فرهنگستان
وقتی دردی آزارت نمیدهد نمیتوانی دست به قلم ببری!چون وظیفه هر قلمی دردمندانه نوشتن است نه نوشتن!

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 15 فروردین 1392
There moments in life when you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید


When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don't see the one which has been opened for us

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم


Don't go for looks; they can deceive
Don't go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداندDream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do

هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه میخواهیMay you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy

خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشیThe happiest of people don't necessarily
Have the best of everything
They just make the most of
Everything that comes along their way

شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیردThe brightest future will always be based on a forgotten past
You can't go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنیWhen you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می کنند


There moments in life when you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real
گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید
When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don't see the one which has been opened for us
وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم
Don't go for looks; they can deceive
Don't go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile
به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند
Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do
هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه میخواهی
May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy
خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی
The happiest of people don't necessarily
Have the best of everything
They just make the most of
Everything that comes along their way
شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد
The brightest future will always be based on a forgotten past
You can't go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches
همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی
When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying
وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می کنند
Please send this message to those people Who mean something to you (I JUST DID)
 To those who have touched your life in one way
 
or another To those who make you smile when you really need it
 
 To those who make you see the Brighter side of things when you are really down
 
 To those whose friendship you appreciate
To those who are so meaningful in your life
(لطفاً این پیام را به کسانی بفرست که برایت ارزشی دارند (همان طور که من این کار را کردم
 
به کسانی که به طرق مختلف در زندگیت تأثیر داشته اند
 
 به کسانی که وقتی نیاز داشتی لبخند به لبانت نشاندند
 به آنهایی که وقتی واقعاً ناامید بودی دریچه های نور را نشانت دادند
 به کسانی که به دوستی با آنها ارج می گذاری
 و به آنهایی که در زندگیت بسیار پرمعنا هستند
 
Don't count the years, count the memories
...سالها را نشمار، خاطرات را بشمار
طبقه بندی: علمی،  پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 15 فروردین 1392
 1 – روحیه ی پرسشگری دارند.
2 – خود نقد پذیرند.
3 – داوری و قضاوت آن ها به دور از تعصب و لجبازی است.
4 – هر چیزی را به سادگی و بدون تفکر ، نه می پذیرند و نه رد می کنند.
5 – از منابع مختلف اطلاعات مناسب و دقیقی درباره موضوع مورد نقد به دست می آورند.
6 – نسبت به مسایل دید وسیع و دقیقی دارند.
7 – به جنبه های مثبت و منفی مسئله توجه داشته و یکسونگر نیستند.
8 – قدرت تجزیه و تحلیل و استنتاج موضوعات مختلف را دارند.
9 – با ذهن باز و متفکرانه نسبت به مسایل اظهار نظر می کنند.
10 – معمولاً قدرت تشخیص درست از نادرست را دارند.
11 – گوینده ای متفکر و منطقی و شنونده ای فعال هستند.
12 – در حین این که کل موضوع را در نظر می گیرند، به جزئیات نیز توجه می کنند.
13 – به این مسئله واقفند که ممکن است حرف یا راه حل دیگران یا خودشان همیشه درست نباشد.
14 – چون به عاقبت کار می اندیشند، معمولاً فریب وعده های دیگران را نمی خورند.
15 – معمولاً به راحتی جذب گروه ها و افراد نمی شوند.

طبقه بندی: علمی،  پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده


 وظایف و کار کرد های خانواده

1-                   کانون مهر و الفت.

2-                   تنظیم روابط جنسی و جواب نیازهای جنسی زن و مرد.

3-                   تولید مثل.

4-                   پرورش شخصیت کودکان خانواده.

5-                   انتقال مواریث مذهبی و فرهنگی به نسل بعدی.

6-                   جامعه پذیری (فرهنگ پذیری ) یا اجتماعی کردن کودکان خانواده .

7-                   ایجاد احساس امنیت برای همه‌ی اعضای خانواده و حمایت از آنها .

8-                   کارکرد عاطفی؛ یعنی، توسعه رفتارهای عاطفی خود و فرزندان خانواده.

9-                   تعیین پایگاه اجتماعی (جواب به نیاز عضویت های اعضاء خانواده) .

10-             کسب احترام برای اعضاء خانواده

11-             کارکرد اقتصادی، کار ، تولید، مصرف و پس انداز (سام آرام    1375)

 

دیدگاه‌های نظری در باره خانواده

آنتونی گیدنز، معتقد است؛ رهیافت های نظری متفاوت و متعارضی برای مطالعه خانواده در پیش گرفته شده است تا جایی که بسیاری از دیدگاه‌هایی که تا همین چند دهه‌ی پیش، پذیرفته می‌شدند اکنون در پرتو پژوهش های جدید و دگرگونی های مهم دنیای اجتماعی، چندان متقاعد کننده نیستند.

 

الف)  نظریه کارکرد گرایی

کارکرد گرایان بر خانواده به منزله نهاد بنیادین جامعه تاکید داشته اند؛ به ویژه بر نقش خانواده در اجتماعی شدن کودکان، دیدگاه کارکرد گرا، جامعه را هم چون مجموعه ای از نهادهای اجتماعی می بیند که کارکرد های معینی برای تضمین تداوم و وفاق جامعه دارند.

طبق این دیدگاه خانواده وظایف مهمی را به انجام می رساند که جزو نیازهای اساسی جامعه هستند و به بقای نظم اجتماعی کمک می کنند. از نظر جامعه شناس آمریکایی "تالکوت پارسونز"  دو کارکرد اصلی خانواده عبارتنداز:  اجتماعی شدن اولیه و تثبیت شخصیت[1]، اجتماعی شدن، اولین فرآیندی است که کودکان هنجارهای فرهنگی جامعه ای را می آموزند که در آن به دنیا آمده اند و تثبیت شخصیت[2] به معنای نقشی است که خانواده با کمک و حمایت عاطفی از اعضای بزرگسال خود بر عهده دارد .

پارسونز خانواده هسته ای را مناسب ترین و کارآمدترین نوع خانواده برای پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ی صنعتی می دانست، در واقع تخصصی شدن نقش ها در خانواده‌ی هسته ای، مستلزم این بود که شوهر به عنوان نان آور نقش ابزاری را بر عهده بگیرد و زن نقش احساسی و عاطفی داخل خانه را قبول کند.

به هر روی این دیدگاه گرچه در زمان خود قابل قبول به نظر می رسید اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در جوامع می توان چنین گفت که این نظریه در حال حاضر نارسا است. (گیدنز 1386 )

 

ب)  نظریه‌ی فمنیستی

دیدگاه های فمنیستی تقریباً از دهه  1960 شکل گرفته و به ارائه نظریاتی نو پرداخته اند، خانواده را از منظر دیگری مورد بررسی قرار داده اند. فمنیست ها، بیشتر به مطالعه‌ی نابرابری های موجود در بسیاری از حوزه های زندگی خانوادگی پرداخته اند از جمله نابرابری های موجود در تقسیم کار خانگی، روابط نابرابر قدرت و فعالیت های مراقبتی و تیمارداری.

در واقع دیدگاه فمنیسمی با به چالش کشیدن تصویر خانواده به منزله‌ی قلمرویی هماهنگ و برابر تاثیری بزرگ بر جامعه شناسی گذاشته است تا جایی که طی دهه های هفتاد و هشتاد دیدگاه‌های فمنیستی بر اکثر مباحث و پژوهش های مربوط به خانواده، غلبه داشت، فمنیست موفق شد توجه همگان را به سمت درون خانواده ها و بررسی تجربه‌ی زنان در قلمرو خانه معطوف گرداند، خصوصاً دیدگاه‌های فمنیست رادیکال که بیشتر به نظام پدر سالاری و سلطه نظام مند مردان بر زنان پرداخته بود.

اما از آنجایی که مطالعات فمنیستی در باره‌ی خانواده غالباً روی مسائل خاصی در محدوده‌ی خانگی متمرکز می شوند؛ روندها و تاثیرهای عظیم تری را که در خارج از خانه رخ می دهند کمتر منعکس       می کنند. در سال‌های اخیر مفسران محافظه کار ادعا کرده اند که خشونت در خانواده آن طور که فمنیست ها می گویند به قدرت مرد پدر سالار، مربوط نمی شود، بلکه ناشی از اختلال کارکردی خانواده هاست. خشونت علیه زنان انعکاسی از بحران رو به رشد خانواده و کمرنگ شدن ضوابط اخلاقی است آنها شواهد مربوط به نادر بودن خشونت زنان علیه مردان را زیر سئوال می بردند، زیرا که مردان کمتر از زنان تمایل دارند که خشونت همسران شان را علیه خود به پلیس گزارش دهند. (چاوشیان   1386)

همان‌گونه که آنتونی گیدنز ذکر نموده و در بحث تعریف ازدواج نیز شاهد بودیم  بسیاری از دیدگاه‌های جامعه شناسان و صاحب نظران در خصوص خانواده و مسائل مربوط به آن در دوران کنونی نارسا و منسوخ می نماید و طبیعی است که هر یک، از جهاتی مورد انتقاد صاحب نظران قرار گیرند که از جمله آنها   دیدگاه‌های فمنیستی که مورد نقد فراوان قرار گرفته است و به حدی رسیده که  گروه‌های فمنیستی یکدیگر را  نیز نقد نموده اند.

 

تغییر الگوهای خانواده در ایران و جهان

انواع گوناگون از شکل‌های خانواده در جوامع مختلف در سراسر جهان به جای مانده است. در برخی نواحی، مانند مناطق دور دست آسیا، آفریقا یا قبایل ساکن در جزایر اقیانوس آرام شکل‌های سنتی خانواده شامل: خانواده های گسترده، کلان‌ها، و چند همسری چندان تغییری نکرده اند. اما در بیشتر کشورهای  پیشرفته و حتی جهان سوم، تغییرهای گسترده ای در حال وقوع است. منشأ این تغییرها پیچیده است، اما چند عامل را می توان به عنوان عوامل ویژه در ایجاد این دگرگونی‌ها، برگزید؛ این عوامل، در درجه‌ی اول همانند دوره های پیشین در غرب، شامل تأثیر صنعت و زندگی شهری امروزی بر خانواده است. به طور کلی این تغییرات، حرکتی جهانی به سوی تفوق خانواده هسته ای، ایجاد می کنند و نظام‌های خانواده‌ی گسترده و انواع دیگر گروه‌های خویشاوندی را از هم می پاشند. فقط ترکیب خانواده و خانوار نیست که دچار تغییر شده است چیزی که به همان اندازه اهمیت دارد تغییر توقعات و انتظار های مردم از روابط و مناسبات خویش با دیگران است. این دگرگونی ها فقط به کشور های صنعتی محدود نمی شود بلکه این تغییرات در کشورهای آسیایی و کشور های در حال توسعه نیز  به وضوح دیده می شود. از جمله این کشور ها چین است که نه تنها طلاق بلکه هم بالینی نیز در آن رواج بیشتری یافته است.

همان‌گونه که خانواده درگذر تاریخ اشکال متنوعی را در هر جامعه ای به خود گرفته و از خانواده های گسترده، پدرتباری، پدرسری، مادرتباری، مادرسری و ... صحبت به میان می آید، ازدواج و همسر گزینی نیز شیوه های گوناگونی در هر نقطه از جهان و در ایران داشته است. هر چند بسیاری از انواع خانواده ها و شیوه های ازدواج و همسر گزینی در کشور ما از بین رفته و یا رواج خود را از دست داده است، اما در جای جای این کشور پهناور می توان آثاری از قدیمی ترین انواع آنها را پیدا نمود. آنچه مسلم است ، هم چنان ‌که نهاد خانواده در ایران تغییرات اساسی به خود دیده است، ازدواج و همسرگزینی نیز تحول بنیادی پیدانموده است. شهلا اعزازی دراین مورد چنین می نویسد:  «در دوران قبل، همسر گزینی به شدّت تحت فشار اجتماعی بود. انتخاب همسر نه بر اساس میل و علاقۀ دو طرف به ازدواج، بلکه به دلیل " جبر اجتماعی " صورت می گرفت. در جامعه ای که فردیت مطرح نبود، علائق فردی نیز ارزشی نداشتند  .... تنها راه ارتقاء پایگاه اجتماعی، ازدواج بود؛ هرچند که زن متأهل معمولاًَ تحت سلطه‌ی مادر شوهر بود و شوهر نیز بر او اعمال قدرت می کرد، اما به تدریج، با انتقال اقتدار شوهر به زن در حیطه های خاص، زن تبدیل به فرد فرمان دهنده و پس از فوت مادرشوهر، به بالاترین مقام خانه می رسید، به این ترتیب برای دختران، ازدواج تنها امکان کسب یک نقش اجتماعی قابل قبول جامعه بود. مردها نیز مجبور به ازدواج بودند، زیرا اداره‌ی واحد خانه که در عین حال محل تولید نیز بود، بدون وجود زن که قسمتی از کارها را بر عهده گیرد امکان نداشت. با ازدواج، مرد مجرد تبدیل به مرد متأهل می شد که اهمیت اجتماعی بالاتری از مرد مجرد داشت. در عین حال پس از ازدواج دارای فرزندانی می شد که هم به او کمک می کردند و هم به عنوان ورثه، از مایملک خانوادگی محافظت می کردند ... ازدواج‌های مجدد به فراوانی دیده می شد، به طوری که افراد هرچند گاه یک بار، با همسر جدیدی زندگی خود را آغاز می کردند. علت آن، میزان بالای مرگ و میر زنان و مردان بود. مرگ و میر زنان، معمولأ ناشی از زایمان بود. مردی که همسرش فوت می کرد، به خصوص اگر فرزند یا فرزندانی داشت، نمی توانست بدون کمک زن امور خانواده را بچرخاند، پس با گذشت زمانی کوتاه دوباره ازدواج می کرد و چون اصل عمده‌ی ازدواج، فرزند آوری بود سعی می کرد با زن جوان‌تری که قادر  به آوردن فرزندان بیشتری باشد، ازدواج کند. (اعزازی   1376)

از ویژگی‌های ازدواج در ایران گذشته میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

-         ازدواج با خویشاوندان نزدیک بسیار رواج داشته است به طوری‌که می گفتند عقد پسر عمو و دخترعمو درآسمان‌ها بسته شده است .

-         در بسیاری از نقاط ایران، دختر را از همان آغاز تولد " ناف بر " می کرده اند، یعنی او را به نام یکی از پسران فامیل برای ازدواج نامزد می کرده اند.

-                      در اکثر نقاط ایران، مراسم و تشریفات جشن ازدواج، بسیار وسیع و متنوع بوده است و گاهی به چند روز می رسیده است.

-         پدر و مادر، نقش اساسی و تعیین کننده در انتخاب همسر برای فرزندان خود داشته اند. در اکثر موارد دختران هیچ نقشی در انتخاب شوهر آینده‌ی خود نداشته اند. ( اعزازی، شهلا۷۶ 13 (

 

دكتر غلام‌عباس توسلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران با تاكید بر تغییر ایده‌آل‌ها برای انتخاب همسر می‌گوید: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌كنیم كه ساختار فرهنگی پایه‌ای در فرهنگ اسلامی دارد، اما در سالیان اخیر، تغییرات چنان چشم‌گیر است كه به سختی می‌توان آنها را توجیه كرد.

با توجه به دگرگونی‌هایی كه در سطح كلی كشور به انجام رسیده به ‌طور حتم آرمان‌های تعیین ازدواج، هم از سوی مردان و هم از جانب زنان، شكل تازه‌ای به خود گرفته و مسایل اقتصادی در این‌ باره به‌ شدت مطرح است، به ‌طوری كه این عامل نقش بسیار تعیین ‌كننده‌ای در ازدواج دارد و بیشتر فروپاشی‌ها با در نظر گرفتن وجود كسری در ركن مهم زندگی یعنی اقتصاد خانواده صورت می‌گیرد».

 دكتر امان‌الله مقدم، آسیب‌شناس در این رابطه می‌گوید: «تغییر الگوهای همسرگزینی، خاص ایران نیست، بلكه در سراسر دنیا اتفاق افتاده است. اما آنچه به نظر می‌رسد این است كه؛ ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در ایران به ‌شدت در حال دگرگونی است.

در ایران به دلیل یکسانی مذهب و نژاد و اندک بودن اقلیت ها، ازدواج میان دو نژاد یا دو مذهب متفاوت، به ندرت دیده می شود. علاوه براین، برخی از مذاهب اقلیت ایران، خود درون همسر، هستند و ازدواج با مذهب دیگری را شایسته نمی دانند. در اسلام، ازدواج مرد مسلمان با زنی از مذهب دیگر ممنوعیتی ندارد. اما طبق ماده 1059 قانون ازدواج و طلاق نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست و حتی ماده 1060 اظهار می دارد که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است. نظیر این محدودیت قانونی در میان برخی از گروه های قومی ایران (مانند ترکمن ها) نیز وجود دارد که در میان آنان ازدواج مرد با زنان دیگر آزاد است، ولی در مورد ازدواج دختران خود با افراد دیگر سخت‌گیری می کنند. اگرچه امروزه دیگر ضرورتی ندارد که جوانان به منظور تضمین باز تولید اجتماعی از طریق ازدواج مناسب، از والدین خویش اجازه بگیرند، با این همه، استراتژی هایی دیگر، هر چند نامرئی تر از آنها که در گذشته رواج داشتند، هم چنان فعال هستند» .(سایت همشهری)

 

 

 

تأثیر خصوصیات کلان شهرها در جوامع در حال گذار بر روابط زناشویی

در جامعه‌ی امروز ما که جامعه ای در حال‌گذار محسوب شده و در آن مهاجرت به  کلان شهرها بدون هیچ نظم و قاعده ای و به طور گسترده، هر روزه صورت می گیرد وجود و گسترش هر روزه‌ی شهرهای بزرگ، که روزانه تعداد زیادی از مهاجرین از نقاط مختلف کشور را در خود، جای می دهند و نیز عدم ثبات سیاسی و اقتصادی جامعه که برخی افراد را به میلیونرهای یک شبه تبدیل می کند باعث در هم آمیختگی فرهنگ های متفاوت از یک سو و جابه جایی های بدون قاعده در نظام قشربندی و طبقاتی جامعه از سوی دیگر شده است. در حالی ‌که مسافرت های داخل شهری به راحتی امکان برخورد اقشار و فرهنگ های متفاوت را فراهم می نماید و مکان‌هایی چون مراکز آموزشی، مراکز تفریحی، مراکز خرید و ... ؛ فرصتی برای برخورد نزدیک این افراد را به وجود می آورد. در این جا است که جوانانی که تا دیروز این باور در مورد آنها وجود داشته که موجوداتی ناتوان در تشخیص و انتخاب بوده و باید بنشینند تا برایشان تصمیم گرفته شود، امروز در شرایطی در محیطی باز برای انتخاب، قرار می گیرند که از هیچ‌گونه آموزش تخصصی در جهت آشنایی با معیارهای انتخاب و ویژگی‌های یک همسر مناسب برخوردار نبوده اند و احساسات داغ و زودگذر جوانی تنها معیار معتبر انتخاب برای آنها شناخته می شود و از آنجا که هر یک از این افراد در برخوردهای کوتاه مدت سعی می کنند که خود را بهتر از آنچه که در واقع هست یا اصطلاحاً با کلاس[3] نشان دهد، خود واقعی آنها جلوه نمی کند و هر یک به تصویری ساختگی از دیگری دل می بندد و آن هنگام که زندگی واقعی آغاز می شود ادامه این نقش بازی کردن ها امکان پذیر نیست و در نتیجه تمام معادلات به هم می ریزند و طلسم رویاهای شیرین، باطل می شود. آنجا که در اثر تفاوت‌های عظیم تربیتی، نقش‌ها به گونه ای متفاوت آموخته شده اند، باور زن از زن بودن خود و انتظاراتی که از مرد به عنوان شوهر خود دارد و نقش‌هایی را که برای خود و او متصور است، را در تضاد کامل با آن چه که در ذهن طرف مقابل در طی دوران رشد در خانواده خود نقش بسته است، می بیند.  به عبارت دیگر، تفاوت نقش ذهنی در تصورات و آموخته های زن و مرد، موجب عدم ادراک مناسب آنها از رفتار و انتظارات یکدیگر و در نتیجه عدم ارضاء آنها از روابط زن و شوهری خود شده و افراد دوباره به کودکانی تبدیل می شوند که شیوه‌ی تعامل صحیح با یکدیگر را در زندگی مشترک نمی دانند و رویاها سراب می شوند.

 

 [1] primary socialization

[2] personality stabilization

[3]  class
طبقه بندی: پزشکی و سلامت،  علمی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392

مقدمه

كودكان برای كنار آمدن با دیگران به قوانین ساده و روشن نیازمند هستند. نباید از كودكان بخواهیم كه هر آنچه ما       می گوییم انجام دهند. كودكان در سنین پیش دبستانی دوست دارند خودشان تصمیم بگیرند، انتخاب كنند و در كارهای مربوط به خود مستقل باشند. تنها در مواردی كودك لجبازمحسوب می شود كه بیش از نیمی از دستورات را اطاعت نكند.

كودكان در سنین 5/2 تا 5/3 سالگی نوعی حالت لجبازی و مقاومت در برابر خواسته های پدر و مادر از خود نشان         می دهند. در صورتی كه با ملایمت با آنان رفتار شود، چنین رفتارهایی در كودكان از بین خواهد رفت. اما در صورتی كه والدین لجبازی كودك را با پرخاشگری پاسخ دهند، دردوران نوجوانی لجبازی به طور شدید تری بروز خواهد كرد.

علل لجبازی در کودکان

وقتی كودكان درخواستی دارند، یا والدین آنها را مجبور به انجام عملی بر خلاف میلشان می كنند، آنها لجباز می شوند.  گاهی توجه زیاد والدین به رفتار های نامناسب كودكان سبب می شود كه رفتار های نادرست آنان تقویت شود.

 

به طوری كه كودكان به دلیل آوردن، جرو بحث كردن، نق زدن، مجادله كردن و درخواست های مكرر متوسل می شوند. گاهی نیز علت لجبازی كودكان آن است كه والدین در برابر لجبازی های آنان رفتار ثابتی ندارند. مثلا یك روز هیچ عكس العملی در مقابل لجبازی نشان نمی دهند و روز دیگر از آنان می خواهند مطابق با خواسته والدینشان رفتار كنند. اگر همیشه با كودكان رفتار ثابتی داشته باشیم كمتر لجبازی می كنند.

هنر برقراری ارتباط با کودکان

با خشونت، امر و نهی نكنید و یكباره دستورهای نامعقول و غیر قابل فهم صادر تكنید. این امر باعث عصبانیت و لجبازی بیشتر كودك می شود. مثلا وقتی می خواهید كودكتان را از موقعیت بازی خارج سازید، حتما باید وقت اتمام بازی را به اطلاع او برسانید. چنانچه كودك را بدون اطلاع قبلی از میدان بازی خارج سازید، از عكس العمل شدید و واكنش غیر عادی او متعجب نشوید.

در مورد كارهایی كه لزوما باید انجام پذیرد، هیچگاه با فرزند خود بحث و جدل نكنید مسلما دارویی كه پزشك تجویز كرده علی رغم میل و خواسته ی كودك، باید خورده شود( حتی اگر مزه و طعم خوبی نداشته باشد) اما می توان از او پرسید كه این دارو را با آبمیوه می خورد یا چای یا سایر نوشیدنی های مطبوع كودك ( در صورتی كه برایش مضر نباشد) و تصمیم گیری را به عهده وی بگذارید. یعنی به كودك اجازه دهید از میان چند امكان، یكی را انتخاب كند. به هر طریق در مورد دستورات ضروری  كه حتما باید انجام پذیرد، قاطعانه برخورد كنید و مصمم باقی بمانید و با لجبازی كودك، باالتماس و تضرع وی، تغییر عقیده ندهید. 

 

بدانید با قبول در خواست نا بجای كودكتان به زودی با خواسته های نابجای دیگری روبه رو خواهید شد. توجه به این نكته ضروری است كه  : قاطعیت، غیر از خشونت است. شكیبایی را به هیچ وجه فراموش نكنید.

هر گاه متوجه نادرستی فرمانی كه به كودك داده اید شدید و ملاحظه كردید كه حق با شما نبوده است، به جای اصرار بر آن و توجیه خواسته نادرستتان به اشتباهتان اقرار و در جهت اصلاح آن برآیید. بدانید كه اختلاف سنی ما با كودكمان و تجربیات زیادی كه نسبت به او داریم، دلیل این نخواهد شد كه هیچ گاه اشتباه نكنیم. اعتراف به اشتباه، تصحیح آن و حتی عذر خواهی، از عظمت روحی فرد نشات می گیرد. اجازه دهید فرزندتان این درس بزرگ زندگی را در محیط خانواده  از شما بیاموزد. مثلا اگر كودك شما بر خلاف معمول در یك بعد از ظهر مدت زیادی خوابیده است، قطعا شب قادر نخواهد بود به زودی شب های قبل بخوابد. اگر شما بدون توجه به این مساله از او بخواهید كه زود بخوابد، مسلما دستور نادرستی داده اید و باید هر چه سریع تر برایش توضیح دهید كه امشب می تواند  به خاطر خواب بعد از ظهر بیشتر بیدار بماند. هنگام عصبانیت و رفتار های لجاجت آمیز كودك، بحث و جدل یا صحبت كردن منطقی، با او نتیجه ای نخواهد داشت. در این مواقع توجه كودك را به موضوع دیگری جلب كنید و بعد از آرام شدن و تخلیه كودك با ملاطفت از او بخواهید كه آنچه را موجب عصبانیت و بد خلقی اش شده بود برایتان بیان كند.

 

البته والدین هم باید از خود بپرسند كه تحت چه شرایطی كودك چنین رفتاری را انجام می دهد و بعد از بررسی علل،باید در نهایت شكیبایی، تلاش كنند تا آن رفتار ها را بهبود بخشند.

والدین هیچگاه نباید بعد از لجبازی و بدخلقی كودك زمانی كه او تازه آرام شده هدیه یا خوراكی مورد علاقه اش را به او بدهند یا خواسته های غیر صحیح او را انجام دهند.

نتیجه گیری

سعی کنید به فرزندان خود بیاموزید و خود نیز این فرصت را به آنها بدهید که خودشان در مورد مسائل کوچک تصمیم بگیرند. البته توجه کنید که نباید بیش از اندازه از کودک انتظار داشته باشید. همچنین به کودک فرصت انتخاب از میان چیزهای مختلف را بدهید.

دسته ای از کودکان بسیار آرام و بی سر و صدا هستند و کمتر جلب توجه می کنند. این کودکان غالباً از ترس از دست دادن محبت والدین خود سعی می کنند بدون کمترین مقاومتی تسلیم آنها شده و از مخالفت احتراز کنند. باید توجه داشته باشیم اگر این شیوه ی رفتاری، ادامه یابد کودک در آینده سرخورده، بی اراده، ترسو و بی جرات خواهد شد و قادر به کسب کفایت لازم و اداره ی زندگی اش نخواهد بود. باید به این کودکان که اعتماد به نفس بالایی ندارند اطمینان دهید که از تصمیم گیری های مستقل آنها خوشحال می شوید. اگر در این میان او مرتکب اشتباهی شد و یا حتی اگر با فکر و ایده او مخالف بودید، باز هم نباید ذره ای از توجه ،مهرورزی و محبت شما به کودک کاسته شود.

به خاطر داشته باشید که هر کودک، شخص منحصر به فردی است. به همین جهت رفتار مناسب با یک کودک ممکن است با کودک دیگری مناسب نباشد.

 

منابع:

1 ـ رفتار من با کودک من،جواد فیض،انتشارات اساطیر، 1377.

2 ـ اختلال های رفتاری کودکان، نلسون و همکاران، ترجمه منشی، انتشارات آستان قدس رضوی،1372.

3 ـ اصلاح رفتار کودکان، ریچارد بوریس، ترجمه کسائیان، نشر دانشگاهی، 1372.
طبقه بندی: علمی،  پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392

نویسنده: دكتر بهنام اوحدی

واژه‎ی اعتیاد به سكس، برای نخستین بار در دهه‎ی 1980 میلادی مطرح شد. این واژه برای توصیف افرادی به كار گرفته می‎شد كه به گونه‎ای وسواسی در پی تجارب جنسی بوده و چنان‎چه نمی‎توانستند نیازهای جنسی‎شان را ارضا كنند، رفتارشان مختل می‎گشت. در واقع، این مفهوم از الگوی وابستگی (اعتیاد) به داروها (مواد) یا رفتارهایی چون قمار برگرفته شده است. وابستگی (اعتیاد) به سكس در این جا به معنی وابستگی روان شناختی، وابستگی جسمی و وجود نشانه‎ها و علایم سندرم ترك (محرومیت) در صورت عدم دست‎رسی به دارو (ماده) یا ناكامی رفتار (مانند قمار) است.

افراد بسیاری دیده می‎شوند كه همه‎ی كوشش‎ها و رفتارهایشان در زندگی معطوف به جست‎وجوی رابطه‎ی جنسی است؛ زمان زیادی را صرف چنین رفتاری می‎نمایند و اغلب تلاش می‎كنند كه این رفتار را متوقف كنند ولی در عمل، توانایی این كار را ندارند. شاید بسیاری برای نخستین بار با چنین واژه‎ای رو به رو شده باشند اما این پدیده، برای شمار فراوانی از درمان‎گران كاملاً شناخته شده است. این افراد، كوشش فزاینده و مكرری انجام می‎دهند كه رابطه‎ی جنسی داشته باشند و چنان‎چه در این تلاش‎ها پیروز و كامیاب نشوند، دچار ناراحتی و رنج و عذاب می‎شوند. می‎توان گفت كه وابستگی (اعتیاد) به سكس، یك مفهوم اكتشافی مفیدی است كه درمان‎گر را برای علت زمینه‎ای این رفتار، هشیار می‎سازد. معتادین جنسی نمی‎توانند تكانه‎های جنسی خود را كنترل كنند. این تكانه‎ها طیف كاملی از رفتار یا تخیلات جنسی را در بر می‎گیرد. سرانجام، نیاز به آمیزش و به طور كلی هر گونه فعالیت جنسی، افزایش می‎یابد و میل مداوم به رابطه‎ی جنسی، تنها انگیزه‎ی رفتار فرد می‎شود.
در سابقه‎ی شخص، معمولاً الگوی درازمدتی از این رفتار وجود دارد كه شخص بارها تلاش داشته تا آن را متوقف كند، ولی موفق نشده است. هر چند ممكن است پس از چنین اعمالی، فرد دچار پشیمانی و احساس گناه و عذاب وجدان شود، ولی چنین احساساتی برای پیش‎گیری از بروز دوباره‎ی این رفتار، كافی نیستند. ممكن است بیمار بیان نماید كه در دوره‎های پر استرس یا هنگام تنش، اضطراب و خشم، نیاز بیشتر و شدیدتری در خود برای برون ریزی احساس می‎نماید.

به طور كلی، بیشتر اعمال شخص در این زمینه، با ارگاسم پایان می‎یابد؛ هر چند این یك قانون و اصل كلی نیست و رفتار جست‎وجوی رابطه‎ی جنسی به میزان زیادی با تهییج و تحریك همراه است كه نیاز و الزامی به رسیدن به ارگاسم ندارد.

در نهایت، فعالیت جنسی با زندگی زناشویی، اجتماعی یا حرفه‎ای شخص تداخل می‎كند و سبب از دست رفتن كاركرد شخص در این زمینه‎ها می‎شود.

علایم و نشانه‎های وابستگی (اعتیاد) به سكس را می‎توان این چنین فهرست نمود:
1) رفتار خارج از كنترل
2) پیامدهای قانونی، پزشكی و بین فردی نامطلوب و زیان آور
3) پی‎گیری همیشگی رفتار جنسی پر خطر یا رفتارهای خود تخریبی
4) كوشش‎های مكرر برای متوقف نمودن رفتارهای جنسی
5) وسواس فكری و تخیلات جنسی – آمیزشی
6) نیاز برای حجم فزاینده‎ای از فعالیت‎های جنسی
7) تغییرات خلقی شدید در ارتباط با فعالیت جنسی (افسردگی، خوشی، …)
8) صرف زمانی غیر عادی برای دست‎یابی به رابطه‎ی جنسی، شهوت انگیز بودن یا رهایی از تجربه‎ی جنسی
9) تداخل رفتار جنسی با فعالیت اجتماعی، شغلی یا تفریحی

به طور كلی، انحرافات و هنجار گسیختگی‎های جنسی، در افراد دچار وابستگی (اعتیاد) به سكس بیشتر دیده می‎شود. ویژگی‎های اصلی این انحرافات عبارتند از: رفتار یا میل شدید و عود كننده‎ی جنسی مانند نمایش‎گری، یادگار خواهی، مالش، آزارگری، آزارخواهی، مبدل پوشی، تماشاگری جنسی، بچه‎‎خواهی. این انحرافات، همراه با ناراحتی قابل ملاحظه‎ی بالینی هستند و تقریباً همیشه در روابط بین فردی اختلال ایجاد می‎كنند و اغلب به مشكلات قانونی منجر می‎شوند. ولی اعتیاد به سكس ممكن است افزون بر انحرافات جنسی، شامل رفتارهایی نظیر آمیزش جنسی و خودارضایی باشد كه البته طبیعی و بهنجار تلقی می‎شوند، به جز مواردی كه كنترل نشده یا بی‎بندوبار باشد.

در بسیاری از موارد، اعتیاد به سكس، مسیر نهایی و مشترك انواعی از اختلالات دیگر است. افزون بر انحرافات جنسی كه اغلب وجود دارند، ممكن است اختلال روانی عمده‎ای چون اسكیزوفرنی نیز وجود داشته باشد. اختلال شخصیت جامعه ستیز و اختلال شخصیت مرزی نیز شایع هستند.
گه‎گاه، اعتیاد به سكس با اختلال روانی دیگری همراه می‎شود. برای نمونه، وابستگی (اعتیاد) به سكس می‎تواند با وابستگی (اعتیاد) و سوء مصرف مواد مخدر و محرك، اختلالات خلقی (چون افسردگی، سرخوشی و …) و اختلالات اضطرابی (چون هراس‎ها، وسواس‎ها و …) توأم گردد.
«دون ژوآنیسم» و «نیمفومانیا» دو واژه‎ای هستند كه پیرامون وابستگی (اعتیاد) به سكس باید مورد اشاره قرار گیرند. دون ژوآنیسم را گاه برابر اعتیاد به سكس مردان قرار داده‎اند. گفته می‎شود دون ژوآن‎ها از فعالیت‎های جنسی خود برای پوشاندن احساسات عمیق حقارت استفاده می‎كنند. برخی از آن‎ها، تكانه‎های ناخودآگاه همجنس گرایی داشته و با روابط جنسی وسواسی با زنان، این تكانه‎ها را انكار می‎كنند. این مردان، می‎خواهند خود را از لحاظ جنسی، پر كار نشان دهند و اغلب پس از رابطه‎ی جنسی، دیگر تمایل و علاقه‎ای به آن زن ندارند.

نیمفومانیا، معادل اعتیاد به سكس زنان و به مفهوم میل مفرط یا بیمارگونه زن برای آمیزش جنسی است. به طور معمول، زنان دچار این حالت، یك یا چند اختلال كاركرد جنسی (اغلب شامل اختلال ارگاسمی زنانه) داشته‎اند. زن مبتلا، اغلب ترس شدیدی در مورد از دست دادن عشق داشته و می‎كوشد با انجام این اعمال، نیازهای وابستگی (و نه تكانه‎های جنسی) خود را ارضا كند.

همه‎گیر شدن بیماری وابستگی (اعتیاد) به سكس در یك جامعه، شرم و آزرم اجتماعی را خدشه‎دار نمود، و به از دست رفتن چارچوب‎های اخلاقی – معنوی، رشد انحرافات و آسیب‎های اجتماعی و ویران گشتن جایگاه الهی – انسانی سكس می‎انجامد. اپیدمی وابستگی (اعتیاد) به سكس، نه تنها بحران‎های فرهنگی – روانی – اجتماعی، بلكه بحران‎های اقتصادی را نیز پدید آورده و ساعات و دقایق فراوانی از «زمان كار و انرژی ملی» را هدر می‎دهد.

 درمان وابستگی (اعتیاد) به سكس، مانند الگوی درمان وابستگی (اعتیاد) به مواد مخدر بر پایه‎ی درمان‎های روان شناختی و روان پزشكی چون روان درمانی‎های متنوع و دارو درمانی‎های مختلف انجام می‎شود.

منبع: http://mjalal.blogfa.com
طبقه بندی: پزشکی و سلامت،  علمی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392
خصوصیات و ویژگی های بیماری بوردرلاین
BPS (Borderliner Personality Syndrom) (Borderline)
که در لیست بیماری های DSM قرار دارد.

۱- دوست داشتن بدون ابراز آن.

۲- تمام روز خنده ولی در ته قلب غم و غصه.

۳- نیاز به هم آغوشی و محبت اما انکار آن...!

۴- کتک کاری و ضرب و شتم ناگهانی دیگران و مخصوصا افراد خانواده.

۵- لحظه ای نیاز به زندگی و لحظه ای دیگر نیاز به مرگ.

۶- و بار دیگر در آغوش قرار گرفتن از درد و رنج و نیاز.

۷- ترس بسیار شدید و گوشه گیری و انزوا و یا بر خلاف آن شرکت در جمع های خودمانی از ترس حادثه و عمل های غیر مترقبه.

۸- کسانی که به این بیماری و اختلال دچار هستند- احساس تنهایی و بیگانگی پیوسته دارند.

۹- افرادی که دچار این بیماری خطرناک هستند- پیوسته احساس عدم درک از دیگران و بیرون خود می کنند.

۱۰- دنبال بحران و دعوا و ستیز و جنگ هستند.

۱۱- از همه انتظار احترام دارند- اما خودشان کوچکترین احترامی به دیگران نمی گذارند.

۱۲- یکی از مهمترین شاخصه این بیماری- در گمان زنی ها و مقایسه خود و غیر خود در ذهن و تصورشان است. یعنی همیشه در تصورات و تصویرها سیر می کنند.

۱۳- ترسی که با خشم آن را مخفی می کنند.

۱۴- احساس پوچی( نمی دانند که چه می خواهند و چه احساس می کنند).

۱۵- یک فاصله بسیار عمیق و ژرف بین عقل و احساسات دارند.

۱۶- لبریز از احساساتی که هیچ کاری از دستشان بر نمی آید.

۱۷- دوره ای با افسردگی همراه با هیجانات شدید و احساس خودکم بینی.

۱۸- اعتماد و عدم اعتماد ناگهانی به اطرافیان. تا دیروز دوستی همه چیز برایت بود ولی امروز هیچ معنی برایت نمی دهد.

۱۹- حال و احوال بیماران بوردرلاینی به طور مرتب تغییر می یابد. در عرض چند ساعت اینان خود را خوشبخت و ساعتی بعد- بدبخت و احساس عدم امنیت و خشم و ساعتی بعد مهربان و ساعتی دیگر شکاک و دیگر بار- احساس تهدید شدن می کنند.

۲۰- بیماران مورد مذکور اصولا مشکل هویت و کیستی دارند و به همین جهت امنیت را در دیگران جستجو می کنند و چیزی را که خودشان ندارند, را دیگران باید برای اینان مهیا بکنند.

۲۱- یکی از ویژگی های خاص بیماران بوردرلاین, شیدایی و نفرت هست. یعنی چیزی و یا کسی یا بد است و یا خوب. میانه ای برای اینان وجود ندارد. رنگ ها برای اینان سیاه و یا سفید است.

۲۲- ارتباطات زناشویی بیماران مذکور, به واسطه ایده آل و غیر ایده آل سازی, زیر فشار بسیار زیادی قرار می گیرد.

۲۳- این بیماران نمی توانند خودشان را با واقعیات و روتین تطبیق بدهند. یعنی اگر دزدی به شهر آمده باشد, حتما به سراغ اینان آمده است! و اگر یک بار همسرشان به هردلیلی جارو نکشیده و یک تابستانی را به مسافرت نرفته اند, یعنی این که همسرشان اینان را هیچ وقت به مسافرت نمی برد و هیچ وقت جارو هم نمی کشد. از طریق قانون شکنی انتقام می گیرند.

۲۴- همسران بیماران بوردرلاین هیچ کاری نمی توانند برای جلب اعتماد اینان انجام بدهند. هرکاری توسط همسران, منفی تعبیر و تلقی می شود.

۲۵- و خصوصیت بارزی که در اینان هست, احساس مالکیت و نیازمندی اینان به همسرشان است و به همین خاطر توجه کامل و صد در صد همسرانشان را به خود می خواهند.

۲۶- و اما نمونه خطرناک و جالب توجه این بیماری, مسری بودن آن است. یعنی این که افرادی که به این بیماری دچار هستند, تا اطرافیان و مخصوصا خانواده درجه یک خود را همانند خود نکنند, دست بردار نیستند و موفق هم به این کار می شوند!! یعنی چنان می کنند, که شما هم مثل و همانند آنان باشید, تا اینان احساس تنهایی نکنند! در این مورد بسیار قوی و کارکشته و ماهر هستند. زیرا تنها مکانیزم دفاعی و توجیه رفتارهای آلوده خود می بینند که بگویند: ببینید ما تنها نیستیم!!

۲۷- احساس تنهایی و بیگانگی کردن هر انسانی را از پای در می آورد. احساس تنهایی و بیگانگی کردن, در ما ترس و احساس غریبگی تولید می کند و یک غریبه خود را پیوسته در حال تهدید و شکننده تجربه می کند و به حق. کسی که تنهاست و یک تصویر ذهنی از خود و دیگران دارد. خود را پوچ و به دردنخور تجربه می کند و چه دردی بالاتر از این می تواند باشد!؟ درد و غم و بی قراری های مزمنی و دیرینه از این بیماری گسست ناپذیر هستند. این بیماری بسیار کهنه است!!

۲۸- تمام خاطره ها و کردارهای نیک و خوب دیگران را فراموش می کنند.

۲۹- بوردلاینی ها یک تیپ مشخص نیستند. بوردرلاینی های منزوی و افرادی که به هیچ قیمتی آماده شنیدن و پذیرش و بیماری خود نمی باشند. و دسته دیگری که که فعال هستند و زمین و زمان را دوست دارند از بیماری خود مطلع سازند و این مطلع سازی را تنها در بروز خشم و آزار و جستجو در ستیز و دعوا برای جایگزینی احساس پوچی و بیگانگی خود تجربه و توجیه می کنند. شکایت درونی اینان از یک سوراخ درونی می باشد. از یک پوچی درونی می باشد. اینان گمان می کنند که رها شده اند و طبیعت و همه کس و همه چیز- اینان را به تنهایی به بخت و اقبال خود رها کرده است. اینان خود را تنها و به جا مانده تجربه می کنند. اینان افرادی خشمگین و عصبانی که دنبال دعوا و بحران و ستیزه هستند. برای این که جاهای خالی پوچی خودشان را پر بکنند.

۳۰- احساس پوچی و بیگانگی ریشه و علت اصلی این بیماری خطرناک می باشد.

دسته افسرده ی بوردرلاین ها از ارتباطات سرخورده هستند و نه می توانند کسی را دوست داشته باشند و نه دوست دارند که کسی اینان را دوست داشته باشد. این دسته از جامعه و انسان ها تا اندازه ممکن اجتناب می کنند. این دسته خود را بسیار پوچ و بی فایده می دانند و در این باور خود سماجت می کنند. اما در ته قلب و ناخودآگاهشان خود را مقصر و لایق دریافت محبت کردن نمی دانند.

نوع دیگر- بوردرلاین نارسیستی(خودشیفتگی) بیمارگونه اینان می باشد. اینان به هیچ قیمتی و هیچ ارزشی به دیگران قایل نیستند. و بی قراری مزمنی و بی حوصله گی, مشخصه این دسته از قربانیان این بیماری می باشد. اینان قادر به درک و فهم هیچ کس و چیزی نیستند. و به همین خاطر خشم ناگهانی و اغلب وقت ها پیش بینی نشده شامل این بیماری می شود. خشم در کوتاه مدت برای اینان ارضا کننده هست. زیرا که با ابتکار خود توانسته اند, توجه دیگران را جلب و شوکه بکنند. اطرافیان برای پیش گیری از خشم اینان حتی اگر پاورچین پاورچین راه بروند, باز هم کمکی نخواهد کرد. اینان هر کاری را که اطرافیان و نزدیکان انجام می دهند, منفی تلقی می کنند و چرخه زدن خشم- پایان ناپذیر است.

نقاط ضعف این نوع بیماران:.. ۱- ترس سعی و تلاش خود و دیگران برای رفع احساس پوچی اینان...۲- دیگر نمی خواهم قربانی باشم, به همین دلیل با خشمم دیگران را شوکه می کنم تا از تکرار قربانی شدن پیش گیری کنم...۳- ترس از تنها ماندن و تنها رها شدن...

تا زمانی که خود این بیماران حاضر به تشریح احوال و تجارب خود نباشند, زندگی را برای خانواده و اطرافیان و هرکسی که چشمشان به آنان می افتد, شوکه و ترسناک خواهند کرد. درمان این بیماری در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و این بیماران هیچ علاقه ای به دیوارها و زمان بلند مدت ندارند. اینان عاشق نتایج آنی هستند و حوصله شان از دراز مدت سر می رود و هر چیزی که مربوط به داراز مدت باشد را انکار می کنند.

اغلب این بیماران خودزنی می کنند,( مثلا قمه زنی)و ... تا با احساس درد فیزیکی, به دردهای درونی غلبه کنند و آن را فراموش کنند. و یا این که خود را مجازات کرده باشند. برای کنترل احساسات هم دست به خودزنی می کنند. که تمرین کنترل کرده باشند. و یا این که خشم را فروکش کنند. و یا این که تمام بدن خود را تاتو می کنند.

توضیحی کوتاه برای اطرافیان:

سعی کنید, قرارهای شفاف با بیمار بگذارید.

برای بیمار شفاف سازی باید کرد که چه مواقعی در خدمت او هستید و در چه مواقعی نمی توانید در خدمت او باشید.

صبور و شکیبا باشید.

اغلب مواقع فقط یک گوش شنوا بیشتر لازم ندارید.

بیماری را به رسمیت بشناسید.

سعی کنید با بیماران مذکور فاصله ای میان گونه را حفظ بکنید. طبقه بندی: علمی،  پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392

پر اشتهایی عصبی یکی از انواع اختلالات خوردن است که با آ شفتگی شدید در رفتار خوردن مشخص می شوند.

به طور کلی اختلالات خوردن شامل بی اشتهایی عصبی ( Anorexia nervosa )و پر اشتهایی عصبی (Bulimia nervosa) است.که هدف ما بررسی پر اشتهایی عصبی است.

پر اشتهایی عصبی که شایعتر از بی اشتهایی عصبی است، به صورت دوره های تکرار شونده مصرف زیاد

غذا همراه با احساس از دست دادن کنترل ظاهر می شود . فاصله ی اجتماعی یا ناراحتی جسمی یعنی دل درد و تهوع ، دوره ی پر خوری را قطع می کند و در پی آن احساس گناه ، افسردگی یا نفرت از خود ظاهر می شود .

شخص برای جلوگیری از افزایش وزن ، رفتار های جبرانی عود کننده دارد مانند:

پاکسازی ( استفراغ عمدی ، استفاده مکرر از مسهل یا مدّر)

روزه گرفتن یا ورزش مفرط

در نوع پاکسازی ، شخص مرتبا اقدام به استفراغ عمدی یا سوء استفاده از مسهل یا مدّر می کند .در نوع بدون پاکسازی ، بیمار از رفتار های جبرانی نا متناسب برای پیشگیری از افزایش وزن ، نظیر روزه گرفتن و ورزش استفاده می کند اما دست به روش های دفع تحمیلی نمی زند.

۲- علائم و نشانه های پر اشتهایی عصبی :

طبق DSM – IV ویژگی اساسی پر اشتهایی عصبی، دوره های عود کننده پر خوری است به علاوه احساس فقدان کنترل بر رفتار غذا خوردن است، در ضمن این مراحل ،استفراغ عمدی ، استفاده از مسهل و مدّر ،رژیم غذایی با محدودیت شدید ، ناشتا ماندن ،ورزش سنگین برای پیشگیری از بالا رفتن وزن و نگرانی دائم در مورد شکل و وزن بدن مشاهده می شود.پر خوری معمولی حدود یک سال قبل از اقدام به استفراغ شروع می شود.

علائم اساسی پر اشتهایی عصبی پر خوری دوره ای و روش های نا مناسب جبرانی برای جلوگیری از کسب وزن است.افراد مبتلا به پر اشتهایی روانی از ملاکهایی مانند شکل و وزن بدن برای خود سنجی استفاده می کنند .برای اینکه این اختلال به فردی نسبت داده شود باید پرخوری دوره ای و رفتار های جبرانی نا مناسب به طور متوسط ، حداقل دوبار در هفته برای مدت سه ماه رخ دهند.

پر خوری دوره ای عبارت است از : خوردن غذا در دوره زمانی معین به مقداری بیش از آ نکه اغلب افراد در شرایط مشابه می خورند.

(( دوره زمانی معین )) به محدودیتهای زمانی ، معمولا کمتر از دو ساعت اطلاق می شود.برای مثال فردی ممکن است در یک رستوران رفتار پر خوری دوره ای را شروع کند و سپس در برگشت به منزل آن را ادامه دهد.البته باید توجه داشت که خوردن مداوم مقادیر جزیی غذا در طول روز به عنوان پر خوری دوره ای تلقی نمی شود.

نوع غذای مصرفی در پر خوری های دوره ای متفاوت است که عمدتا غذاهایی را که حاوی کالری زیادی هستند مانند بستنی و کیک را شامل می شود.با وجود این به نظر می رسد که پر خوری دوره ای بیشتر با نا هنجاری در مقدار غذای مصرف شده مشخص می شود تا با اشتیاق برای یک ماده ی غذایی خاص نظیر کربوهیدرات .اگر چه افراد مبتلا به پر اشتهایی عصبی در ضمن پر خوری دوره ای بیش از افراد غیر مبتلا به پر اشتهایی عصبی هنگام غذا خوردن کالری مصرف می کنند ، اما شکستن کالری های مشتق شده از پروتئین ، چربی و کربوهیدرات بین آنها مشابه است.

افراد مبتلا به پراشتهایی عصبی نوعا از مشکلات مربوط به خوردن خود شرمسار هستند و می کوشند تا علائم خود را پنهان سازند .پر خوری دوره ای معمولا در تنهایی ، یا تا جای ممکن به طور پنهانی انجام می شود.پر خوری دوره ای اغلب ادامه می یابد تا اینکه فرد احساس ناراحتی یا حتی احساس دردناکی پیدا کند.پر خوری دوره ای نوعا از طریق حالات خلق ملول ، عوامل فشار زای یبن فردی ، گرسنگی شدید به دنبال محدودیت غذایی ، یا احساسات مرتبط با وزن ، شکل و غذا ایجاد می شود .پر خوری دوره ای ممکن است به طور گذرا ملال را کاهش دهد ، اما انتقاد از خود و خلق افسرده اغلب ادامه می یابد .

دوره ی پر خوری دوره ای نیز با احساس عدم کنترل همراه است .

علامت اساسی دیگر پر اشتهایی عصبی به کار گیری عود کننده رفتار های جبرانی برای پیشگیری از افزایش وزن است .بسیاری از افراد مبتلا به پر اشتهایی عصبی در تلاش برای جبران پر خوری دوره ای روش های متعددی به کار می گیرند .شایع ترین تکنیک جبرانی ایجاد استفراغ پس از یک دوره ی پر خوری است .این روش پاکسازی توسط ۹۰-۸۰ درصد از افراد مبتلا به پر اشتهایی عصبی که برای درمان به درمانگاه ها مراجعه می کنند استفاده می شود .استفراغ موجب احساس راحتی در شکم و رفع احساس نفخ شده و سبب می گردد که شخص بدون ترس از بالا رفتن وزن به پر خوری ادامه دهد .افسردگی غالبا در پی این دوره ها فرا می رسد وبه ” دلتنگی پس از سور چرانی ” معروف است.در بعضی موارد، استفراغ به خودی خود هدف می شود، و شخص به منظور استفراغ کردن پر خوری دوره ای می کند یا پس از خوردن مقدار جزیی غذا استفراغ می کند . افراد مبتلا به پر اشتهایی عصبی ممکن است برای ایجاد استفراغ از روش های مختلفی استفاده کنند ،از جمله استفاده از انگشتان یا وسایل برای تحریک رفلکس اوغ زدن ( داخل کردن انگشت در حلق ).افراد معمولا در ایجاد استفراغ مهارت پیدا می کنند و سر انجام قادر خواهند بود هر وقت اراده کنند استفراغ نمایند .دیگر رفتار های پاکسازی مشتمل بر سوء مصرف ملین ها و مدّرها می باشد .

افراد مبتلا به پر اشتهایی عصبی ممکن است در تلاش برای جبران پر خوری دوره ای یک یا چند روز ، روزه بگیرند یا به طور افراطی ورزش کنند . زمانی که ورزش به طور قابل ملاحظه ای در فعالیت های مهم تداخل می کند ، یا وقتی در زمان یا در محیط نا مناسبی انجام می شود ، یا وقتی فرد علی رغم صدمه یا دیگر عوارض طبی به این کار ادامه می دهد ، در این صورت افراطی تلقی می شود . افراد مبتلا به این اختلال در تلاش برای اجتناب از افزایش وزن به ندرت ممکن است از هورمون تیروئید استفاده کنند .افراد مبتلا به دیابت قندی و پر اشتهایی عصبی ممکن است برای کاهش متابولیسم غذای مصرف شده در ضمن پر خوری های دوره ای دوزهای انسولین را قطع کرده یا آن را کاهش دهند.

در ضمن دوره های پر خوری بیماران از مواد شیرین ، پر کالری و نرم مثل کلوچه و کیک استفاده می کنند .بیمار غذا را به طور پنهانی و به سرعت حتی نجویده میل می کند.

اکثر این بیماران وزن طبیعی دارند ، هر چند ممکن است بعضی از آن ها لاغر تر یا چاق تر از حد طبیعی بوده باشند.بیماران مبتلا به پر اشتهایی روانی نگران ظاهر و شکل بدن خود بوده و در مورد اینکه در نظر دیگران چگونه جلوه می کنند ، و نیز جذابیت جنسی خود می اندیشند .اکثر این بیماران بر خلاف بیماران مبتلا بی اشتهایی روانی که علاقه ای به موضوع سکس ندارند از نظر جنسی فعال هستند . هرزه خواری و کشمکش در جریان غذا خوردن گاهی در سابقه ی این بیماران وجود دارد .

شکل و وزن بدن مهم ترین عامل در تعیین عزت نفس آنها است.

برخی نشانه های پر اشتهایی عصبی:

۱- افراط پی در پی در غذا خوردن

۲- تخلیه کردن شکم به وسیله رژیم سخت ، روزه گرفتن ، ورزش کردن و یا استفراغ

۳- استفاده ی نابجا از داروهای ضد یبوست و ادرار آور

۴- حمام کردن پس از غذا خوردن

۵- قرمز شدن انگشت ها

۶- ورم کردن گونه ها و فک

۷- قضاوت نا درست در مورد وزن و تناسب اندام

۸- افسردگی و تغییر حالت

۹- قاعدگی نا منظم

۱۰- مشکلات دندان مانند فاسد شدن دندان ها

۱۱- نفخ و سوزش معدهطبقه بندی: پزشکی و سلامت،  علمی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392

کلمات آلرژی زا برای خانم ها
خانم های عزیز: چند باراتفاق افتاده است که با مرد زندگی تان مشغول صحبت باشید و او به یکباره چیزی بگوید که براستی عمیقاً شما را ناراحت و یا عصبانی کرده باشد؛ در حالیکه خود او نیز اصلاً متوجه نباشد که چرا اینقدر شما را ناراحت و عصبانی کرده است؟ وبا ناباوری از شما می پرسد:" مگر من چی گفتم؟" یا "چه حرف بدی زدم؟" و شما پیشخودتان فکر می کنید: چطور متوجه نیست که چه می گوید؟


زنان دیگر معمولاً خیلی خوب متوجه منظور شما می¬شوند و شما را درک می¬کنند بطوریکه داستان را برای هر زنی که تعریف کنید براحتی با آن ارتباط برقرار می¬کند. اما چرا خود مردها متوجه نیستند که گاهی اوقات حرفهایی می¬زنند که زن ها از شنیدن آن بیزارند؟

 

آنچه زن ها از شنیدن آنها بیزارند :
** آنچه مردها می گویند تا احساسات زنان را کم اهمیت جلوه دهند.

** آنچه مردها می گویند تا از صحبت کردن و برقراری ارتباط با زنان سرباز بزند.

** آنچه مردها می گویند تا مکالمه و گفت و گو با زنها را متوقف کنند.

** آنچه مردها می گویند تا خود را متعهد و پای بند چیزی نکنند و بتوانند آزاد باشند.

** آنچه مردها می گویند تااحساسات زنان را کم اهمیت جلوه دهند.

 

آروم باش     لحظه ای که این جمله به گوش زن ها برسد فشار و اضطراب آنهارا بالا می برد. هنگامی که به آن ها دستور می دهید آرام باشید برای آن ها به این معنا است که احتمالاً فکر می کنید زیادی از خود واکنش نشان داده اند و از هم پاشیده و غیر منطقی شده اند و نمی توانند از پس چیزی بر آیند از آن بالاتر ازاین کار، بوی فخر فروشی می آید که مردها به خود مسلطند و زنها نمی توانند بر خودمسلط باشند.

 سخت نگیر    بی اعتنایی و بی تفاوتی تا چه حد؟ این جمله اهمیت احساسات زنان و نیز آنچه را که درباره اش صحبت یا مذاکره می¬کنند راکوچک جلوه می¬دهد و ضمناً به این معناست که زیادی موضوع را جدی و مشکل گرفته اند ترجمه" نمی¬خواهم درباره این موضوع با تو هیچ صحبتی بکنم." پاسخ زنان"خودت سخت نگیر. زنان میخواهند صحبت کنند نه اینکه روی شما عمل جراحی قلب باز انجام دهند"

 به اعصابت مسلط باش    درست مانند آروم باش و سخت نگیر و حتی به مراتب بدتر است، هنگامی که به زن ها می گویید بر اعصاب خودت مسلط باش برایشان به این معناست که از کاهی کوه ساخته اند. خب مردان عزیز چه فکر می کنید؟ اگر زنان میخواهند در آن باره صحبت کنند پس حتماً برای آن ها موضوع مهمی است.

 اینقدر بچه نشو      احساس توهین و تحقیر و بی احترامی به زن ها دست می دهد.

 

آنچه مردها می گویند تا از صحبت کردن و برقراری ارتباط با زنان سرباز بزند

 
دوست ندارم درباره ی آن صحبت کنم     زنان هم از بسیاری از کارها خوششان نمی آید ولی آنها را انجام می دهند، اما پیام این جمله به زنان این است که احساسات تو برای من اهمیتی ندارد مهم نیست که ناراحت باشی و نمی خواهم روی این رابطه کار کنم.        

 

دیگر تحملش را ندارم       این جمله معمولاً با یک خروج فیزیکی و جسمانی نیز همراه است. بدین معنا که مردها  این جمله را می گوید و ناپدید می شوند و زنان را دل شکسته و رنجیده خاطر و بسیار خمشگین و عصبانی رها می کنند. این جمله به زن احساس نا امیدی و درماندگی می دهد. چنانچه آمادگی صحبت کردن را ندارید راه ها و روش های مودبانه تری نیز برای بیان آن وجود دارند.

هنگامی که زنان سعی دارند برای آینده برنامه ریزی کنند یا مشکلی را حل و فصل کنند و مردها می گویند : یک کاریش می کنیم، زنان می دانند که فقط می¬خواهید وعده سر خرمن بدهند، البته به روش نرم و ملایم و زیرکانه.

دوباره شروع شد       معمولا مردان این جمله را در ابتدای مکالمه و پیش از آن که هنوز زنان چیزی گفته باشند می¬گویند مثلا زنان می پرسند عزیزم آیا در چند روز آینده زمان بیشتری داری ؟ مردان پاسخ می دهند دوباره شروع شد از کجا می¬دانید که قرار است بعد از این جمله چه گفته شود، در واقع آنچه در ذهن مردان می¬آید این است که "دوباره می خواهد درباره رابطه مان صحبت کند" زنان می خواهند در مورد رابطه صحبت کنند زیرا که به دلایل عجیب و غریب شما را و رابطه ی با شمارا دوست دارند.

این دفعه چیه؟      با شنیدن این عبارت زنان احساس می کنند که از پیش به آن¬ها اخطار داده اید و می¬خواهیدآن ها را بترسانید در این گونه اوقات چاره ای ندارند جز این که تسلیم خواسته ی شما شوند و بگویند"باشه اصلا ًهیچی" که احتمالا همان چیزی است که شما دوست دارید بشنوید!

هنگامی که زنان سعی دارند برای آینده برنامه ریزی کنند یا مشکلی را حل و فصل کنند و مردها می گویند : یک کاریش می کنیم، زنان می دانند که فقط می¬خواهید وعده سر خرمن بدهند، البته به روش نرم و ملایم و زیرکانه.

 دوباره نشستی با دوستات حرف زدی؟         آیا منظورمردها از این جمله این است که زن ها فکر، ذهن و تفکر مستقل ندارند؟ یا هر بار که از چیزی ناراحت هستند و یا می خواهند موضوعی را حل و فصل کنند توسط زن های دیگر شست و شوی مغزی داده شده اند؟ مهارتی که در این جمله به کار رفته است این است که از پیش و از همان ابتدا آنچه را که زنان می خواهند درباره اش صحبت کنند از درجه ی اهمیت و اعتبار ساقط می¬شود گویی که احمقانه است یا خوب درباره اش فکر نشده است و عقل و منطقی در آن به کار نرفته است و بنابراین ارزش آن را ندارد که وقت تان را روی آن بگذارید.

 

آنچه مردها می گویند تا مکالمه و گفت و گو با زنان متوقف کنند
باشه باشه مثل همیشه حق با توست و من اشتباه می کنم حالا راضی شدی           زنان راضی نمی شوند چرا که صحبت کردن و برقراری ارتباط بر سر درست و غلط، برد و باخت یا حق به جانب جلوه کردن و محکوم کردن دیگری نیست. بلکه هدف فقط برقراری ارتباط متقابل و برگرداندن تفاهم است. مکالمه یک مسابقه نیست که باید در آن برنده شوید بلکه نوعی ارتباط است.

اصلا بابا فراموشش کن      پرواضح است که چیزی گفته شده که به مذاق مردان خوش نیامده است، اما به جای اینکه این احساسات خود را با همسرشان در میان بگذارند، مکالمه را در نطفه خفه می کنند. به علاوه اینکه زنان قادر نخواهند بود آن موضوع را فراموش کنند و شما نیز این را خود می دانید.

خودم می دونم چکار دارم می کنم       یعنی به نظر مردان نیازی به زنان نیست و فکر زن ها بی اهمیت است و مردان نمی خواهند در این مورد هیچ توضیحی بدهند.

 

استفاده از عبارت من هم همینطور از دو حال خارج نیست یا به لحاظ گفتاری کلامی مردان تنبل هستند و حوصله ندارند همان فکر یا احساس را تمام و کمال دوباره ابراز و بیان کنند و یا اینکه عمداً دوست ندارند آن را بر زبان بیاورند و اعتقادی هم به آن ندارند

آنچه مردها می گویند تا خود را متعهد و پای بندچیزی نکنند و بتوانند آزاد باشند
نمی توانم اینقدر جلو جلو فکر کنم  با این جمله مردان می خواهند شانه خالی کنند طفره بروند و فرار کنند. این کار  مردان موجب می شود زنان احساس کنند اهمیت ندارند و شایسته چشم پوشی هستند .

 یه کاریش می کنیم      هنگامی که زنان سعی دارند برای آینده برنامه ریزی کنند یا مشکلی را حل و فصل کنند و مردها این پاسخ را به آن ها می دهند زنان می دانند که فقط می خواهید وعده سر خرمن بدهند، البته به روش نرم و ملایم و زیرکانه.

من هم همین طور      زنان می گویند" دوستت دارم" و شما می گویید" من هم همین طور" آن ها می گویند:"خیلی خوشحالم تونستیم درباره ی آن موضوع با هم صحبت کنیم." شما می گویید:"من هم همین طور"استفاده از این عبارت از دو حال خارج نیست یا به لحاظ گفتاری کلامی مردان تنبل هستند و حوصله ندارند همان فکر یا احساس را تمام و کمال دوباره ابراز و بیان کنند و یا اینکه عمداً دوست ندارند آن را بر زبان بیاورند و اعتقادی هم به آن ندارند.

 من همین طوری هستم   و اینک بزرگترین عذر و بهانه برای سرباز زدن از انجام آنچه ندارید یا نمی خواهید انجام دهید سرباز زدن از تغییر و رشد شخصی، طفره رفتن از کار کردن بر روی خودتان و رابطه و فرار کردن از جدی گرفتن نظر ها و بازتاب های زنان. خب چنانچه نمی خواهید تعهد و پای بندی خود را به چیزی نشان دهید بهتر نیست دقیق تر بگویید که : "من انتخاب کرده ام که همین طوری باشم".

 ما خواهان آنیم تا آنچه را که زن ها تلاش می کنند به شما بگویند درک کنید و زندگی سرشار از تفاهم را تجربه کنید.
طبقه بندی: پزشکی و سلامت،  علمی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392


ویژگی اول:  یک مرد واقعی محکم و قوی است

یک مرد واقعی گریه نمی کند، زاری نمی کند، شکایت از چیزی نمی کند، بیمار نمیشود، و لازم نیست هر بار که عطسه کرد به پزشک مراجعه کند. یک مرد واقعی تصمیم می گیرد و با عواقب و نتایج این تصمیمات روزگار می گذراند. یک مرد واقعی مسئولیت اعمال و حرف های خود را بر عهده می گیرد. یک مرد واقعی، محکم و استوار است. و با سختی های زندگی مقابله می کند. یک مرد واقعی خشن و سرسخت است و از خود احساسات نشان نمی دهد. یک مرد واقعی ستون فقرات خانواده است و نمی تواند از خود ضعف نشان دهد. اگر از عنکبوت می ترسید، مسلماً یک مرد واقعی نیستید.

ویژگی دوم:  یک مرد واقعی متمرکز است

یک مرد واقعی تفاوت بین مهم بودن چیزی و مهم نبودن آن را می فهمد. یک مرد واقعی وقت خود را صرف کارهای بیهوده ای که هیچ عایدی برای او ندارند، نمی کند. مطمئناً کارهای زیادی برای تفریح و سرگرمی وجود دارد، اما او باید برای انجام این کارها هم دلیل داشته باشد.  یک مرد واقعی خود را روی قدرت، پول و خانواده اش متمرکز میکند. هیچگاه خود را روی سکس متمرکز نمی کند. سکس در نتیجه ی داشتن قدرت، پول و خانواده، خود به خود به سراغش می آید.

ویژگی سوم:  یک مرد واقعی، اهمیت خانواده را درک می کند

یک مرد واقعی خانواده اش را قدرتمند نگاه می دارد و به تاریخچه ی خانوادگی خود اهمیت زیادی می دهد. یک مرد واقعی می داند که فرزندانش هدیه ای از جانب خداوند هستند و باید با آنها به خوبی رفتار کند، هرچند هر از گاهی باید برای آنها قوانین و مقرراتی تعیین کند.

ویژگی چهارم:  یک مرد واقعی غیبت نمی کند

یک مرد واقعی دهانش را می بندد و اطلاعاتش را درمورد دیگران پیش خود نگاه میدارد. یک مرد واقعی در بحث های هیچ و پوچ شرکت نمی کند  و درمورد چیزهایی که از آن اطلاع ندارد و مطمئن نیست حرف نمی زند.

ویژگی پنجم:  یک مرد واقعی همیشه سر حرفش هست

هر وقت قولی بدهد، آن را عمل می کند. و اگر بداند که از عهده ی انجام قولی بر نمی آید، هیچوقت حرفش را نمی زند. یک مرد واقعی مردن را به شکستن عهدش ترجیح می دهد. او می داند که حرفش نیز باید به قدرت عملش باشد.

ویژگی ششم:  یک مرد واقعی تلاش می کند تا الگو باشد

یک مرد واقعی همیشه به خود و دیگران احترام می گذارد، مگر اینکه مورد بی احترامی قرار گیرد. او الگو و نمونه ای برای پیروان خود و به خصوص فرزندانش است. من هیچوقت کارهایم را به خانه نمی آورم، به همین دلیل فرزندانم من را فقط به عنوان یک پدر میشناسند. شما نیز باید همین کار را بکنید. یک مرد واقعی هیچگاه اجازه نمی دهد که فرزندانش پی به ضعف های او ببرند.

ویژگی هفتم:  یک مرد واقعی پول مورد نیازش را خود به دست می آورد

یک مرد واقعی در انتظار صدقات و نیکوکاری های دیگران نمی نشیند. و پول پدرش نیز برای او کفایت نمی کند. او خود در جستجوی روزی خود بر می آید و اگر از پدرانش به او ارثیه ای برسد، به جای هدر دادن آن، ده برابرش می کند.

ویژگی هشتم:  یک مرد واقعی زن نما نیست

یک مرد واقعی در گوشهایش گوشواره نمی اندازد و موهایش را بلند نمی کند. روی سینه و شکمش را نمی تراشد. او می داند که به استثنای آرایشگرش، سایر ملزومات و نیازهای بهداشتی او باید توسط یک زن انجام گیرد. یک مرد واقعی باید حداقل سه دست کت و شلوار در کمد داشته باشد و حداقل سه بار در هفته باید کت و شلوار بپوشد. یک مرد واقعی می داند که چطور باید شیك باشد.
طبقه بندی: پزشکی و سلامت،  علمی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392
آن روزها که تازه با او آشنا شده بودید، همیشه صورتتان را خوب اصلاح می کردید، لبخندهای زیبا می زدید، و در حضورش همیشه ادب را حفظ می کردید. اما حالا که دیگر آن روزهای اول به پایان رسیده است، دیگر هیچکدام از این مسائل را رعایت نمیکنید.

معمولاً وقتی یک رابطه طولانی می شود، مردها تنبل می شوند و دیگر آن کارهای کوچکی که به خاطر طرفشان انجام می دادند را کنار می گذارند. به جای آن شروع به انجام کارهایی می کنند که وقتی برای اولین بار طرفشان را ملاقات کردند، جرات انجام آن را نداشتند. بعضی از این تغییرات تا حدودی طبیعی هستند، ما بعضی دیگر واقعاً باعث عصبانیت و ناراحتی خانم ها می شود.

در اینجا به شش نمونه از این تغییرات که خانم ها دوست ندارند در رابطه شان با مردی ایجاد شود اشاره می کنیم. این تغییرات برای آنها تاحدی ناراحت کننده هستند که حتی ممکن است باعث برهم خوردن رابطه از جانب آنها شود. درست است که با گذشت زمان و صمیمی شدن بیبشتر با او می توانید احساس راحتی بیشتری در رفتارتان داشته باشید، اما حواستان باشد که این شش اشتباه را مرتکب نشوید.

 

1.  به وضعیت ظاهریتان رسیدگی نمی کنید

حال که  مدتی طولانی از رابطه تان گذشته است، تصور می کنید که اگر در بعضی کارهای مربوط به نظافت خود سهل انگاری کنید موردی نداشته باشد. البته درست است که اکنون که آشنایی کامل با یکدیگر دارید می توانید راحت تر نزد او لباس بپوشید، اما خاطرتان باشد که مرتب و پاکیزه بودن باعث می شود که جذابیت خود را برای همیشه پیش او حفظ کنید. اگر به ظاهرتان اهمیت ندهید، او تصور خواهد کرد که برایتان مهم نیست او در رابطه با شما چه فکری می کند. و باعث می شود که خیال کند دیگر به او اهمیت نمی دهید.

2.  نزد او باد شکم خالی می کنید

اکثر مردها وقت به حدی از صمیمیت با زنی می رسند، به خود اجازه می دهند که واکنش های فیزیکی خود را بدون رودربایستی نزد او انجام دهند. البته ممکن است اگر این کار گهگاه انجام شود، او ناراحت نشود، اما اگر این کارتان شکل عادت بگیرد مطمئناً ناراحت خواهد شد و تصور خواهد کرد که برای شما مثل یکی از دوستان پسرتان است، نه فردی خاص.

3.  تاریخ های مهمی مثل روز تولد و سالگردها را فراموش می کنید

اوایل برای روز تولدش بهترین سورپریزها و هدایا را تدارک می دیدید، اما حالا حتی یك زنگ هم به او نمی زنید. این کار شما برای او به این معناست که دیگر اهمیت برایتان ندارد و نادیده اش می گیرید. خاطرتان باشد که اگر باز هم مثل سابق تولدش را جشن بگیرید، باعث پایداری عشقتان خواهید شد.

4.  دیگر تحسینش نمی کنید

آیا هنوز هم وقتی مدل موهایش را تغییر می دهد یا لباسی جدید می خرد متوجه میشوید؟ اگر متوجه می شوید پس به او بگویید. اگر دیگر تحسینش نکنید، تصور خواهد کرد که به کلی فراموشش کرده اید. زن ها نیاز دارند که از جانب مردشان مورد تمجید و تحسین قرار گیرند و اگر این کار صورت نگیرد، او جای دیگری به دنبال این تمجید و توجه خواهد گشت.

5.  دمدمی مزاج می شوید

اگر سابقاً عادت داشتید که پیش او عصبانیتتان را کنترل کنید و حالا این کار را نمیکنید، پس حق دارد که ناراحت و رنجیده خاطر شود. او چون شما را فردی با ثبات شخصیت و اخلاق خوب دیده است، با شما آشنا شده، اما حال که به فردی عصبانی و بداخلاق تبدیل شده اید، حق ندارد که بهانه جویی کند؟

6.  سازش ندارید

سابقاً از اینکه وقتتان را با خانواده ی او بگذرانید خوشحال بودید، اما حالا دیگر تمایلی به این کار ندارید. اگر قبلاً فردی سازش پذیر بودید و حالا دیگر قابلیت انعطاف ندارید، باید درمورد این تغییر رویه ی خود بیشتر فکر کنید. این از همه ی تغییراتی که گفته شد برای خانم ها آزار دهنده تر است چون زنها ذاتاً افرادی قابل انعطاف هستند.

بی احساسی را کنار بگذارید
طبقه بندی: پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 27 مرداد 1390

نقش عوامل محیطی در سخن گفتن کودکان


درست است که "دیر به حرف افتادن " کودکان ، تا حدودی امری ارثی قلمداد می شود  ؛ اما نمی توان نقش عوامل محیطی و چگونگی برخورد والدین با کودکان را نادیده گرفت.


دیر به حرف افتادن کودکان

صحبت کردن با کودک ، مهم ترین گام در آموزش زبان به حساب می آید ؛ هر چند ممکن است برخی تصور کنند که صحبت کردن با کودکی که نمی تواند پاسخ آنان را بدهد فایده ای ندارد . مطالعات انجام شده نشان داده است که مادران به ویژه ، نقش بی نظیری در رشد کلامی فرزندان خود دارند .

متخصصان بر این باورند که در طول مرحله رشد سریع واژگان ، یعنی فاصله ی بین 12تا 18 ماهگی، فعالیت های کلامی در خانه ، می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. فعالیت هایی مثل : خواندن شعر و سرود ، انجام بازی های تصوری ، خواندن کتاب برای طفل ، تعامل چهره به چهره با وی و ... . افراد بزرگسال ، با صحبت کردن شمرده ، بلندتر کردن صدای خود و همراه با مبالغه در ادای زیر و بم ها ، کار شنیدن و بازشناسی الگوهای  کلامی را برای کودک راحت تر می کنند.

 

عوامل موثر در رشد زبان

عوامل متعددی وجود دارند که می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر رشد زبان کودک داشته باشند . برخی از این عوامل درونی و برخی دیگر خارجی هستند که به اختصار توضیح می دهیم .

برخی از عوامل درونی موثر در رشد گویایی کودک عبارتند از :

** شنوایی طبیعی ، دستگاه سالم گویایی ، حافظه شنوایی و فراخنای دقت، هوش کافی ، نداشتن بیماری مزمن، عدم وجود ضایعات عصبی و برخورداری از تعادل عاطفی .

به طور کلی می توان گفت که هرقدر میزان تشابه کودکان معاشر با یکدیگر ، بیشتر باشد، رشد کلامی آنان کم تر است

حال به سراغ عوامل بیرونی و محیطی کودک می رویم که می تواند او را در بهبود زبان آموزی و رشد سریع سخن گفتن یاری رساند :

** وجود محبت ، پذیرش و امنیت، روابط سالم خانوادگی، ارائه آزادی به کودک و تشویق او به انجام فعالیت هایی در خور استعداد ، عدم ایجاد فشار برای یادگیری و انتظار پیشرفت متناسب با سن و استعداد ، انظباط و نظم و ترتیب پایدار ، وقت کافی، امکانات مناسب، تشویق به ابراز احساسات و عقاید شخصی ، محیط شوق برانگیز و تجربه های غنی و معیارها و عادت های سخن گفتن خوب در خانه .

در ادامه ی مقاله ،  برخی از عوامل موثر بر تفاوت های موجود در رشد تکلم کودک را مورد بررسی قرار می دهیم :

دیر به حرف افتادن کودکان

جنسیت

 پژوهش های مختلف نشان داده اند که رشد تکلم دختران ، سریع تر از پسران است و دختران به طور متوسط کمی پیش از پسران سخن گفتن را آغاز می کنند.

هوش

رشد تکلم کودک ، رابطه ی مستقیمی با میزان هوش وی دارد. مطالعات انجام شده ، رشد سریع تر تکلم و خزانه ی غنی واژگان را در کودکان تیزهوش نشان داده اند. اهمیت این امر به قدری است که می توان گفت همبستگی بین هوش کودکان و میزان رشد تکلم ایشان حتی بیشتر از همبستگی بین سن زمان و قدرت تکلم است.

کودکانی که با بزرگسالان معاشرند ، نسبت به گروه دیگر، از نظر رشد کلامی پیشرفته ترند و این پیشرفت را هم در تعداد واژگان و هم در ساختار کلامی خود نشان می دهند

سن معاشرین کودکان

بین میزان رشد گویایی کودکانی که با بزرگسالان معاشر هستند و آنان که بیشترین ارتباط را با همسالان خود دارند ، تفاوت دیده می شود . کودکانی که با بزرگسالان معاشرند ، نسبت به گروه دیگر، از نظر رشد کلامی پیشرفته ترند و این پیشرفت را هم در تعداد واژگان و هم در ساختار کلامی خود نشان می دهند.

کودکانی که بیشترین ارتباط را با هم سن و سال های خود دارند ، بیشتر به بازی می پردازند و کمتر از گفتگو استفاده می کنند. به طور کلی می توان گفت که هرقدر میزان تشابه کودکان معاشر با یکدیگر ، بیشتر باشد، رشد کلامی آنان کم تر است. این امر به ویژه در مورد کودکان دوقلوی همسان به وضوح بیشتر مشاهده شده است . این گونه کودکان به دلیل تشابه بیشتر سنی ، جنسی ، عاطفی و روانی غالبا با یکدیگر بازی می کنند و حتی دست به ابداع کلمات رمزی می زنند که جز خودشان شخص دیگری متوجه معانی آن ها نمی شود و از این جهت است که معمولا گفته می شود رشد کلامی در این کودکان ، با تاخیر همراه است . صحبت کردن با بزرگسالان و خواندن کتاب برای آنان می تواند رشد تکلم را در ایشان افزایش دهد.

دیر به حرف افتادن کودکان

فرهنگ خانواده

کیفیت ارتباط های والدین با کودک ، میزان وقتی که به وی اختصاص می دهند و نوع سرگرمی هایی که خانواده برای صرف اوقات فراغت خود دارد نیز در رشد تکلم کودکان موثر است . بدیهی است که در خانواده هایی که کتاب، روزنامه، مجله و سایر ارتباط جمعی وجود دارد ، علاقه ی کودک به شنیدن، خواندن، گفتن و نوشتن بیشتر می شود و البته ، میزان سواد  والدین، برادران و خواهران بزرگ تر نیز در این امر بی تاثیر نیست . وضعیت اقتصادی خانواده و امکاناتی که برای کودک مهیا می گردد نیز در سرعت سخن گفتن کودک موثر می باشد .
طبقه بندی: علمی،  پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1390
 تولید شیر مادر توسط گاوهای اصلاح شده! 
 7 فایده ی مهم شیر مادر برای نوزاد 
 شیردهی برای جسم و روان مادر نیز مفید است 
 ناکافی بودن شیر مادر و چگونگی افزایش آن 
 چرا نوزاد شیر مادرش را نمی خورد؟ 
 مشخصات افراد تغذیه شده با شیر مادر 
 شیردهی فقط وظیفه ی مادران نیست! 
 اشتباهات و باورهای غلط درباره شیر مادر 
 فواید شیر مادر برای روح و روان نوزاد 
 تغذیه با شیر مادر در زنان شاغل 
 2 خبر جالب و عجیب درباره شیر مادر 
 دو قلوها و نوزادان نارس را از شیر مادر محروم نکنید 
 شیر مادر در آموزه های دینی 
 مشکل رایج مادران در دوران شیردهی 
 شیرمادر تا کِی؟ 
 شیرخشک؛ جایگزینی نه چندان مناسب برای شیر مادر 
 شیشه شیر؛ گزینه ی آخر 
 فیلم ها

 

 

 فواید شیر مادر برای کودکان 

 

 

 شیر مادر به تنهایی کافی نیست! 

 

 

 مدت زمان شیردهی 

 

 

 ضعف و قدرت مادر در شیردهی 

 

 

 درمان زردی، میزان شیر مادر طبقه بندی: علمی،  پزشکی و سلامت،  اجتماعی،  روانشناسی،  گوناگون،  سرگرمی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 خرداد 1390

موسیقی‌درمانی از بدو تولد + تصاویر

آنها با استفاده از هدفون‌های معمولی که روی گوش‌ها و سر نوزادان خیلی بزرگ به نظر می‌رسند، موسیقی ویوالدی و موتزارت را برای این کودکان پخش می‌کنند و آنها دور از مادرانشان به این موسیقی گوش می‌دهند.

بیمارستانی در اسلواکی برای آرامش دادن به نوزادان تازه متولد شده روش تازه‌ای را به کار گرفته است.

به گزارش «دیلی‌میل»، آنها با استفاده از هدفون‌های معمولی که روی گوش‌ها و سر نوزادان خیلی بزرگ به نظر می‌رسند، موسیقی ویوالدی و موتزارت را برای این کودکان پخش می‌کنند و آنها دور از مادرانشان به این موسیقی گوش می‌دهند.

دکتر اسلاوکا ویراگوا معتقد است، موسیقی می‌تواند جایگزینی برای صدای مادران باشد و سبب عادی شدن ضربان قلب نوزادان می‌شود.

 به نظر او، موسیقی کلاسیک می‌تواند جایگزین خوبی برای مادر در زمان نبودشان باشد.به این ترتیب موسیقی نه تنها جای خالی مادر را پر کرده بلکه از استرس نوزاد کاسته و به افزایش وزن او کمک می‌کند.
 
 طبقه بندی: علمی،  پزشکی و سلامت،  روانشناسی،  اجتماعی،  گوناگون،  سرگرمی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390

چند دستور سحر آمیز برای سلامتی

1- شما وقتی سیب زمینی را بصورت پخته از آتیش بیرون می آورید ظرف یک ساعت در معده هضم خواهد شد. سیب زمینی آب پز ظرف 4 ساعت هضم میشود و سیب زمینی سرخ کرده ظرف 12 ساعت نصفش هضم و نصفش از طریق معده اخراج خواهد شد.

قابل توجه پدر مادرهایی که به بچه بیچاره چیپس میدهند و شب طفل بیچاره موقع خواب باید صد دفعه این پهلو و آن پهلو شود تا در آخر سم حاصل از این چیپس جذب بدنش شود.

2- کسانی هم که سراغ من می آیند و اعلام میکنند: چرا می گید پفک سمی است؟

جهت اطلاع کافی است پفک را با آب خیس کنید و با شصت دستتان آن را به سرامیک آشپزخانه بچسبانید. بعد از 8 ساعت عمرا” بتونید این پفک خشک شده را از دیوار بکنید. باید کلی کاردک و چاقو بزنید تا کنده شود. حالا حساب کنید این پفک با بزاق چسبنده خیس میشود و وارد دیواره معده میشود….

3- یک روش هم برای کسانی که مدعی هستند سیستم گوارش و جذب آنها هیچ مشکلی ندارد:

یك حبه سیر را بطور كامل بدون جویدن و خورد شدن قورت داده اگر قبل از 24 ساعت از بدن خارج شد بدن سالم است زیرا در این مدت هیچ میكروبی در بدن نمی تواند رشد كند.و اگر طولانی تر شد دچار یبوست (محل رشد میكروب )بوده و بیمارید.

4- قدیم ها دستشوئی ما ایرانی ها (اون موقع بهش میگفتند خلاء) یک گوشه در دورترین نقطه حیاط بود که بابابزرگ و مامان بزرگای ما وقتی میخواستند بروند داخل مستراح یک دستمال به سرشون میبستند .

اون موقع دلیل این کار این بود که بخارات ناشی از ادرار(شامل اسید اوریک و فسفریک و..) روی پوست سر و موهای سر و بالطبع سلامتی تاثیر فزاینده ائی داشت و یکی از عوامل ریزش مو بود…در ضمن مثل الان اینطوری نبود که بروند مستراح و 6 ساعت بنشینند راجع به مسائل روزمره تفکر کنند. چون حتی در شریعت ما مسلمانها ذکر شده که ماندن زیاد در مستراح و حرف زدن در آن مکروه است.

الان مستراح ما ایرانی ها اومده وسط هال و اتاق پذیرائی و تازه بین سنگ توالت و محل شستن دست هیچ دری هم وجود نداره ..به دلیل مشکلات تغذیه ما ایرانی ها مجبوریم حداقل 10 دقیقه اونجا بساط پهن کنیم و خانم خونه هم یک حوله انداخته روی جا حوله ائی در دستشوئی و خبر نداره این حوله چه نقشی در جذب بخارات سمی ادرار و مدفوع دارد!

یکی از عوامل ریزش مو و بیماری های ما ایرانی ها همین بخارات ناشی از ادرار در توالت های ماست.

برای حل این موضوع: اول حوله را خارج از توالت و روی جای مخصوص قرار دهید. دوم: روی سنگ پا کمی سرکه ریخته و هفته ائی یک دفعه این سنگ پا را به مدت 4 ساعت در کنار سنگ توالت قرار بدهید. در ضمن قرار دادن سنگ نمک هم عامل جذب این بخارات سمی خواهد بود.

یک سیب خنک (یخچالی) را رنده کنید + داخل این پالودهء سیب یک قاشق چایخوری تخم بادرنجبویه (فرنجمشک) اضافه کنید + یک استکان عرق بهار نارنج + یک استکان عرق بیدمشک اضافه کنید. یک قاشق قبل از خواب صبح یا ظهر و شب میل کنید.

این مجموعه سحرآمیز اعصاب را آرام میکند و قلب را از سوزش و تشنج باز میدارد و خواب آرامی در پی خواهد داشتطبقه بندی: پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : شنبه 24 اردیبهشت 1390

واژه نامه پزشکی

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

واژه نامه پزشکی شامل حدود 20 هزار واژه است که از لغتنامه پزشکی دورلند استخراج شده است. برای جستجو در آن در نوار جستجوی زیر واژه موردنظر خود را به انگلیسی وارد نموده و بر روی دکمه باشه کلیک نمایید. البته می توانید واژگان فارسی را نیز به همین ترتیب برای یافتن متناظر انگلیسی جستجو نمایید.  اگر در واژه ها غلطی را از لحاظ معنایی و یا املایی مشاهده کردید، لطفا از طریق کلیک کردن بر روی واژه گزارش که در زیر هر کلمه نوشته شده است، به ما اطلاع دهید تا غلط را اصلاح کنیم


كشش یا فشار كره چشم (فشار درون كره چشمی با نشانه Tn مشخص می شود اگر 1+T و 2+T و غیره باشد نشانه درجات افزایش فشار درون كره چشمی است و اگر 1-T و 2-T و...
علامت شیمیایی (einsteinium)
پسوندی است به معنی ناقص الخلقه دوقلو كه به آخر كلمات میچسبد
صفت پسوند (-pexy)
پسوندی است به معنی «برش» كه به كلمات دیگر می چسبد
پسوندی است به معنی «برش» «قطع» كه به كلمات دیگر می چسبد
پسوندی است به معنی تغذیه «تحریك» «محرك» كه به كلمات دیگر می چسبد
پسوندی است به معنی «چرخش به طرف» كه به كلمات دیگر می چسبد
تركیب متبلوری است كه بعنوان یك داروی خواب آور و ضد درد بكار می رود
مجمع بین المللی روان كاوان
دیمرکاپرول (به لغات بالا مراجعه فرمایید )
اسید آمینه که در سال 1913 کشف شد این اسید آمینه از اکسیداسیون تیروزین بدست میاید و یک محصول واسطه در سنتز اپی نفرین و ملانین می باشد
یکی از هورمونهای تیروئید می باشد (ترکیب آلی یدداری است که از هیدرولیز تیروگلوبین بدست میاید همچنین ممکن است از یدگیری مونویدوتیروزین...
کلرور آلومینیوم گرد متبلور و جاذبی است به فرمول ALCL36H2O که قابض و ضد عفونی کننده می باشد.
تلقیح مصنوعی
میوب آستیگماتیسم
شبه هیپوفیز
آکادمی پزشکی ، آکادمی طب فیزیکی
ضریب یادگیری ، میزان فراگیری
آکادمی دین و سلامت روانی
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
صفحه 1 ازطبقه بندی: پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : شنبه 10 اردیبهشت 1390

تصاویری حیرت انگیز از دختر فضایی

این دختر بچه چینی بدلیل داشتن صورتی عجیب و غریب که شبیه انسان فضایی است، معروف به دختر فضایی شده است.

 
 
 
 
 
طبقه بندی: علمی،  پزشکی و سلامت،  اجتماعی،  تصاویر،  حوادث،  گوناگون،  سرگرمی، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 10 اسفند 1389

 

بسیاری از مردم با این مشکل مواجهند که ساعتها در رختخواب دراز می کشند ولی خوابشان نمی برد یعنی دچار عارضه بی خوابی می شوند، در این کلیپ یک روش کارساز برای حل این مشکل پیشنهاد شده است که دیدن آن خالی از لطف نیست به مدت 6:16
نظرات (2) | تعداد دریافت : 1010 | حجم فایل : 7.54 MB |
کلیپی آموزنده و جالب با موضوع بررسی راه های جلوگیری از عارضه خور خور در خواب به مدت 3:52
نظرات (1) | تعداد دریافت : 833 | حجم فایل : 4.7 MB |
بررسی تاثیر نوشیدن قهوه قبل از خواب، و تاثیر آن بر مراحل پنجگانه خواب انسان، بر اساس آزمایشاتی با تجهیزات پیشرفته ثبت سیگنال های مغز. حتما ببینید به مدت 6:11
نظرات (0) | تعداد دریافت : 309 | حجم فایل : 7.47 MB |
بیشتر ما انسانها علاقمندیم در شب بخوابیم و در واکنش به نور روز حساسیم و به خواب نمی رویم، علت این کار به عملکرد خاصی که در چشم ما شکل می گیرد بر می گردد، محتوای این کلیپ تاثیر سلول های چشم ما بر ساعت ویرایشی بدن در مغز را بررسی می کند به مدت 4:19
نظرات (0) | تعداد دریافت : 197 | حجم فایل : 5.17 MB |
قطعا نوع غذا در کیفیت خواب انسانها تاثیر زیادی دارد ولی اینکه چه غذاهایی باعث بد خوابی و چه غذاهایی باعث رسیدن به یک خواب راحت می شود را دراین فایل ببینید به مدت 3:43
نظرات (0) | تعداد دریافت : 294 | حجم فایل : 4.76 MB |
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی به سفری دور می روید تا چند روز دچار بی خوابی و به هم خوردن عادت خوابتان می شوید، محتوای این فایل راه حلی را به شما پیشنهاد می کند که بتوانید از بروز این مشکل جلوگیری کنید به مدت 7:29
نظرات (1) | تعداد دریافت : 180 | حجم فایل : 9.25 MB |
اگر شما هم دچار بدخوابی شدید و دوست نداشتید برای درمان آن از داروهای شیمیایی استفاده کنید می توانید به این نسخه گیاهی معرفی شده در این فایل رجوع کنید تا به راحتی مشکل بدخوابی خود را رفع کنید به مدت 5:25
نظرات (2) | تعداد دریافت : 768 | حجم فایل : 6.68 MB |طبقه بندی: دانلود،  پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 8 آبان 1388
 
استفاده از ریحان برای بسته بندی مواد غذایی
دانشمندان موفق شده اند با استفاده از سبزی ریحان، نوعی ورقه نازك پلاستیكی برای بسته بندی گوشت، پنیر و دیگر مواد غذایی تولید كنند. مواد ضد باكتریایی ریحان برای مقابله با آلودگی مواد غذایی مفید بوده و تاریخ مصرف مواد غذایی را طولانی تر می كند.    
این محققان با یك اقدام ابتكاری، پلیمرهای تازه ای تولید كرده اند كه مولكول های آنها از تركیب مولكول های سبزی ریحان و مولكول های مواد
شیمیایی پلاستیكی درست شده است.
زمانی كه از این ورقه ها برای بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود، ذرات آب درون ماده غذایی ، مولكول های ضد باكتری ریحان را به خود جذب می‌كند و موجب می شود ماده غذایی از وجود باكتریها عاری شود.
محققان برای آنكه مولكول های ریحان فقط به درون ماده غذایی نفوذ كند و در فضای آزاد بیرون بسته بندی پراكنده نشود، سطح بیرونی ورقه پلاستیكی را با لایه نفوذ ناپذیرتری پوشش داده اند كه از فرار مولكولهای ریحان جلوگیری به عمل می‌آورد.
استفاده از خاصیت میكرب كش سبزیجات برای تولید بسته بندی ها و پوشش های مواد غذایی در برخی دیگر از كشورهای پیشرفته نظیر ژاپن، سابقه داشته است.    
در ژاپن از ترب كوهی برای تولید ورقه های بسته بندی استفاده می شود، اما مصرف كنندگان از این امر ناراضی بوده اند كه طعم و بوی ترب كوهی از پوشش پلاستیكی به درون مواد غذایی سرایت می كند و طعم این مواد را تغییر می دهد.
در پوشش تولید شده به وسیله محققان اسپانیایی از تعداد كمتری مولكول های ریحان استفاده شده و از این گذشته مولكول های ریحان برخلاف مولكولهای ترب كوهی جذب آب موجود در مواد غذایی نشده و طعم غذاها را تغییر نمی دهد.

بیماری لاغری عصبی(Anorexia)
این بیماری به دلیل ترس فرد از افزایش وزن ایجاد شده و فرد دچار لاغری مفرط می شود، ازخوردن غذا امتناع می کند و یا غذا را خورده اما عمدتا  بر می گرداند. این افراد معمولاً تصویری نادرست از اندام خود دارند . همیشه خیال می کنند چاق بوده و به اندازه کافی لاغر یا خوش اندام نیستند .
دلیل آن رواج تبلیغات و فشارهای عصبی در جامعه است . مبتلایان به آنورکسیا مدت طولانی خود را گرسنه نگه می دارند. ملین ها یا قرصهای لاغر کننده مصرف می کنند، وعده های غذایی را حذف می کنند، عصبی اند و بی خوابی دارند.آنها حساس و زود رنج می شوند، مبتلا به افسردگی شده و در نهایت نیز به بیماری های قلبی و دیگر بیمارهای مرگ بار مبتلا خواهند شد .این افراد باید  به متخصصین ارجاع داده شوند . چون درمان آنها در بسیاری از موارد تنها با مصرف مواد غذایی امکان پذیر نیست.

هویج؛موثر در درمان بیماری‌های عصبی
متخصصان معتقدند هویج دارای یك نوع انسولین گیاهی است كه اثر كم‌كننده قند خون را داراست، بنابراین برخلاف تصور قدیمی كه هویج برای مبتلایان به بیماری دیابت خوب نیست، این بیماران می‌توانند به مقدار كم از این گیاه استفاده كنند. مصرف هویج مقاومت بدن را در مقابل بیماری‌های عفونی بالا می‌برد، مصرف هویج در رفع بیماری‌های آب آوردن نسوج بدن، عدم دفع ادرار، ‌تحریك مجاری هضم و تنفسی، سرفه‌های مقاوم، آسم، ‌اخلاط خونی و دفع كرم اثر معجزه‌آسایی دارد.
كاربردها و موارد مصرف: اگر می‌خواهید چاق شوید به عنوان صبحانه هویج بخورید. هویج و پیاز را با هم بجوشانید و به آن آب لیمو اضافه كنید، داروی موثری برای درمان بیماری‌های عصبی، ‌امراض كلیوی و همچنین جوان‌كننده پوست است. برای خارج كردن سنگ
كیسه صفرا،  هویج اثر معجزه‌آسایی دارد. خوردن هویج جوش‌های صورت را درمان می‌كند.
همچنین برای تقویت و تحریك كبد و روده‌ها هویج داروی موثری است.هویج اعمال روده‌ها را منظم می‌كند و كمبود الیاف غذاهای گوشتی را جبران می‌كند بنابراین آنهایی كه گوشت زیاد مصرف می‌كنند حتما باید هویج بخورند تا مشكل یبوست نداشته باشند.
برای برطرف كردن اسهال كودكان و بچه‌هایی كه معده حساس دارند سوپ هویج بهترین داروست. مصرف آب هویج در صبح و ناشتا مواد سمی را از خون خارج می‌كند. گفتنی است، هویج را نباید هیچ‌گاه پوست كند زیرا مواد مغذی و ویتامین‌های خود را از دست می‌دهد بلكه باید آن را با برس شست و مصرف كرد.

ذرّت؛ تقویت‌كننده قلب‌
محققان در تازه‌ترین بررسی‌های خود دریافتند مصرف ذرت می‌تواند به تقویت قلب و تنظیم عمل هضم كمك كند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دمكرده كامل ذرت و چای تهیه شده از آن برای كاهش فشارخون و درمان امراضی نظیر سنگ كیسه صفرا، سنگ كلیه و عفونت‌های ادراری موثر است.
گفتنی است،
ذرت منبع سرشاری از كربوهیدرات‌هاست و حاوی مواد معدنی پتاسیم و منیزیم می‌باشد و در صورتی كه به همراه حبوبات مصرف شود منبع خوبی برای پروتئین است.

كیوی معدن ویتامین ث‌
ویتامین ث موجود در كیوی 2 برابر پرتقال، 6 برابر لیمو ترش و میزان مواد مغذی آن 8 برابر سیب است. كیوی منبعی غنی و سرشار از ویتامین ث است و مقدار ویتامین ث آن از پرتقال نیز بیشتر است. همچنین دانه‌های سیاه آن حاوی ویتامین D است. كیوی همچنین دارای ویتامین A، ای ویتامین‌های ب1، ب2، ب3   فولیك اسید و سایر ویتامین‌های گروه ب است. كیوی از میوه‌های بسیار كم‌كالری است. در  100گرم كیوی 61 كالری وجود دارد و از جهت میزان كالری همردیف زردآلو و نارنگی است. در 100 گرم كیوی 331 میلی‌گرم پتاسیم، 26 میلی‌گرم كلسیم و40 میلی‌گرم فسفر وجود دارد. مقدار پتاسیم آن از موز كمتر است، اما در مقابل از میزان منیزیم بسیار بالایی برخوردار است همچنین دارای مس، آهن و فسفر است.
كیوی این میوه پرزدار، دارای مواد غذایی بالا و میزان كالری بسیار پایینی است، به این خاطر در رده میوه‌های بسیار مفید قرار دارد. این میوه به دلیل خاصیت كاهندگی كه بر سطح‌تری گلیسیرید دارد، از غلظت خون می‌كاهد و از تنگ شدن عروق و بروز انواع سكته‌ها جلوگیری می‌كند.كیوی با داشتن آنتی‌اكسیدان فراوان خاصیت ضدسرطانی بسیاری دارد و امكان مبتلا شدن به بعضی از سرطان‌ها را كاهش می‌دهد.
كیوی با داشتن پیش‌سازهای ویتامین آ همچنین ویتامین ای و ث موجب حفظ سلول‌های دستگاه بینایی می‌شود. ویتامین ث موجود در كیوی موجب تقویت
سیستم حفاظتی بدن می‌شود. كیوی منبع خوبی برای پتاسیم و كلسیم است. پتاسیم باعث كاهش فشار خون می‌شود. كیوی ادرارآور است. به علت كالری پایین افرادی كه تصمیم به كاهش وزن خود دارند می‌توانند این میوه را مصرف كنند.
بعد از خوردن غذاهای گوشتی قدری اسید معده خنثی می‌شود. در این شرایط آنزیم‌های كیوی می‌توانند مدت كوتاهی فعالیت كنند و این زمان كافی است كه مواد پروتئینی به وسیله این آنزیم‌ها به قطعات كوچك‌تر و قابل هضم تبدیل و تجزیه شوند. این امر، عمل هضم غذاهای سنگین در معده را آسان می‌كند، لذا خوردن كیوی به همراه غذاهای گوشتی برای هضم آسان‌تر غذا توصیه می‌شود.
چند نكته
1- كیوی خام نیز دارای مقادیر زیادی
آنزیم به نام پاپایین است كه از نظر تجاری برای نرم كردن گوشت مفید است، اما احتمال دارد برای بعضی از افراد آلرژ‌ی‌زا باشد. بویژه افرادی كه به آناناس حساسیت دارند مستعد حساسیت به این میوه هم هستند.
2- كیوی را می‌توانید در دمای اتاق نگهداری كرده، آن ‌را به مدت چند روز ذخیره كنید.
3- ‌ هرگز كیوی را كنار سیب و گلابی قرار ندهید. كیوی به هنگام رسیدن مقداری گاز
اتیلن از خود متصاعد می‌كند این گاز باعث رسیدن میوه‌های دیگری چون سیب و گلابی می‌شود، لذا نباید محل نگهداری كیوی با سایر میوه‌ها یكی باشد.
4- در هنگام خرید كیوی اگر بر اثر فشار جزئی، نرمی زیر دستان خود احساس كردید از خریدن آن صرف‌نظر كنید.
5-‌ كیوی دارای اگزالات است. این تركیب می‌تواند موجب سنگ كلیه شود. به این علت این میوه برای افرادی كه مستعد سنگ كلیه و سنگ كیسه صفرا هستند باید با احتیاط مصرف شود.
6- اگزالات موجود در كیوی مانع جذب كلسیم می‌شود. به این علت بهتر است 2 تا 3 ساعت قبل و بعد از مصرف لبنیات این میوه را میل نكنید تا مانع جذب كلسیم نشود.
7- كیوی طلائی دارای پوستی نرم و برنزی رنگ بوده و گوشت آن به رنگ طلایی است. ارزش تجاری این نوع كیوی از انواع سبز بیشتر است.
8- كیوی را می‌توانید حلقه كرده و
خشك كنید و به جای خوردن چیپس، كیوی خشك شده میل كنید.


بادام بخورید تا استخوان‌هایتان قرص شود
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ بادام با داشتن مقدار زیادی چربی غیراشباع و كلسیم و منیزیم برای استحكام استخوان‌ها مناسب است.
نتایج بررسی‌ها حاكی از آن است كه بادام غنی‌ترین منبع غیرحیوانی
كلسیم و فسفر بوده و به علت فیبر فراوان از سرطان روده بزرگ پیشگیری كرده و باعث كاهش سرطان دهانه رحم نیز می‌شود.
گفتنی است، بادام پایین‌آورنده كلسترول مضر خون، كاهش‌دهنده بیماری‌های قلبی، مانع گرفتگی عضلانی بوده و از بروز آسم و ایجاد
سنگ كیسه صفرا نیز جلوگیری می‌كند.


خانم ها،‌ دست هایتان را بیشتر بشویید
تحقیقات جدید نشان می دهد باكتری های موجود روی پوست زنان بیشتر از مردان است و توصیه شده است كه زنان بیش از مردان به شستن دست های خود توجه كنند.
زنان در مقایسه با مردان  باكتری های مختلف و متنوع تری روی پوست دستان خود دارند. به گفته دانشمندان این قضیه به تفاوت بین پوست زنان و مردان مربوط می شود؛ پوست مردها نسبت به زنان
اسیدی تر است. دلیل دیگر تفاوت غده های موجود در بدن زنان و مردان است كه باعث می شود ترشحات موجود در عرق بدن زنان و مردان متفاوت باشد و این مساله روی رشد و دوام باكتری ها تاثیر می گذارد.
زنان باكتری های زنده ی بیشتری در زیر پوست سحطی دست خود دارند كه با شستن مكرر نیز از بین نمی روند.  هر دست انسان تقریبا 150 نوع باكتری دارد كه لزوما همه آنها برای سلامتی انسان مضر نیستند.


خوردن انجیر بوی بد دهان را از بین می‌برد
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، انجیر میوه‌ای مقوی و شیرین است كه موجب از بین رفتن بوی بد دهان می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ درخت انجیر از سال چهارم شروع به میوه دادن كرده و تا بیست سالگی نیز میوه می‌دهد. انجیر با داشتن
پتاسیم، تامین‌كننده سلامت كودكان ضعیف، كم خون و كم اشتها بوده و موجب افزایش وزن آنها می‌شود. همچنین انجیر ضد سرطان است و اگر با عسل مخلوط شود مصرف آن در تسكین زخم معده بسیار مفید خواهد بود.


هندوانه، موثر در رفع التهابات آسم، تصلب شرایین و سرطان روده‌
هندوانه میوه‌ای شیرین و آبدار است كه نه تنها باعث رفع تشنگی در هوای گرم می‌شود بلكه اثرات بسیار مفید دیگری نیز دارد كه شاید برای ما ناشناخته باشد.
این میوه پرفایده التهاباتی را كه در بیماری‌هایی مثل آسم،
تصلب شرائین، سرطان روده و التهاب مفاصل وجود دارد، از بین می‌برد.
همچنین منبع خیلی خوبی از آنتی‌اكسیدان
كاروتنوئیدی بنام لیكوپن می‌باشد. لیكوپن یك رنگدانه شیمیایی است كه باعث ایجاد رنگ قرمز در هندوانه می‌شود و اثرات ضداكسیدانی قوی دارد. این آنتی اكسیدان به تمامی نقاط بدن رفته و رادیكال‌های آزاد را خنثی می‌كند و رادیكال‌های آزاد نیز مولكول‌هایی هستند كه باعث تخریب بسیاری از بافت‌های بدن می‌شوند.
هندوانه دارای آب فراوان و انرژی كمی است در نتیجه نسبت به سایر میوه‌ها، مواد‌مغذی بیشتری در هر كالری دارد كه نشان‌دهنده اثرات مفید آن در بهبود سلامتی بدن است.
لیكوپن آنتی‌اكسیدان قوی است كه در گوجه فرنگی به خصوص محصولات پخته آن، هندوانه و انبه به مقدار فراوان وجود دارد و جذب آن از محصولات پخته گوجه فرنگی مثل سس و رب گوجه فرنگی كه مقدار كمی روغن مثل روغن زیتون داشته باشند، به خوبی صورت می‌گیرد.
مطالعات زیادی در مورد لیكوپن و اثرات ضد سرطانی آن انجام شده است و نشان داده برخلاف سایر رنگدانه‌های غذاهای گیاهی كه فقط در حیوانات موثر بوده‌اند، لیكوپن در مطالعات انسانی هم دارای اثرات ضد سرطانی بوده است. این سرطان‌ها شامل؛ سرطان پروستات، سرطان رحم، سرطان ریه و سرطان روده بزرگ بوده است.
مطالعه جدیدی در سال 2003 میلادی نشان داد، بیمارانی كه دارای پولیپ آدنومی روده بزرگ3 بوده‌اند (كه زمینه‌ساز سرطان روده است)، لیكوپن خونشان 35 درصد پایین تر از افراد سالم بوده است. همچنین بتاكاروتن موجود در خونشان كمتر بوده كه این تغییر مهم نیست. ولی تحقیقات جدید ثابت كرده است، فقط مقدار پایین لیكوپن خون (كمتر از70 میكروگرم در لیتر) و كشیدن سیگار، دو عامل خطر مهم در بروز
پولیپ آدنومی روده هستند.


بچه‌ها بازی كنند تا خوب بخوابند
بررسی‌ها نشان داده كه بهترین ورزش برای كودكان بازی است و كودكانی كه به اندازه كافی ورزش می‌كنند، بهتر می‌خوابند.
كودكانی كه به اندازه كافی و مناسب بازی می‌كنند، وضعیت جسمی بهتری داشته، بهتر می‌خوابند و حتی از نظر روحی نیز كمتر دچار مشكل و اختلال می‌شوند.
به‌عقیده كارشناسان، ورزش برای كودكان و حتی نوجوانان می‌تواند شامل بازی‌هایی نظیر: فوتبال، شنا، دوچرخه‌سواری و دویدن ‌باشد، زیرا در این ورزش‌ها 3 ركن اصلی كه شامل قدرت تحمل بدن است در دویدن و انعطاف‌پذیری و كشش در انواع بازی‌ها تقویت می‌شود.
شاید به همین دلیل بزرگسالان با یك دقیقه دویدن ضربان قلبی به مراتب سریع‌تر داشته باشند و تنفس‌شان دچار مشكل شود، اما كودكان به دلیل عادت به دویدن و بازی دچار چنین مشكلاتی نمی‌شوند. با توجه به آمار كودكان به طور متوسط روزانه 3 ساعت تلویزیون تماشا می‌كنند؛ اما مقدار ورزش توصیه شده برای آنها در قبال این 3 ساعت 5 ساعت می‌باشد كه از این 5 ساعت باید حداقل 5/1 ساعت آن شامل حركات سریع در راه رفتن و پیاده‌روی باشد تا تمام عضلات و ماهیچه‌ها را درگیر كند.
برای رسیدن به این منظور نباید فعالیت‌ها و بازی‌های
سالم كودكان را محدود كرد، زیرا با این كار انرژی آنها تخلیه نمی‌شود و دچار انواع مشكلات جسمی و روحی خواهند شد.
عنوان گروه: تغذیه وسلامتیطبقه بندی: پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده

آفتاب‌ سوختگی

 

این‌ نوع‌ سوختگی‌ در اثر مواجهه‌ بیش‌ از حد با آفتاب‌ یا لامپ‌ حمام‌ آفتاب‌ روی‌ می‌دهد. در ارتفاعات‌ بالا، این‌ حالت‌، حتی‌ ممكن‌ است‌ در یك‌ روز نیمه‌آفتابی‌ هم‌ روی‌ دهد. بعضی‌ از داروها سبب‌ حساسیت‌ شدید به‌ نور آفتاب‌ می‌شوند. آفتاب‌ سوختگی‌ ممكن‌ است‌ به‌ ندرت‌ در اثر مواجهه‌ با مواد رادیواكتیو روی‌ دهد. اكثر آفتاب‌ سوختگی‌ها سطحی‌ هستند؛ در موارد شدید، پوست‌ به‌رنگ‌ قرمز خرچنگی‌ درمی‌آید و تاول‌دار می‌شود و ممكن‌ است‌ مصدوم‌ دچار گرمازدگی‌ شود.

 

تشخیص‌

پوست‌ قرمز شده‌

درد در موضع‌ سوختگی‌ مورد زیر ممكن‌ است‌ دیرتر بروز كند:

تاول‌ زدن‌ پوست‌ آسیب‌دیده‌

 

 

اهداف‌

دور كردن‌ مصدوم‌ از نور (مستقیم‌) آفتاب‌

تسكین‌ ناراحتی‌ و درد

 

هشدار!

در صورتی‌ كه‌ تعداد تاول‌ها بسیار زیاد است‌ و یا آسیب‌های‌ پوستی‌ دیگری‌ وجود دارند، با یك‌ پزشك‌ تماس‌ بگیرید.

 

۱) پوست‌ مصدوم‌ را با یك‌ لباس‌ سبك‌ یا حوله‌ بپوشانید. به‌ وی‌ كمك‌ كنید كه‌ به‌ سایه‌ یا ترجیحاً داخل‌ ساختمان‌ برود.

 

۲) به‌ مدت‌ ۱۰ دقیقه‌، پوست‌ را با آب‌ سرد خیس‌ كنید یا منطقه‌ آسیب‌ دیده‌ را در یك‌ ظرف‌ آب‌ سرد فرو ببرید.

 

۳) مصدوم‌ را تشویق‌ كنید تا چندین‌ جرعه‌ آب‌ سرد بنوشد.

 

 

۴) اگر سوختگی‌ جزیی‌ است‌، با كالامین‌ یا یك‌ تركیب‌ ضدآفتاب‌ می‌توان‌ آن‌ را تسكین‌ داد. در موارد شدید، كمك‌ پزشكی‌ درخواست‌ كنید.

 

 

 

عرق‌سوز

 

عرق‌سوز، بثورات‌ قرمز شدیداً آزاردهنده‌ و سوزش‌آور است‌ كه‌ عمدتاً در هوای‌ داغ‌ تشكیل‌ می‌شود. این‌ حالت‌ وقتی‌ رخ‌ می‌دهد كه‌ باكتری‌ها و سلول‌های‌ پوستی‌ مرده‌، غدد عرق‌ را مسدود كنند. این‌ بثورات‌ به‌ خصوص‌ مناطقی‌ را درگیر می‌كنند كه‌ عرق‌ در آنجا گیر می‌افتد و نمی‌تواند تبخیر شود (مثلاً انتهای‌ پا). افرادی‌ كه‌ غالباً دچار عرق‌سوز می‌شوند، مستعد به‌ شوك‌ ناشی‌ از گرما نیز هستند.

 

تشخیص‌

ممكن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

احساس‌ سوزش‌ و سوختگی‌

بثوراتی‌ شامل‌ لكه‌های‌ قرمز ریز یا تاول‌

 

 

اهداف‌

تسكین‌ ناراحتی‌ و درد

 

۱) فرد را ترغیب‌ كنید كه‌ تا حد امكان‌ در شرایط‌ خنك‌ قرار بگیرد.

 

۲) پوست‌ را به‌ ملایمت‌ با آب‌ سرد خیس‌ كنید تا خنك‌ شود.

 

 

 

 

گرمازدگی

 

این‌ اختلال‌ به‌ دلیل‌ از دست‌ رفتن‌ آب‌ و نمك‌ بدن‌ از طریق‌ عرق‌ كردن‌ بیش‌ از حد روی‌ می‌دهد. این‌ حالت‌ معمولاً به‌ صورت‌ تدریجی‌ ظاهر می‌شود. گرمازدگی‌ معمولاً افرادی‌ را گرفتار می‌كند كه‌ به‌ آب‌ و هوای‌ گرم‌ و مرطوب‌ عادت‌ ندارند. افرادی‌ كه‌ حال‌ عمومی‌ مناسبی‌ ندارند (به‌ ویژه‌ آنهایی‌ كه‌ به‌ بیماری‌های‌ اسهال‌زا و استفراغ‌زا مبتلا هستند) نسبت‌ به‌ سایرین‌، بیشتر در معرض‌ گرمازدگی‌ هستند. یك‌ علت‌ شایع‌ و خطرناك‌ گرمازدگی‌، افزایش‌ بیش‌ از حد درجه‌ حرارت‌ بدن‌ و سایر تغییرات‌ فیزیكی‌ ناشی‌ از مصرف‌ مواد خاص‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ سرخوشی‌ (مثلاً اكستازی‌) است‌. مصرف‌ این‌ مواد به‌ دلیل‌ ایجاد بیش‌فعالی‌ طولانی‌مدت‌، سبب‌ عرق‌ كردن‌ شدید و سپس‌ كاهش‌ آب‌ بدن‌ می‌شوند كه‌ به‌ گرمازدگی‌ ختم‌ می‌شود. این‌ آثار همراه‌ با اثر این‌ مواد روی‌ مركز تنظیم‌ درجه‌ حرارت‌ در مغز، می‌توانند منجر به‌ شوك‌ ناشی‌ از گرما و حتی‌ مرگ‌ شوند.

 

تشخیص‌

با پیشرفت‌ وضعیت‌، ممكن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

سردرد، گیجی‌ و منگی‌

از دست‌ دادن‌ اشتها و تهوع‌

عرق‌ كردن‌ همراه‌ با پوست‌ رنگ‌پریده‌ و سرد

گرفتگی‌ عضلانی‌ در دست‌، پا یا دیواره‌ شكم‌

نبض‌ و تنفس‌ تند و ضعیف‌

 

 

اهداف‌

جایگزین‌ كردن‌ مایعات‌ و نمك‌ از دست‌ رفته‌ از بدن‌

در صورت‌ لزوم‌، خنك‌ كردن‌ بیمار

در صورت‌ لزوم‌، درخواست‌ كمك‌ پزشكی‌

 

۱) بیمار را به‌ یك‌ محل‌ خنك‌ منتقل‌ كنید. وی‌ را به‌ حالت‌ درازكش‌ (به‌طوری‌ كه‌ پاها بالاتر قرار بگیرند) درآورید.

 

 

۲) مقدار زیادی‌ آب‌ به‌ بیمار بدهید؛ در صورت‌ امكان‌، به‌ دنبال‌ آن‌ یك‌ محلول‌ نمكی‌ ضعیف‌ (یك‌ قاشق‌ چایخوری‌ نمك‌ در یك‌ لیتر آب‌) هم‌ بدهید.

 

۳) حتی‌ اگر بیمار به‌ سرعت‌ بهبود یافت‌، اطمینان‌ حاصل‌ كنید كه‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌ خواهد كرد. اگر پاسخ‌دهی‌ بیمار رو به‌ وخامت‌ رفت‌، وی‌ را در وضعیت‌ بهبود قرار دهید. با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ كنید.

 

۴) علایم‌ حیاتی‌ (سطح‌ پاسخ‌دهی‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنید. آماده‌ باشید تا در صورت‌ لزوم‌، احیای‌ تنفسی‌ و ماساژ قفسه‌ سینه‌ را آغاز كنید .

 

 

 

 

 

شوك‌ ناشی‌ از گرما

 

این‌ وضعیت‌ در اثر از كار افتادن‌ «ترموستات‌» مغز كه‌ تنظیم‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌ را بر عهده‌ دارد، روی‌ می‌دهد. بدن‌ به‌طور خطرناكی‌ گرم‌ می‌شود كه‌ معمولاً ناشی‌ از تب‌ بالا یا مواجهه‌ طولانی‌مدت‌ با گرما است‌. شوك‌ ناشی‌ از گرما ممكن‌ است‌ در اثر مصرف‌ مواد (مثلاً اكستازی‌) هم‌ روی‌ دهد. در برخی‌ موارد گرمازدگی‌، به‌دنبال‌ توقف‌ عرق‌ كردن‌ و ناتوانی‌ بدن‌ در خنك‌سازی‌ خود به‌ كمك‌ تبخیر عرق‌، رخ‌ می‌دهد. شوك‌ ناشی‌ از گرما ممكن‌ است‌ دوره‌ هشداردهنده‌ كوتاهی‌ داشته‌ باشد به‌طوری‌ كه‌ بیمار ظرف‌ چند دقیقه‌ پس‌ از احساس‌ ناخوشی‌، بی‌هوش‌ شود.

 

تشخیص‌

ممكن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

سردرد، گیجی‌ و احساس‌ ناراحتی‌

بی‌قراری‌ و منگی‌

پوست‌ داغ‌، برافروخته‌ و خشك‌

وخیم‌ شدن‌ سریع‌ سطح‌ پاسخ‌دهی‌

نبض‌ ضربه‌زننده‌ و پر

دمای‌ بدن‌ بالاتر از ۴۰ درجه‌ سانتیگراد.

 

 
طبقه بندی: پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : شنبه 5 اردیبهشت 1388
خون ، رمز سلامت و تندرستی است، خون به تمام سلول های بدن، اعضاء و اندام ها غذا می رساند. خون وسیله دفاعی بسیار ارزشمند در برابر هجوم میکروب ها به بدن است. خون نمایشگر و نشان دهنده وضعیت درونی ماست. وقتی انسان به بیماری ای دچار می شود در خون تغییرات زیادی ظاهر می شود و پزشکان با آزمایش خون و یافتن این تغییرات به مرضی که انسان را مورد حمله قرار داده است پی می برند. یعنی از طریق خون و آزمایش آن می توان دریافت که بدن سالم است یا نه!

 

مسئله شخصیت

 

شاید باور نکنید که شخصیت افراد به گروه خونی آنها بستگی داشته باشد اصولاً افراد هر گروه خونی دارای خوی، عادت، رفتار و کردار و شخصیت خاص خود هستند. به نظر می رسد که در طی اعصار به تدریج این حالات و عوامل مربوط به ساختمان درونی و فکری انسان در ژن های بدن ذخیره شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

 

 

 بهترین راه درمان استرس در افراد این گروه استفاده از ورزش یوگا است.

در تاریخ پزشکی آمده است فرزندانی که به محض تولد از مادر خود جدا شده و به نقاط دوردستی برده شده اند ولی بعد از سی یا چهل سال این مادر و فرزند در کنار هم قرار گرفته اند، ملاحظه شده که بسیاری از صفات از مادر به فرزند منتقل شده و تعداد زیادی از خصایص مربوط به شخصیت مادر در فرزند خودنمایی می کرده است. یعنی محیط نتوانسته است این خصوصیات را در فرزند تغییر دهد. آنچه مسلم است گروه خونی، در ساخت شخصیت ما نقش بسیار مؤثری دارد و این مسئله برای دانشمندان و محققین روشن شده است.

 

ویژگی های شخصیتی گروه خونی O

 

افراد این گروه دارای ژنی در بدن هستند که به آنها قدرت تحمل مصائب،  اعتماد به نفس ، شهامت  و خوشبینی  می بخشد. افراد این گروه خود را باور دارند و به خود اهمیت فراوان می دهند. علت این امر آن است که گروه O قدیمی ترین گروه خونی افراد جهان است و اجداد این گروه به ورزش ، شکار ، حمله به حیوانات، و مقاومت در برابر مشکلات  عادت داشته اند و این عادت به افراد بعدی این گروه منتقل شده است.

 

به هر حال افراد این گروه خونی، افرادی مصمم، کوشا، جدی، قاطع و پابرجا هستند و اگر تحقیق کنید خواهید دید که بسیاری از سیاستمداران فعلی جهان در گروه خونی O قرار دارند.

 

ساختار شخصیتی گروه خونی A

 

از خواص مهم افرادگروه خونی A آن است که از خوردن سبزی لذت می برند و دارای دستگاه هاضمه بسیار ظریف می باشند. سیستم دفاعی آنان با جایی که در آن زندگی می کنند خوب همسانی پیدا می کند. در برابر حوادث روحی مثل استرس  ها و ناراحتی های فکری با آرام کردن درون خود خوب مقاومت می نمایند و افرادی فعال و سازنده به شمار می روند.

 

افراد این گروه در معرض ابتلای به استرس  ها قرار دارند و بهترین راه درمان استرس  در افراد این گروه استفاده از ورزش یوگا است. به طور کلی ورزش های سبک برای افراد این گروه بسیار مفید است. افراد این گروه به خوبی می توانند در جوامع پر جمعیت و بزرگ زندگی کنند و به طور کلی آنها افرادی هستند که تابع قانون، منظم و شایسته هستند. احترام دیگران را رعایت می کنند و از خود خاطره خوبی در سایر افراد باقی می گذارند. نخستین افراد این گروه از بدو پیدایش انسان در کره زمین افرادی باهوش  ، حساس و باشوق بودند و قادر بودند با حوادث محیط خود مبارزه کنند. این افراد می توانند در مواقع حساس به خوبی تصمیم بگیرند و خوب و صحیح عمل کنند.

 

همچنین آنها قادرند که در مواقع سخت، اضطراب  و هیجان خود را به خوبی کنترل کنند. اما وقتی هیجان و ناراحتی آنها از حد فراتر رود این افراد منفجر می شوند افراد این گروه نمی توانند برای کارهایی که به مدیریت دقیق نیاز دارد نامزدهای مناسبی باشند در حالی که افراد گروه O دارای این صلاحیت می باشند.

 

گروه خونی B

 

افرادگروه B در برابر برخورد با حوادث می توانند بلافاصله تغییر وضع داده و خود را با شرایط زمان و مکان هم آهنگ کنند؛ این سخن به آن معنا نیست که در فکر خود پابرجا نیستند بلکه منظور آن است که می توانند با هر تغییری هماهنگ شده و خود را از برخورد با مشکلات در امان نگه دارند. افراد گروه B قادرند در مقابل بسیاری از بیماری های شایع مقاومت و پایداری کنند. حتی اگر  بیماری های قلبی  و سرطانی هم بگیرند باز هم عمر بیشتری می توانند داشته باشند.

 

این افراد در مقابل بیماری ها مقاومت بیشتری نشان می دهند و کمتر از سایر گروه ها بیمار می شوند. کارهای روزمره را با نهایت دقت و نظم انجام می دهند. بهره وری از ورزش و خوردن غذای فراوان برایشان مفید است. شرایط زندگی برای این افراد راحت تر است. کمتر دچار برخوردهای ناراحت کننده می شوند؛ به خوبی می توانند نظرات دیگران را درک کنند.

 

30 تا 40 درصد از میلیونرها از گروه خونی B هستند. بسیاری از مدیران و اشخاص سطح بالا در جهان گروه خونی B دارند. افراد این گروه دارای تعادل چشمگیر و هماهنگی اعمال بدن هستند. انرژی های مختلفی که در بدن آنها وجود دارد موافق و موازی هم می باشند و به همین جهت این افراد کمتر دچار بیماری می شوند. خواص گروه خونی B داشتن زندگی منظم و آرام است.

 

گروه خونی AB

 

وجه مشخصه این گروه همراه شدن خواصگروه A وB با هم است. قابلیت تغییر شرایط بدنی با تغییر یافتن عوامل خارجی را داشته، دستگاه هاضمه حساس و ضعیفی دارند. سیستم دفاعی آنها مقاومت کمی دارد و می توانند با استفاده از ورزش به استرس  ها و ناراحتی های محیطی پاسخ دهند. خلاقیت در این افراد وجود دارد. آنها در همان مراحل اولیه استرس به آن جواب می دهند و آن را از سر می گذرانند. در افراد این گروه عشق  به معنای واقعی وجود دارد.

 

این افراد ، مهربان خوش خلق، خلیق و آرام هستند. میل به نصیحت کردن و راهنمایی مردم در آنها زیاد است و بسیاری از آنها هر کاری از دست شان برمی آید برای کمک به دیگران انجام می دهند. سیستم دفاعی آنها ضعیف بوده و در برابر میکروب ها و ویروس ها از خود مقاومت زیادی بروز نمی دهند. افراد گروه AB به خاطر حسن نیت فراوان و خوش قلبی ، همیشه خیر و خوبی مردم را می خواهند و همه را به صلح و آرامش  دعوت می کنند. بسیاری از درمانگرها و کسانی که روی انرژی درمانی کار می کنند دارای گروه خونی AB می باشند.

 
طبقه بندی: پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 16 فروردین 1388
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 16 فروردین 1388
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 13 فروردین 1388
صفحه:  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28 
     

    رژیم‌هایی كه خطرناک هستند

 
 

طریقه صحیح رژیم‌گرفتن و کاهش وزن این است که این کار را به تدریج و در طول زمان انجام دهید و رژیم غذایی متعادلی با مقادیر کافی از غذاهای سالم داشته باشید.

   برای خواندن ادامه مطالب  کلیک کنید

 

     

    انرژی‌زاهای طبیعی

 
 

اگر بعداز ظهرها كسل هستید، این مطلب را بخوانید.
حتما برای شما هم اتفاق افتاده كه هر روز صبح را پر انرژی شروع كرده و تمام كارهای منزل و محیط كار را به خوبی انجام داده باشید

   برای خواندن ادامه مطالب  کلیک کنید

 

     

    خوردن تخم‌مرغ و خطر مرگ

 
 

مردان میانسالی که در هفته بیش از هفت تخم مرغ می‌خورند، در معرض خطر بالاتر مرگ زودرس هستند.

   برای خواندن ادامه مطالب  کلیک کنید

 

     

    رژیم غذایی و خواب

 
 

اگر بعد از خوردن برخی از غذاها احساس خواب‌آلودگی یا احساس پرانرژی‌ بودن می‌کنید، این وضع ناشی از این است که آنچه شما می‌خورید می‌تواند بر چگونگی خواب و بیداری شما در طول روز تاثیر می‌گذارد

   برای خواندن ادامه مطالب  کلیک کنید

 

     

    پرتقال، دشمنی علیه سرطان

 
 

از نظر شیمیایی پرتقال را منبع غنی ویتامینC می دانند و جالب آنكه پوست آن در بسیاری موارد حتی مغذی تر از پرتقال است

   برای خواندن ادامه مطالب  کلیک کنید
طبقه بندی: پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 11 فروردین 1388

 

در این قسمت مقالاتی در زمینه سلامت و بهداشت خواهید یافت كه بر اساس تاریخ مرتب شده اند. یا به عبارت دیگر جدید ترین مطلب اولین مطلب است.

طبخ سالم تر ماهی

آرام كردن نوزاد

پسته و قدرت مردانگی

وزن كم كردن در خواب

راههایی برای آرامش در مواقع دشوار

مدیریت استرس در مواقع سخت و دشوار

فواید خوردن ماهی

سكته قلبی

پیشگیری از دیابت نوع دو

آشنایی با كاندوم های مردانه و زنانه

بهترین مواد غذایی برای سلامتی پوست

سندروم متابولیكی

IUS یك روش جلو گیری از بارداری

IUD یك روش جلو گیری از بارداری

افزایش رشد مو

آبله فرنگی (سیفیلیس)

چند نكته برای داشتن عمر طولانی تر

علائم پیری در مردان

چگونه با اطفال و بد خلقی آنها برخورد كنیم

از دست دادن وزن بعد از بچه دار شدن

فشار خون پایین

سلامت پروستات

 فشار خون و نحوه برخورد با آن

رژیم غذایی و كاهش وزن (قسمت دوم)

رژیم غذایی و كاهش وزن (قسمت اول)

سه اشتباه بزرگ كسانی كه رژیم می گیرند

رابطه سلامت روحی و قلبی

علت درد چیست؟

در مورد سلامت قلب بیشتر بدانیم

آسپرین چگونه عمل می كند 

ریزش مو چیست؟

22 نشانه حاملگی

خواص خوراكی ها

ارگونومی در پشت كامپیوتر

ترفندهایی برای شاد زیستن

چگونه از استرس كار خلاص شویم

میوه برای سلامتی

بهداشت برای شناگران

اعتماد به نفس

سلامتی را بخورید

اگر سرما خورده اید

آشنایی با پوست بدن

چند توصیه برای جلوگیری از افزایش وزن در پشت كامپیوتر

خوردن برای تقویت مغز!

بیماری سارس چیست؟

 
طبقه بندی: پزشکی و سلامت، 
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 11 فروردین 1388
ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 فروردین 1388
 • اطلس استخوان شناسی

 • اطلس انگل شناسی

 • اطلس باكتری شناسی

 • اطلس پزشكی منحصر به فرد بیماریهای پوست

 • اطلس  چشم پزشكی

   

 • اطلس دندانپزشكی

 • اطلس رنگی بیمار

  یوگا

  موسیقی درمانی

  معرفی هیپنوتیزم

  ماها یوگا

  فرار روانشناسی

  طب گیاهی

  طب سوزنی و طب چین

  طب سنتی

  طب مکمل

  سنگ درمانی

  مسائل بارداری

  ریلکس تراپی

  حجامت

  تست های روانشناختی

  انفورماتیک پزشکی

  اطلاعات دارویی(داروخانه)

  اطلاعات بیماریها

  سالمندان و سلامتی

  مسائل جنسی

  سلامتی کودکان

  خنده و گریه در سلامتی

  تغذیه در ماه رمضان

  ایدز HIV

  بیماری های عفونی

  رژیم و انواع رژیم

  بهداشت دهان و دندان

  اسرار موفقیت

  سکته

  سیگار

  چاقی و لاغری

  زیبایی

  آسایش و آرامش

  مواد غذایی و تغذیه

  سرطان

  قلب و عروق

  اینترنت

  بهداشت پوست و مو

  تکنیک مبارزه با امواج منفی

  گوناگون

  بهداشت روان

  اعتیاد و مواد مخدر

  کمک های اولیه

  سنگ های شفابخش

  گیاه درمانی

  انرژی درمانی

  یها

 • اطلس رنگی  تظاهرات پوستی بیماریهای روماتولوژی

 • اطلس قارچ شناسی

 • اطلس گوش و حلق و بینی

 • اطلس ویروس شناسی

 • اطلس هماتولوژی -خون شناسی
 • طبقه بندی: پزشکی و سلامت، 
  ارسال توسط ربابه ابراهیم زاده
  آخرین مطالب
  آرشیو مطالب
  نظر سنجی
  نظر دوستان ارجمند در مورد این مطالب چیست در صورتی که نظرتان گزینه ضعیف است چه پیشنهادی دارید

  پیوند های روزانه
  امکانات جانبی
  blogskin

  قالب وبلاگ

  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic