پرتی آنها بپرسید.
9. به شرایط فیزیکی کلاس از نظر( نور، صدا، گرما، چینش صندلی‌ها، ...) توجه كنید و محیطی مناسب و جذاب و درعین حال آرام فراهم کنید.
10. رفتارهای مطلوب را در جمع تشویق كنید ولی بیش از اندازه به آن رفتار تاکید نکنید. نوع تشویق را براساس نوع رفتار، سن، ...انتخاب کنید و آن را بلافاصله بعد از رفتار درست ارائه دهید.
11. در برخورد با رفتارهای نامطلوب در ابتدا به دنبال علت بگردید و سپس در تنهایی به دانش‌آموز تذکر دهید و در صورت تکرار از تنبیه‌های متناسب با عمل او استفاده کنید.
12. به تمام دانش‌آموزان به‌طور یکسان توجه كنید. آنها به اسم كوچك در سرکلاس صدا بزنید و با آنها ارتباط برقرار کنید.
13. تکالیفی جهت تمرین مطالب، متناسب با محتوای ارائه شده و شکوفا کردن حس خلاقیت در آنها ارائه دهید.
14. دانش‌آموزان را به فعالیتهای گروهی ترغیب كنید و یک روحیه رقابتی مثبت بین آنها به وجود آورید.
15. به نظرات دانش آموزان و مشکلات آنها با دقت تمام و درکمال صبر گوش فرا دهید و بعد راهنمایی‌های لازم را انجام دهید.
16. یک الگوی مناسب گفتاری، کرداری، برای دانش‌آموزان ایجاد كنید.
17. به نقاط قوت و ضعف آنها آگاهی پیدا كنید و در جهت رسیدن به خود شکوفایی، آنها را یاری کنید.
18. میزان یادگیری دانش‌آموزان را بر اساس محتوای ارائه شده در کلاس ارزیابی كنید.
19. علاقه خود را به دانش‌آموزان نشان دهید و از آنها حمایت كنید.www.zibaweb.com
20. شرایط  بحث و گفتگو رافراهم آورید و از بیراهه كشیده شدن بحث جلوگیری كنید.
و در این صورت است كه هرچه كلاس درسی دوست‌داشتنی‌تر و جذابتر باشد، انگیزه دانش آموزان برای یادگیری بیشتر خواهد بود.
*كارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی،بهارك طالب‌لو  به نقل از سایت همشهری
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 2 اردیبهشت 1390

انشا پنجم ابتدایی نوبت اول (ارزشیابی توصیفی)

انشا پنجم ابتدایی نوبت اول (ارزشیابی توصیفی)


1

جمله ی زیر را ادامه دهید . چیزی به غروب آفتاب نمانده بودکه .... ...........................................      .......................................................................................................................................

درحد

انتظار
نزدیک

به حد

نتظار

 

نیازبه

تلاش

بیشتر

2

از زبان یک دکتر 4 جمله بنویسید وآنرا معرّفی کنید.

.........................................................................           

...........................................................................       

 

 

 
 

 

 

 

3

با استفاده از کلمات زیر یک متن کوتاه خنده دار بنویسید .

امید- کفش شکلات -  میخ برف  -   عید   و  تپلی

..............................................................................................

..................................................................................................

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4

 کلمه ی « در »  را در سه جمله به کار ببرید که در هر جمله معنای متفاوتی داشته باشد .

1-     ...................................................................................

2-   ................................................................................

      3-................................................................................

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5

نهاد وگزاره را درجمله های زیر مشخص کنید.

 من پدر ومادرم را دوست دارم.                    

ام زمان(عج) روزی شادی وآرامش را به جهان خواهد بخشید.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6

 برای تصویر  2جمله بنویسید.

                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

7

متن زیر را با دقّت بخوانید و کلمه های مخالف کلمات خواسته شده را از متن پیدا کنید و داخل کمانک بنویسید.   

هلاکوخان مغول برای نابودکردن  مخالفان خودبه ایران حمله کرد.باردیگرنگرانی

 واندوه،قلب مردم ایران رادرهم فشرد.  خواجه ،کار خویش راباحرکتی زیرکانه

 آغاز کرد. اماتهیّه پول کاردشواری بود. و...

بی تدبیر (             )      پایان (                   )              آسان (                  )

آبادکردن  (             )   موافقان (                 )               شادی(                  )

درحد

انتظار

نزدیک

به حد

نتظار

 

نیازبه

تلاش

بیشتر

8

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و در مورد آن انشایی بنویسید.

 الف – آن چه درباره ی ما محرم و امام حسین (علیه السّلام)  می دانید بنویسید  .

ب – یک مصاحبه ی خیالی با یکی از بزرگانی که در کتاب بخوانیم با او آشنا شده ایدرا بنویسید .

..........................................................................................................................                     ............................................................................................................                                .                         .................................................................................................                              .                                   .....................................................................

........................................................................

...................................................................................

......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر نهایی  معلم        درحدانتظار                         نزدیک به حد نتظار                 نیازبه تلاش بیشتر

 

                              خدا  نگهدارتان باشد
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 2 اردیبهشت 1390

کارنامه ی توصیفی درس هنر دوره ی ابتدایی

کارنامه ی توصیفی درس هنر که درپایان هرنوبت تکمیل می شود


کارنامه ی توصیفی درس هنر دوره ی ابتدایی

سازمان آموزش وپرورش استان :                         ناحیه/ منطقه :                                  سال تحصیلی :

کد مدرسه :            نام مدرسه :             شماره ی صفحه ی امتحانات :                 شماره ی ردیف دانش آموز :

 

ردیف

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

درحد

انتظار

نزدیک به حد انتظار

نیاز به تلاش

 بیشتر

درحد

انتظار

نزدیک به حد

 انتظار

نیاز به تلاش

 بیشتر

1

نقاشی

 

 

 

 

 

 

2

کاردستی

 

 

 

 

 

 

3

تربیت شنوایی

 

 

 

 

 

 

4

قصه

 

 

 

 

 

 

5

نمایش

 

 

 

 

 

 

6

مهارت های فرایندی

 

 

 

 

 

 

نظرمعلم در نوبت اول :

 

نام و امضای معلم                                                مهر و امضای مدیر مدرسه

 

نظر معلم در نوبت دوم :

 

 

 

نام و امضای معلم                                     مهر وامضای مدیر مدرسه

 
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 2 اردیبهشت 1390

چطور معلمی کارآمد در کلاس باشیم؟

 معلم کارآمد و اثربخش فردی است که علاوه بردانسته‌های علمی، توانایی مدیریت کلاس درس خود را داشته باشد و با توجه به موقعیت و ویژگیهای دانش‌آموزان شیوه مدیریتی متناسب با آن را انتخاب می‌کند. در بعضی از مواقع شرایط کلاس ایجاب می‌کند جوی دوستانه و صمیمی حاکم شود و در زمان دیگر اقتدار معلم و سخت‌گیری‌های او زمینه مناسب برای پر بار بودن کلاس خواهد بود. معلم با ذکاوت و توانمند در عین حالی که در كلاس جوی آرام فراهم می‌کند در جهت رسیدن به هدفهای آموزشی خود گام موثری بر‌ می‌دارد و رعایت نکات زیر می‌تواند در كارآمدی ‌او موثر باشد.

 1. قبل از شروع كلاس هدف خود را از ارائه محتوی درس مشخص ‌سازید.

 2. با یک‌ برنامه‌ریزی دقیق و داشتن طرح درس مناسب وارد کلاس شوید.

 3. دانش آموزان را از هدف آموزشی خود آگاه سازید.

 4. از دانسته‌های دانش‌آموزان خود نسبت به محتوای آماده برای تدریس آگاه شوید و متناسب با آن تدریس خود را شروع کند.

 5. در هنگام ارائه مطالب از مباحث جذاب و علمی جهت تفهیم مفاهیم استفاده کند.

 6. شیوه تدریس خود را متناسب با محتوای مورد نظر انتخاب کنید و از یک روش تکراری استفاده نکنید.

 7. در هنگام تدریس با صدای یکنواحت صحبت نکنید و با دانش آموزان تماس چشمی برقرار کنید.

 8. هنگام تدریس از دانش آموزان سوالاتی جهت کنترل و جلوگیری از حواس پرتی آنها بپرسید.

 9. به شرایط فیزیکی کلاس از نظر( نور، صدا، گرما، چینش صندلی‌ها، ...) توجه كنید و محیطی مناسب و جذاب و درعین حال آرام فراهم کنید.

 10. رفتارهای مطلوب را در جمع تشویق كنید ولی بیش از اندازه به آن رفتار تاکید نکنید. نوع تشویق را براساس نوع رفتار، سن، ...انتخاب کنید و آن را بلافاصله بعد از رفتار درست ارائه دهید.

 11. در برخورد با رفتارهای نامطلوب در ابتدا به دنبال علت بگردید و سپس در تنهایی به دانش‌آموز تذکر دهید و در صورت تکرار از تنبیه‌های متناسب با عمل او استفاده کنید.

 12. به تمام دانش‌آموزان به‌طور یکسان توجه كنید. آنها به اسم كوچك در سرکلاس صدا بزنید و با آنها ارتباط برقرار کنید.

 13. تکالیفی جهت تمرین مطالب، متناسب با محتوای ارائه شده و شکوفا کردن حس خلاقیت در آنها ارائه دهید.

 14. دانش‌آموزان را به فعالیتهای گروهی ترغیب كنید و یک روحیه رقابتی مثبت بین آنها به وجود آورید.

 15. به نظرات دانش آموزان و مشکلات آنها با دقت تمام و درکمال صبر گوش فرا دهید و بعد راهنمایی‌های لازم را انجام دهید.

 16. یک الگوی مناسب گفتاری، کرداری، برای دانش‌آموزان ایجاد كنید.

 17. به نقاط قوت و ضعف آنها آگاهی پیدا كنید و در جهت رسیدن به خود شکوفایی، آنها را یاری کنید.

 18. میزان یادگیری دانش‌آموزان را بر اساس محتوای ارائه شده در کلاس ارزیابی كنید.

 19. علاقه خود را به دانش‌آموزان نشان دهید و از آنها حمایت كنید.

 20. شرایط را بحث و گفتگو فراهم آورید و از بیراهه كشیده شدن بحث جلوگیری كنید.

 

و در این صورت است كه هرچه كلاس درسی دوست‌داشتنی‌تر و جذابتر باشد، انگیزه دانش آموزان برای یادگیری بیشتر خواهد بود.
طبقه بندی: آموزش و پرورش ابتدایی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر دوستان ارجمند در مورد این مطالب چیست در صورتی که نظرتان گزینه ضعیف است چه پیشنهادی دارید

پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic